Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finance podniku III. - přednášky na Jihočeské univerzitě

Finance podniku III. - přednášky na Jihočeské univerzitě

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá financemi podniku. Věnuje se metodě hodnocení investic z hlediska čisté současné hodnoty investic, indexu ziskovosti, vnitřního výnosového procenta, průměrné výnosnosti (rentability) a doby návaznosti investičního projektu. Všímá si dlouhodobého financování, odpisů, nerozděleného zisku, rezerv, tichých rezerv, rezervních a penzijních fondů. Sleduje akcie, obligace, dluhopisy, úvěry i projektové financování. Rozpracovává problematiku leasingu, v rámci které uvádí pojem, podstatu a definici leasingu, jeho základní rozdělení i další dělení, průběh leasingové operace, typy splátek, vymezení základních pojmů a leasingový trh v České republice. Podrobně studuje téma úvěrové politiky, zaměřuje se na klasifikaci úvěrů, bankovních úvěrů, na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry, poskytnutí podnikatelského úvěru a posouzení úvěrové způsobilosti klienta. V této souvislosti nezapomíná ani na hodnocení podnikatelského projektu, zajišťování úvěru, úrokové podmínky, odměny banky za poskytování služeb, bankovní kontrolu a změnu úvěrových podmínek.

Obsah

1.
Metody hodnocení investic
1.1.
Čistá současná hodnota investice
1.2.
Index ziskovosti
1.3.
Vnitřní výnosové procento
1.3.1.
Interaktivní postup výpočtu
1.3.2.
Ověření
1.4.
Průměrná výnosnost (rentabilita)
1.4.1.
Omezení
1.5.
Doba návaznosti investičního projektu
2.
Dlouhodobé financování
2.1.
Cíle
3.
Odpisy
4.
Nerozdělený zisk
5.
Rezervy
6.
Tiché rezervy
7.
Rezervní fondy
8.
Penzijní fondy
9.
Akcie
10.
Obligace, dluhopisy
11.
Úvěry
12.
Projektové financování
13.
Leasing
13.1.
Pojem, podstata
13.2.
Definice
13.3.
Základní rozdělení
13.3.1.
Operativní leasing
13.3.2.
Finanční leasing
13.4.
Další rozdělení
13.5.
Průběh leasingové operace
13.6.
Typy splátek
13.7.
Vymezení základních pojmů
13.8.
Leasingový trh v České republice
14.
Úvěrová politika
14.1.
Klasifikace úvěrů
14.1.1.
Dodavatelský úvěr
14.1.2.
Bankovní úvěr
14.2.
Klasifikace bankovních úvěrů
14.2.1.
Z hlediska doby splatnosti
14.2.2.
Z hlediska účelu
14.2.3.
Z hlediska použité měrné jednotky
14.2.4.
Z hlediska způsobu úvěrování
14.3.
Klasifikace krátkodobých úvěrů
14.3.1.
Krátkodobá bankovní půjčka
14.3.2.
Revolvingový úvěr
14.3.3.
Kontokorentní úvěr
14.3.4.
Směnečný úvěr
14.3.5.
Ručitelský (avalový) úvěr
14.3.6.
Lombardní úvěr
14.3.7.
Ostatní úvěry
14.4.
Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry
14.5.
Úvěrové riziko
14.5.1.
Zajištění úvěru
14.6.
Poskytnutí podnikatelského úvěru
14.6.1.
Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru
14.6.2.
Příslib úvěru
14.6.3.
Smlouva o úvěru
14.7.
Posouzení úvěrové způsobilosti klienta
14.7.1.
Právní poměry žadatele o úvěr
14.7.2.
Majetkové poměry žadatele
14.7.3.
Osobní důvěryhodnost klienta
14.7.4.
Hospodářská situace komitenta
14.8.
Hodnocení podnikatelského projektu
14.8.1.
Zkouška hospodářské způsobilosti klienta
14.8.2.
Přirozená úvěrová selekce
14.8.3.
Limitování úvěru
14.9.
Zajišťování úvěru
14.9.1.
Způsoby zajištění úvěru vycházející ze zákonných ustanovení
14.10.
Úrokové podmínky
14.11.
Odměny banky za poskytování služeb
14.12.
Bankovní kontrola
14.13.
Změna úvěrových podmínek

Úryvek

"Úvěrová politika

1. Klasifikace úvěrů
úvěry rozdělujeme na:
a) Úvěry dodavatelské
b) Úvěry bankovní

1.1. Dodavatelský úvěr
Úvěrový vztah vzniká mezi dodavatelem a odběratelem bez přímé účasti banky. Dodavatel poskytuje dodavatelský úvěr odběrateli tím, že nepožaduje bezprostřední uhrazení závazku v hotovosti, ale souhlasí s tím, že bude zaplaceno až po určité době. Od vyskladnění zboží do zaplacení poskytuje dodavatel odběrateli hmotné prostředky, s kterými může odběratel disponovat. V takovém případě může odběratel nakoupit zboží, aniž by měl dostatek vlastních likvidních prostředků a oddálené platby může platit z postupně docházejících tržeb. Tím se snižuje jeho kapitálová potřeba i závislost na bankovním úvěru. Dodavatelský úvěr může být výhodný i pro dodavatele, neboť mu umožňuje zainteresovat odběratele na nákupu zboží. Bez
poskytnutí obchodního úvěru by například nemusel odběratel vůbec zboží nakoupit.
Poskytování dodavatelského úvěru vyplývá zpravidla z návaznosti hospodářských činností jednotlivých podniků. Například zemědělský podnik poskytuje obchodní úvěr mlékárně za dodané mléko. V tom je i věcná omezenost obchodního úvěru. Dodavatelský úvěr neposkytuje jakýkoliv dodavatel jakémukoliv odběrateli a proto tento úvěr nemůže být všeobecnou formou úvěru.

Řízení dodavatelského úvěru
Při sjednávání dodavatelského úvěru je třeba v platebních podmínkách stanovit dobu splatnosti, požadované jištění úvěru a velikost skonta dodavatelského úvěru.

Náklady na pořízení dodavatelského úvěru
Dodavatelský úvěr je zpravidla bezúročný. Dodavatel má však někdy snahu podmínit odběratele k včasnému placení s tím, že mu poskytuje skonto. Skonto znamená slevu z prodejní ceny za předpokladu, že dodávka zboží bude zaplacena včas. Například při dodávce zboží splatné do 30 dnů poskytne dodavatel skonto ve výši 30% z ceny, bude-li dodávka zaplacena do prvních šesti dnů. Dodavatel použitím skonta získá sice nižší cenu za zboží, ale získá dříve peněžní prostředky, které může urychleně investovat.

Neřízené (divoké) dodavatelské úvěry
Tyto úvěry vyplývají zpravidla z neochoty odběratele uhradit daný závazek ve stanovené lhůtě. Tyto úvěry představují pro dodavatele značné riziko, že daný závazek bude zaplacen pozdě nebo nebude zaplacen vůbec. Proto je logická snaha dodavatelů se těmto neřízeným úvěrům vyhnout a uplatnit požadavek na cash platby.

Z uvedených vztahů vyplývá, že rozhodování dodavatelů o poskytnutí dodavatelského úvěru vyplývá z finanční discipliny na finančním trhu."

Poznámka

Část 3/3. Psáno heslovitou formou. Obsahuje schémata, tabulky a výpočty. Část práce se kryje s autorovou prací Leasing a leasingové financování.
Jedná se o 11. - 14. přednášku na Zemědělské a Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10548
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse