Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika a management životního prostředí

Ekonomika a management životního prostředí

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Práce obsahuje kompletní přednášky předmětu Ekonomika a management životního prostředí zpracované velmi přehledným způsobem. Úvodní pasáže seznamují s jednotlivými složkami přírody a životního prostředí a problémy ohrožujícími životní prostředí. Dále je pozornost věnována indikátorům životního prostředí, jejich typům, funkcím či vlastnostem a následující blok patří makroekonomickým souvislostem ochrany životního prostředí. Další obsažené téma představuje ekologická politika, její vývoj a nástroje a prostor má také problematika ochrany životního prostředí a její ekonomické, právní či mediální souvislosti.

Obsah

1.
Příroda
2.
Složky přírody
3.
Atmosféra
3.1.
Funkce a složení
3.2.
Stratifikace atmosféry podle různých hledisek
3.3.
Standardní atmosféra
3.4.
Přirozený skleníkový efekt
4.
Hydrosféra
4.1.
Charakteristika
4.2.
Členění hydrosféry
5.
Pedosféra
5.1.
Charakteristika
5.2.
Složení a struktura
5.3.
Základní význam
6.
Problémy životního prostředí
6.1.
Skleníkový efekt
6.2.
Narušení ozónové vrstvy
6.3.
Kyselé deště
6.4.
Smog
6.5.
Fotochemický smog
6.6.
Extrémní výkyvy počasí
6.7.
Eroze půdy
6.8.
Acidifikace půd
6.9.
Kontaminace, zasolování půd
6.10.
Další problémy
7.
Hierarchie živé přírody
7.1.
Biomy
7.2.
Biocenóza
7.3.
Další pojmy
8.
Přírodní zdroje
9.
Trofické úrovně
10.
Rizika spojená s poklesem diverzity ekosystémů
11.
Indikátory životního prostředí – základní pojmy
12.
Kategorizace indikátorů
13.
Indikátory dle úrovně měřené změny
14.
Indikátory dle významu a cílové skupiny
15.
Požadované vlastnosti indikátorů
16.
Vývoj a účel indikátorů
17.
Hlavní problémy užití indikátorů
18.
Problém tvorby indikátorů (screenshot)
19.
Vztah typu indikátorů k cílům a cílovým skupinám (screenshot)
20.
Příklady indikátorů (screenshot)
21.
Příklady indikátorů životního prostředí
22.
Indikování vývoje životního prostředí v systémech národních účtů
23.
Proč HDP či ČDP nestačí?
24.
Přírodní aktiva v SNA (screenshot)
25.
Jak životní prostředí v ukazatelích reflektovat?
26.
Přírodní aktiva v SEEA
27.
Výpočet HDP
28.
Genuine Progress Indicator
29.
Index of Sustainable Economic Welfare
30.
Ekologický ruksak
31.
Ekologická stopa
32.
Environmentální prostor a další pojmy
33.
Úskalí metody výpočtu ekologické stopy
34.
Význam přírody a životního prostředí
35.
Hodnocení kvality životního prostředí (screenshot)
36.
Lidské aktivity a externality
37.
Ekonomická škoda ze znehodnocení životního prostředí
38.
Externality a veřejné přírodní statky
39.
Internalizace externalit
40.
Řešení externalit soukromým vyjednáváním
41.
Ekonomické oceňování přírodních statků
42.
Rozdíl mezi ochotou platit a ochotou přijímat kompenzaci
43.
Typy užitků
44.
Antropocentrický vs. biocentrický přístup
45.
Určení ekonomické hodnoty přírodního statku
46.
Problém současné hodnoty
47.
Přístup ekonomie ke složkám životního prostředí
48.
Principy neoklasické ekonomie
49.
Environmentální ekonomie
50.
Monetární oceňování netržních statků (screenshot)
51.
Poptávkové přístupy
52.
Metoda cestovních nákladů
53.
Hedonická metoda
54.
Metoda podmíněného hodnocení
55.
Ne-poptávkové přístupy
56.
Metoda nákladů příležitosti
57.
Metoda funkce škod
58.
Metoda nákladů stínového projektu, nákladů obnovy, prevence, náhrady
59.
Vývoj ekologické politiky
60.
Doporučení tokijské deklarace
61.
Trvale udržitelný rozvoj
62.
Problém přechodu k TUR
63.
Rozštěpení a ideologizace ekologické politiky
64.
Ekologická politika
65.
Etapy formulace ekologické politiky
66.
Zásady a principy ekologické politiky
67.
Nástroje ekologické politiky
68.
Ekonomicky optimální vliv jednoho znečišťovatele na životní prostředí (screenshot)
69.
Administrativní nástroje
70.
Ekonomické nástroje
71.
Obchodovatelná práva na znečištění
72.
Příklad užití intervencí
73.
Státní politika životního prostředí ČR
74.
Vývoj ochrany životního prostředí
75.
Veřejnost a rozhodování o věcech týkajících se životního prostředí
76.
Právo na informace – historie
77.
Zákon o právu na informace o životním prostředí
78.
Média
79.
Filtrace sdělení předávaného masmédii
80.
Kdo určuje výběr, formu a obsah sdělení
81.
Faktory produkce a příjmu sdělení
82.
Související pojmy
83.
Předpoklady přijetí sdělení redakcí
84.
Veřejná správa v oblasti životního prostředí
85.
Subjekty spravované MŽP
86.
Systém práva životního prostředí
87.
Základní právní předpisy
88.
Integrovaná prevence a omezování znečištění
89.
Posuzování vlivů na životní prostředí
90.
Hodnocení dopadů regulace
91.
Ecolabelling
92.
Environmentální prohlášení o produktu
93.
Čistší produkce
94.
Vlastní environmentální tvrzení

Úryvek

" Přírodou rozumíme hmotný i nehmotný svět, který nás obklopuje a jehož jsme součástí, a to především v jeho základní, člověkem neovlivněné formě.
 Ryzí, panenská příroda se pomalu a jistě stává neexistujícím fenoménem (snad kromě zlomků oceánských hlubin), neboť částí přírody, které by nebyly zasaženy nebo změněny lidskou činností (v planetárním měřítku) rapidně ubývá.
 Proto někdy bývá příroda rozlišována na prvotní (ryzí, nedotčenou) a druhotnou (transformovanou lidskou činností).
 http://vitejtenazemi.cenia.cz/index.html

Složky přírody
 přírodu rozlišujeme na živou a neživou, skládající se z jednotlivých složek
 abiotické složky
– atmosféra (plynný obal Země),
– hydrosféra (vodstvo),
– litosféra (obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště, její součástí je pedosféra = půdní sféra),
– energie slunečního záření
– (technosféra)
– lidskou činností dochází k narušení (degradaci) složek přírody

 biotické složky - živé organismy
Specifickými vlastnostmi živých organizmů jsou:
– metabolismus
– stálost vnitřního prostředí
– schopnost autoregulace
– specifické chemické složení
– schopnost komunikace s prostředím
– aktivita
– adaptabilita
– schopnost vzájemného rozpoznávání
– časově omezená existence
– evoluční historie (Darwinismus versus kreacionismus!)
– lidskou činností dochází k narušení (degradaci) složek přírody

Atmosféra
 z řeckého atmos (vzduch, pára) a sféra (obal, koule)
 plynný obal Země
 rozsah: od zemského povrchu → do výšek několika desítek tisíc kilometrů
(dokud se molekuly vzduchu účastní rotačního pohybu Země)
 odděluje zemský povrch od meziplanetárního prostoru
 všechny meteorologické jevy → v troposféře a stratosféře

Funkce:
– zdroj kyslíku pro transpiraci
– ochrana před kosmickým zářením
– ochrana před ultrafialovým zářením
– vyrovnávání teplotních výkyvů
(bez atmosféry extrémy mezi nocí a dnem → mezi 100°C)
– rozptyl krátkovlnného záření → denní světlo
– médium umožňující šíření zvuku
– plynulý přechod mezi dnem a nocí

Složení (suchý vzduch)
 dusík N2 78% obj.
 kyslík O2 21% obj.
 argon Ar 0,93% obj.
 oxid uhličitý CO2 0,035% obj.
99,965% obj.
 viz např: http://www.converter.cz/tabulky/vzduch.htm
 ost. stopové plyny ozón, oxid siřičitý, oxidy dusíku, metan, vodík, . vzácné plyny - hélium, neon, krypton, xenon
 aerosoly pyly, soli, prach, saze
 jiné látky např. freony
 vodní pára 0,4 – 4% obj."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou screenshoty slidů prezentace, rozsah čistého textu činí cca 47 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24307
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse