Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce se zaměřuje na bezpečnost práce a ochranu zdraví. V obsahu jsou hlavní okruhy a otázky ohledně bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Úrazovost ve světě,úrazovost v ČR,úrazovost členění,sankce,úrazy v odvětvích,krajích.
2.
Bezpečnost práce ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny.
3.
Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti práce.
4.
Zákon č.262/2006Sb.§101-106.Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce:
- zaměstnavatele,-vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců.
5.
Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce,požadavky na pracovní prostředí
z hlediska bezpečnosti práce.
6.
Zákon č.258/2000 Sb. (86/92 Sb).Zákon o veřejném zdraví a péči a zdraví lidu,rozsah
působnosti,hlavní zásady péče o zdraví lidu,tvorba a ochrana zdr. podm.a zdr.způs.života.
7.
Hygiena práce, definice,hyg.předpisy,hyg.limity,charakt.oboru,hlavní pož.na hyg.zařízení.
8.
Hygienická služba a hygienický dozor,orgány veřejného zdraví,členění.
9.
Nařízení vlády č.201/2010 Sb. ,kterým se stanoví způsob evidence,záznamy,hlášení a
zasílání záznamu o úrazu.První pomoc.
10.
Úrazovost ,zdroje a příčiny vzniku prac.úrazů.Podklady úrazové statistiky v úr.záznamu.
11.
Postup při odškodňování prac.úrazu,náhrada škody,zproštění zaměstnavatele,
Vyh.440/01Sb. o odškodnění PÚ a nemoci z povolání.
12.
Bezpečnostní technik- kvalifikace,postavení ve firmě,zařazení v systému podniku.
13.
Bezpečnostní technik-hlavní činnosti B.T….plánovací,organizační , koordinační ,
kontrolní,poradenská a výchovná.Úloha B.T. v současné ekonomické transformaci.
14.
Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce-program „Bezpečný podnik“.
15.
Pracovní prostředí,stroje a zařízení,riziková pracoviště,ochranné pracovní pomůcky.
16.
Výchova a školení k BOZP,přezkušování zaměstnanců z BP,odborná způsobilost.
17.
Zákon č.251/05 Sb ve znění z.č.338/05Sb.“O státním odborném dozoru nad bezpečností
práce se změnami a doplň. zákony č.575/90Sb.,č.159/92Sb.a zák.č.47/94Sb.,251/05Sb.
18.
SÚIP,IBP,struktura a působnost,úkoly a oprávnění orgánů a organizací státního odb.dozr. 19. Státní báňská správa, působnost, organiz.,obvody působ.sankce (306/02Sb,61/88 Sb.)
20.
Havarijní události,havarijní plán,hlášení provozních nehod(havarií,poruch tech.zařízení).
21.
Kategorizace pracovišť,rizikové práce,náhr. za ztíž.prac.prostř.(z.258/00,432/03,262/06)
22.
Osobní ochranné prostředky,NV č.495/2001 Sb,262/06 Sb.,tech.požadavky ,používání.
23.
Integrovaný záchranný systém ČR (zákony č.238/00,239/00,434/92,447/01Sb.)
24.
Krizové stavy,krizové situace,krizové řízení obce,kraje, České republiky.
25.
Riziko hluku a vibrací(nejvyšší přípustné hladiny zvuku a vibrací 272/11,502/02,258/00)
26.
Osvětlení(NV č.361/07Sb.)
27.
Zákon o sbírce zákonů,čís.ident.ob.závaz.předp,platnost,účinnost,vyhlašování,derogace.
28.
Mikroklima-teplo,chlad. (NV č.361/2007Sb.).

Úryvek

"NV201/2010 Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu
495/2001 Nařízení vlády o obsahu a bližších podmínkách poskytování OOP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
261/97 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pracovištích zakázaných ženám a mladistvým
48/92 Vyhláška ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce), kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
22/89 Vyhlášky Českého báňského úřadu: bezpečnostní předpisy pro práci v hornictví ; 22 – hlubinné doly, 26 – povrchové doly
20/89 Úmluva č. 155
- přijata v roce 1991
- signatářský stát se zavazuje vést státní politiku ke zvyšování bezpečnosti na pracovištích
- prapůvod z 20. let 20. století: začaly se odškodňovat pracovní úrazy

262/06 Sb.ZP (nový ZP)hlava 5: BOZP - §101-108 zajištění a úkoly bezpečnosti práce
Z.258/2000Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
- upravuje oblasti veřejného zdraví
- upravuje požadavky na pracovní prostředí
- orgány ochrany veřejného zdraví:
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo soc.věcí
- přináší kategorizaci prací (a opatření – obtížnostní a rizikový příplatek) 1, 2, 3, 4 (viz otázka 18).
NV č.361/07Sb. (dřív NV č.178/2001Sb.) Hygienic. předpisy,normy
502/2000,272/11Sb. Hlučnost a vibrace
201/2010Sb. Pracovní úrazy (otázka ...)
- jakmile se stane pracovní úraz, musí se do tří dnů vyplnit formulář podle tohoto nařízení vlády
495/2001 Sb. OOPP
- opuštěn princip složitých katalogů (kdo na co má nárok)
- přiděluje se podle potřeby
- zhodnocení rizik
261/97Sb. Pracoviště zakázaná ženám, těhotným ženám, mladistvým
- je limitována zátěž, koncentrace kyslíku atd.
48/82Sb. Nosný (hlavní) zákon v oblasti bezpečnosti práce
- např. zábradlí, nouzové osvětlení, šířka cesty atd.
- v návaznosti na předpisy v průmyslových odvětvích
338/2005 Sb.,251/05 Sb. - Státní odborný dozor nad BP a bezp.tech.zařízení
309/06 Sb. Požadavky na BOZP v pr.právních vztazích při poskytování služeb.
3)MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ BOZP.

Odvíjí se od dokumentů OSN v oblasti základní lidská práva člověka(občana) a lidské zdroje.

Pro tvorbu státní politiky v BOZP mají klíčový význam:
1. Mezinárodní organizace práce (MOP) a její ÚMLUVY s ohledem na přidružení ČR k EU (1.5.2004).

Úmluva –závazná forma usnesení MOP upravující nejdůležitější otázky v oblasti postavení pracujících,pracovních podmínek ,pracovního prostředí,pracovního práva,ochrany zdraví a bezpečnosti práce.Přijetím vzniká státům povinnost předložit ji zákonodárným orgánům-stát úmluvu schválí a po ratifikaci je úmluvou vázán
Úmluva musí být v souladu se zákony,informace MOP o transformaci=začlenění
Úmluvu do Zákonů jednal.členské země
Pokud stát Úmluvu neratifikoval,musí podávat informace jak jsou úkoly plněny.

2. Všeobecná deklarace lidských práv – vyhlášená Valným shromážděním OSN r.1948

3. Mezinárodní pakt o hospodářských,sociálních a kulturních právech z r.1966-zajišťuje nárok na odpočinek a zotavení po práci,nezávadná pracoviště,nárok na plnění právních,sociálních otázek pracujících

4. Ústava ČR(Z.č.1/1993 Sb.)-mezinárodní práva jsou ratifikovaná a vyhlášeny jsou zákony lidských právech a svobodách,které jsou bezprostředně závazná a mají přednost před zákony.
Čl.52-pro platnost zákona je třeba aby byl vyhlášen,způsob vyhlášení určuje Z.č.309/99Sb. a)platnost dnem vyhlášení, b)účinnost-den vzniku povinnosti se Z.řídit-pokud nestanoven 15.dnem po vyhlášení Z. c)vyhlášení Z.-dnem rozesílání plt.před.,sbírky zákonů
Listina základních lidských práv a svobod(Z.č.2/93Sb.)- Hl.4 Hospodářské,soc.a kulturní práva
§28 odměna za práci a příznivé pracovní podmínky
§29 ženy a mladiství, postižené osoby mají právo na zvýšenou ochranu při práci
§31 každý má právo na ochranu zdraví, zdravotní péči
§32 těhotné ženy požívají zvláštní péče
§33 každý má právo na vzdělání a zvyšování kvalifikace
§35 každý má právo na zdravé a čisté život.prostředí a informace o něm

Mezinárodní organizace práce (MOP)
Založena r.1919 (7 států-ČSR),(Nyní -175 států).V zákládající preambuli vysloven oficiální cíl,podle něhož byla MOP ustavena,aby zajistila mír , sociální spravedlnost a právní zabezpečení pracujících.

Tři základní principy činnosti:
• Univerzality-sdružuje většinu států světa (175 ze 179 sdružených v OSN)
• Tripartity –zastoupení:1.představitelé vlád členských zemí (ministr,náměstek)
2.představitelé zaměstnavatelů(svazy zaměstnavatelů,komory)
3.představitelé zaměstnanců(odbory)
• Náleží vnitřní organizaci MOP-souhrná informovanost o činnosti a úmluvách MOP"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29312
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse