Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Evropská správa a hospodářství v EU

Evropská správa a hospodářství v EU

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce obsahuje 30 přehledně strukturovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z evropského hospodářství a evropské veřejné správy, jejichž struktura je podrobněji rozvedena v obsahu níže.

Obsah

1.
Průmyslová revoluce a utváření hospodářské struktury evropského kontinentu v 19. a první polovině 20. století
1.1.
Kořeny evropské integrace
1.2.
První světová válka
1.3.
Panevropa (1923)
1.4.
Světová hospodářská krize
1.5.
Situace po druhé světové válce
2.
Počátky procesu evropské integrace ve druhé polovině 40. a na počátku 50. let 20. století
2.1.
Ekonomická stabilizace
2.2.
Vojenské aspekty integrace
2.3.
Politická integrace
3.
Problémy evropské integrace v 60. a 70. letech
3.1.
Římské smlouvy
3.2.
Slučovací smlouva
3.3.
První polovina 60. let
3.4.
Lucemburský kompromis
3.5.
Rozšiřování evropských společenství
3.6.
Dohoda z Fontainbleau
4.
Jednotný evropský akt – urychlení procesu evropské integrace v 80. letech 20. století
4.1.
Jednotný evropský akt
4.2.
Cíle
4.3.
Institucionální a politické změny
4.4.
Schengenská dohoda
4.5.
Bílá kniha o vnitřním trhu
5.
Proces rozšiřování EU o země střední a východní Evropy v 90. letech 20. století a na počátku
5.1.
Maastrichtská smlouva
5.2.
Amsterdamská smlouva
5.3.
Smlouva z Nice
5.4.
Smlouva o Ústavě pro Evropu
5.5.
Lisabonská smlouva
5.6.
Další kandidátské země
6.
ESVO a ostatní organizace mezistátní spolupráce v Evropě
6.1.
Evropské společenství volného obchodu
6.2.
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
6.3.
Západoevropská unie
6.4.
Rada Evropy
6.5.
Evropský hospodářský prostor
6.6.
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
7.
Evropský parlament – historický vývoj a dnešní formy jeho činnosti
7.1.
Evropský parlament (EP)
7.2.
Historie
7.3.
Sídlo
7.4.
Základní pravomoci
7.5.
Činnost
7.6.
Předseda
7.7.
Petiční právo občanů EU
8.
Evropská rada – historický vývoj a současné postavení
8.1.
Evropská rada
8.2.
Historie
8.3.
Sídlo
8.4.
Základní pravomoci
8.5.
Předseda
8.6.
Představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku
8.7.
Předsednictví v Evropské radě
8.8.
Evropská rada x Rada EU x Rada Evropy
9.
Rada Evropské unie – historický vývoj a současné postavení
9.1.
Rada EU
9.2.
Sídlo
9.3.
Základní pravomoci
9.4.
Výbor stálých zástupců
9.5.
Hlasování
9.6.
Předsednictví
10.
Evropská komise – historický vývoj a současné postavení
10.1.
Evropská komise
10.2.
Snížení počtu komisařů obsažené v Lisabonské smlouvě
10.3.
Sídlo
10.4.
Základní pravomoci
10.5.
Předseda
10.6.
Aparát
10.7.
Legislativní proces
11.
Evropský soudní dvůr – struktura a činnost
11.1.
Soudní dvůr EU
11.2.
Historie
11.3.
Složení
11.4.
Instituce
11.5.
Průběh soudního řízení před soudem první instance
11.6.
Průběh řízení před tribunálem
12.
Poradní orgány působící v rámci institucionální struktury EU
12.1.
Evropský účetní dvůr
12.2.
Evropská centrální banka
12.3.
Evropská investiční banka
12.4.
Evropský hospodářský a sociální výbor
12.5.
Výbor regionů
13.
Principy evropské integrace podle zakládajících smluv
13.1.
Evropské společenství uhlí a oceli
13.2.
Euroatom
13.3.
EHS
13.4.
Jednotný evropský akt
13.5.
Maastrichtská smlouva - Smlouva o Evropské unii
13.6.
Amsterodamská smlouva
13.7.
Smlouva z Nice
13.8.
Lisabon
14.
Prameny práva EU
14.1.
Evropské právo
14.2.
Primární právo
14.3.
Sekundární právo
14.4.
Subsidiární právo
15.
Vztah vnitrostátního a evropského práva – ústavní vymezení podle Ústavy ČR
15.1.
Přímý účinek evropského práva
15.2.
Přímý účinek je dvojího charakteru
15.3.
Přímý účinek a primární právní předpisy
15.4.
Přímý účinek a sekundární právní předpisy
15.5.
Nadřazenost evropského práva
15.6.
Působnost zásady
15.7.
Odpovědnost za dodržování zásady
16.
Evropské správní právo – základní dokumenty a základní zásady
16.1.
Evropské správní právo
16.2.
Primární právo
16.3.
Sekundární právo
16.4.
Principy správního práva
16.5.
Základní dokumenty
17.
Ochrana lidských práv v rámci EU a Rady Evropy
17.1.
Ochrana lidských práv v rámci EU
17.2.
Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy
18.
Společná zemědělská politika a ostatní společné politiky – historický vývoj a její dnešní podoba
18.1.
Společenská zemědělská politika (SZP)
18.2.
Politika na ochranu hospodářské soutěže
18.3.
Společná obchodní politika (SOP)
19.
Zahraniční a bezpečnostní politika EU – historický vývoj a současná podoba
19.1.
Historie
19.2.
Evropská bezpečnostní a obranná politika
19.3.
Jednotný přístup
19.4.
Fungování společné zahraniční a bezpečnostní politiky
19.5.
Hlavní představitelé
19.6.
Cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky
19.7.
Operace EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky
20.
Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí v rámci EU – historický vývoj a současná podoba
20.1.
Historie
20.2.
Cíl spolupráce
20.3.
Policejní spolupráce
20.4.
Schengenská dohoda
20.5.
Spolupráce mezi soudními orgány
20.6.
Dopady Lisabonské smlouvy
21.
Fondy EU, jejich smysl, druhy a jejich využití
21.1.
Strukturální fondy
21.2.
Kohezní fond (CF)
21.3.
Evropský fond solidarity (EUSF)
21.4.
Fondy před vstupní pomoci
22.
Sociální politika – Evropská sociální charta, její vznik a význam
22.1.
Historie sociální politiky EU
22.2.
Evropská sociální charta (1961 – dokument Rady Evropy)
22.3.
Charta základních sociálních práv pracujících = Sociální charta (1989)
23.
Modely sociálních států v EU
23.1.
Příčiny vzniku sociálního státu
23.2.
Sociální stát
23.3.
Typologie sociálního státu
23.4.
Kritika sociálního státu
23.5.
Typy krizí sociálního státu
24.
Trh práce a problém dlouhodobé nezaměstnanosti v evropských zemích
24.1.
Trh práce
24.2.
Nástroje trhu práce
24.3.
Migrace
24.4.
Dopady integrace
24.5.
Dlouhodobá nezaměstnanost nejčastěji postihuje tyto skupiny občanů
25.
Měnová unie – historický vývoj a její současná podoba
25.1.
Měnová unie
25.2.
Historie
25.3.
Podmínky zapojení do třetí etapy (vstup do eurozóny)
25.4.
Evropská centrální banka
25.5.
Nevýhody a rizika spojená se zavedením jednotné měny
26.
Vnitřní trh – základní zásady a historický vývoj
26.1.
Vnitřní trh
26.2.
Historie
26.3.
Cíl programu vnitřního trhu
26.4.
Stupně ekonomické integrace
27.
Měnící se poměr USA k evropské hospodářské integraci po II. světové válce
27.1.
Vznik OSN (1945)
27.2.
Spolupráce západní Evropy s USA po skončení války
27.3.
OEEC (Organizace pro Evropskou ekonomickou spolupráci) 1948
27.4.
NATO 1949
27.5.
Rada Evropy 1949
27.6.
GATT (všeobecná dohoda o clech a obchodu) 1944
27.7.
Mezinárodní měnový fond - MMF (1944)
27.8.
Světová banka (1944)
28.
EHS (ES) / EU a země třetího světa - historie a současnost
28.1.
Preferenční dohody
28.2.
Nepreferenční zacházení
29.
Charakterizujte hospodářský vývoj klíčových států EU (Velká Británie, Německo, Francie) v posledních padesáti letech
29.1.
Velká Británie
29.2.
Německo
29.3.
Francie
30.
Vývojové perspektivy EU – smlouva o Ústavě pro Evropu, Lisabonská smlouva, možnosti reakcí na soudobou krizi eurozóny
30.1.
Smlouva o Ústavě pro Evropu
30.2.
Lisabonská smlouva
30.3.
Krize v eurozóně

Úryvek

"1. Průmyslová revoluce a utváření hospodářské struktury evropského kontinentu v 19. a první polovině 20. století

Kořeny evropské integrace
: Pierre Dubois (14.stol.) - myšlenka shromažďování předních evropských šlechticů, kteří by zabraňovali konfliktům
: Jiří z Poděbrad - motivací byl defenzivní účel proti Turkům a upevnění pozice Čechů v evropském společenství
: Vévoda DeSully - návrh na zřízení evropské patnáctky, hlavou společenstva navrhl papeže, což bylo nepřijatelné
: J. A. Komenský - usiloval o světovou monarchii na pacifickém základě, velmi idealistické pojetí
: Castel de Saint – Pierre - projekt na udržení míru v Evropě, ústředním orgánem kongres se zástupci všech států
: Henry de Saint-Simon (1814) - organizace evropské společnosti formou společného dvou komorového parlamentu

I. světová válka (1914 – 1918)
: záminkou k válce byl úspěšný atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este
: Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce
: válka propukla mezi dvěma koalicemi
~ mocnosti Dohody (Spojené království, Francie a carské Rusko, později se připojila Itálie a USA)
~ Ústřední mocnosti (Německo a Rakousko – Uhersko, později Osmánská říše a Bulharsko)
: válka skončila 11. 11. v 11:00 hodin 1918 kapitulací poražených Ústředních mocností
: Versailleský mír – válečné reparace měly za cíl podvázat ekonomickou a vojenskou sílu Německa a izolovat ho
: to vedlo k ekonomické krizi a nárůstu politického extremismu v Německu - nacismus"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26473
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse