Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Filosofie sociálních věd a metodologie výzkumné práce

Filosofie sociálních věd a metodologie výzkumné práce

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek seznamují s otázkami filosofie sociálních věd relevantními pro metodologii a probírají podstatu a principy měření a vybrané měřicí techniky. Postihují nejprve základy řady směrů ve filosofii sociálních věd a následně objasňují vybrané oblasti statistické deskripce. Další úsek patří epistemologii sociální práce, odkud se pozornost obrací k problematice měření sociálních jevů. Zbývající část charakterizuje principy škálování a popisuje techniku sémantického diferenciálu.

Obsah

1.
Literatura k metodám sociálního výzkumu
2.
Filosofie sociálních věd
2.1.
Wilhelm Dilthey a Max Weber
2.2.
Nomotetický a idiografický přístup
2.3.
Kauzální vysvětlení a interpretativní porozumění
2.4.
Deskripce
2.5.
Principy
2.5.1.
Solipsismus
2.5.2.
Relativismus
2.5.3.
Holismus
2.5.4.
Strukturalismus
2.5.5.
Atomismus
2.5.6.
Metodologický individualismus
2.5.7.
Ontologický atomismus
2.5.8.
Historismus
2.5.9.
Perspektivismus
3.
Kvantifikační výzkumné strategie
3.1.
Statistický znak
3.2.
Druhy statistických znaků
3.2.1.
Kvalitativní
3.2.2.
Kvantitativní
3.3.
Třídění prvního stupně
3.4.
Střední hodnoty, kvantily
3.5.
Třídění druhého stupně
3.6.
Korelace
3.6.1.
Prosté
3.6.2.
Funkcionální
4.
Odborný jazyk
5.
Diskurz a paradigma
6.
Způsoby poznání reality
7.
Epistemologie sociální práce
7.1.
Vymezení epistemologie
7.2.
Typologie filozofických přístupů
7.3.
Epistemologická rozprava
7.4.
Epistemologie a sociální práce
8.
Měření sociálních jevů
8.1.
Typy sociálních jevů z hlediska měření
8.2.
Desagregace, dekompozice
8.3.
Prostředí měření
8.4.
Měřící stupnice
8.4.1.
Nominální
8.4.2.
Ordinální
8.4.3.
Intervalové
8.4.4.
Poměrové
9.
Odborná kompilace
9.1.
Charakteristika
9.2.
Požadavky na odbornou kompilaci
10.
Čtyři principy modernistické epistemologie
10.1.
Antifundalentalismus
10.2.
Fragmentárnost
10.3.
Konstruktivismus
10.4.
Neopragmatismus
11.
Měření
11.1.
Faktory ovlivňující měření v sociálních vědách
11.2.
Homomorfní zobrazení
11.3.
Metodické problémy měření
11.3.1.
Problém operacionalizace měření
11.3.1.1.
Charakteristika
11.3.1.2.
Redukce při převodu
11.3.1.3.
Nebezpečí povrchního provádění
11.3.1.4.
Meze operacionalizace
11.3.1.5.
Operacionalismus
11.4.
Ukazatele, jejich druhy, indikační vztahy
11.5.
Další dělení ukazatelů
11.6.
Řetěz transformačních kroků
11.7.
Hypotézy, hladina významnosti
12.
Škálování
12.1.
Vymezení
12.2.
Druhy škál
12.2.1.
Numerické posuzovací
12.2.2.
Grafické posuzovací
12.3.
Sémantický diferenciál
12.3.1.
Charakteristika
12.3.2.
Provedení
12.3.3.
Vyhodnocení, interpretace

Úryvek

"Filosofie sociálních věd

Brian Fay Současná filosofie sociálních věd, multikulturní přístup (Sociologické nakladatelství, 2002)

Zda-li ve společenských vědách lze dospívat rozkrývání zákonů, které by měli nadčasovou platnost? Zda-li lze uplatnit nomologický výzkum?
Pokud lze formulovat nějaký zákon ve společenských vědách, tak je vymezen historicky (platí jen v určité době), spíše se formulují zákonitosti, které nemají takovou pevnost jako zákon.
Např. K. Marx – jeho teze platily jen po určitou dobu, pak se vytrácejí
Ve společenských vědách nelze najít axiomy (věčné pravdy).
Proč tomu tak je? = sociální jevy mají intencionální povahu (jsou výsledkem lidských záměrů, sociálních aktérů kteří v každodenní interakcí dotvářejí a přetvářejí sociální svět)

Weber, Dilthey hledaly obecnou metodu sociálních věd, která by byla jiná než jsou metody přírodních věd
- u Diltheye to byla hermenautika=pohled zevnitř, indukce, emoce, cítění a iracionalita
- Max Weber odděluje sociální svět od světa přírody a za předmět svého sociologického zkoumání považuje sociální jednání
o v němž je obsažen smysl a nebo v něm ten smysl hledáme
o interakce má charakter komunikace a komunikujeme pomocí významů
o definoval sociální jednání jako druh lidského chování, které je intencionální a zaměřený na druhé lidi
o významy potom lze vymezit trojím způsobem:
 ve vztahu k lidským potřebám a hodnotám – psychologický koncept (co je pro mne potřebou)
 ve vztahu ke komunikaci – komunikujeme prostřednictvím významů, které mohou být v symbolech (symbolická komunikace)
 nový poznatek se ve vědě stává významným až tehdy, když je zařazen do systematicky uspořádaného uznávaného poznání, tedy do teorie


Přístupy nomologický (nomos=zákon) – rozkrývání sociální skutečnosti teď v současnosti a odhalování podstatných trvalých vztahů mezi jevy
 váže se k reprezentativním, kvantitativním výzkumům, kde pracujeme s velkým množství jednotek (nositelkami podstatných informací

idiografický – vázán na kvalitativní výzkum, respektuje princip orientace na jedince a na jedinečné situace
o orientuje se na menší počet informantů
o když dva dělají totéž, není to totéž
o neaspirují na zobecnění
Zakladatel pozitivismu O. Comte – společnost a sociální svět se řídí podobnými zákony jako příroda, „Vědění umožňuje předvídat a předvídat umožňuje jednat.“

Indexialita – termín (pojem) nabývá svého významu až v kontextu svého užití v prostředí komunikace"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 2 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23955
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse