Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza spoločnosť EP Group, s.r.o

Finanční analýza spoločnosť EP Group, s.r.o

Kategorie: Finanční analýzy, Ekonomie, Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: AHOL - Vyšší odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Charakteristika: Práce se zabývá finanční analýzou společnosti EP Group, s.r.o. Pojednává o charakteristice společnosti, finančně-ekonomické analýze, prevencí finanční oblasti podniku. Dále popisuje současnou filozofii podniku nebo krátkodobý investiční plán. Nakonec se zaměřuje na dlouhodobý finanční plán a celkové zhodnocení finančního plánu.

Obsah

1.
Charakteristika spoločnosti - 1 -
2.
Finančno-ekonomická analýza - 1 -
2.1
Kvantifikácia očakávanej skutočnosti roku 2009 - 1 -
2.2
Analýza ex post - 4 -
2.3
Analýza ex ante - 6 -
3.
Harmonogram tvorby finančného plánu - 7 -
4.
Preverenie finančnej oblasti podniku - 8 -
4.1
Analýza finančných otázok - 8 -
4.2
SWOT analýza - 8 -
5.
Výhľad a zámery do budúcnosti - 10 -
6.
Súčasná filozofia podniku - 11 -
7.
Ciele pre tvorbu finančného plánu - 11 -
7.1
Formulácia širokých cieľov - 11 -
7.2
Formulácia špecifických cieľov - 11 -
8.
Investičné projekty - 12 -
8.1
Investičný projekt I – Prevádzkovanie TS v Priemyselnom praku Senica - 12 -
Hodnotenie efektívnosti projektu - 13 -
8.1.1
Kvantifikácia nákladov, výnosov a CF z investície - 13 -
8.1.2
Kvantifikácia nákladov kapitálu - 14 -
8.1.3
Čistá súčasná hodnota - 15 -
8.1.4
Doba návratnosti - 16 -
8.1.5
Vnútorná miera výnosu - 16 -
8.1.6
Analýza citlivosti - 17 -
8.2
Investičný projekt II – Výstavba a prenájom výrobnej haly v PP Myjava – Javorinská - 19 -
8.2.1
Kvantifikácia nákladov, výnosov a CF z investície - 20 -
8.2.2
Kvantifikácia nákladov kapitálu - 21 -
8.2.3
Čistá súčasná hodnota - 21 -
8.2.4
Doba návratnosti - 22 -
8.2.5
Vnútorná miera výnosu - 23 -
9.
Krátkodobý (ročný) finančný plán - 23 -
9.1
Čiastkový plán tržieb - 23 -
9.2
Rozpočet zostatkov bankových úverov a pohľadávok a záväzkov voči spoločníkom - 23 -
9.3
Plán zisku - 24 -
9.4
Plánová finančná bilancia - 25 -
9.5
Plán cash flow - 26 -
9.6
Plán rozdelenia zisku - 27 -
9.7
Zhodnotenie tvorby krátkodobého finančného plánu - 28 -
10.
Dlhodobý finančný plán - 28 -
10.1
Plán kapitálových výdavkov - 28 -
10.2
Výpočet zostatkovej ceny DHM - 29 -
10.3
Plán zisku - 29 -
10.4
Plánová finančná bilancia - 31 -
10.5
Plán CF - 33 -
10.6
Plán rozdelenia zisku - 34 -
10.7
Optimalizácia kapitálovej štruktúry - 34 -
10.7.1
Doterajší vývoj a súčasný stav - 34 -
10.7.2
Priemerné náklady kapitálu - 36 -
10.7.3
Návrh optimalizácie kapitálovej štruktúry - 37 -
10.8
Zhodnotenie tvorby dlhodobého finančného plánu - 38 -
11.
Celkové zhodnotenie finančného plánu - 38 -
11.1
Kontrola dodržania stanovených cieľov - 38 -
11.2
Pomerové finančné ukazovatele - 39 -
11.3
Predikcia vývoja - 40 -

Úryvek

"Tento podnik sa svojou veľkosťou jednoznačne radí medzi mikropodniky. Napriek svojej malej veľkosti má relatívne silné postavenie na trhu tak vo svojom regióne, ako aj vo vzdialenejších okresoch a krajoch. Táto firma sa podieľala a v súčasnosti stále podieľa na veľkých projektoch napr. rekonštrukcie mestských centier, kruhových objazdov, návrhov NN a VN liniek, trafostaníc a podobne, ktoré zabezpečuje projektovou dokumentáciou vypracovanou vyškoleným a vysokokvalifikovaným projektantom v oblasti elektroenergetiky.
2. Finančno-ekonomická analýza
Finančno-ekonomická analýza spočíva v prvom rade v kvantifikácií očakávanej skutočnosti roka 2009 a následne sa zameriava na výpočet pomerových ukazovateľov a použitie predikčných metód na odhad budúcej finančnej situácie.
2.1 Kvantifikácia očakávanej skutočnosti roku 2009
Očakávaná skutočnosť bežného roka sa stanovila na základe výkazov spoločnosti k 30.9.2009. Predpokladané konečné stavy zložiek majetku, pri ktorých to bolo možné, boli vyčíslené na úrovni matematického vyjadrenia jednomesačnej hodnoty a následne predĺženie tohto stavu na celé dvanásťmesačné obdobie. Ostatné položky, pri ktorých tento postup nebol možný najmä z logických dôvodov, boli stanovené individuálne podľa povahy a názoru členov štatutárneho orgánu. Predpokladaný stav aktív má podobu (údaje sú v EUR):
Položka 2006 2007 2008 OS 2009
SPOLU MAJETOK 25393 35883 60745 324085

Neobežný majetok 18423 167701

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok 18423 167701

Stavby 156964

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 18423 10737

Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok 25393 35717 41858 155487

Zásoby

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky 11153 12514 15933 103497

Pohľadávky z obchodného styku 8066 9925 15933 70701

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 3087 4944

Daňové pohľadávky 2589 27852

Finančné účty 14240 23203 25924 51990

Peniaze 10257 2324 10987 16727

Účty v bankách 3983 20879 14937 35263

Časové rozlíšenie 166 465 897

Náklady budúcich období krátkodobé 166 465 897

Poznámka: minulé údaje boli prepočítané na eurá kurzom 30,126 SKK/EUR.


Strana pasív má podobu:
Položka 2006 2007 2008 OS 2009
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 25393 35883 60745 324085
Vlastné imanie 21277 18655 44712 152727
Základné imanie 6639 6639 6639 6639
Základné imanie 6639 6639 6639 6639
Kapitálové fondy 0 332 332 332
Zákonný rezervný fond 0 332 332 332
Fondy zo zisku 0 664 664 664
Zákonný rezervný fond 0 664 664 664
Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 0 11020 37076
Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 11020 37076
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 14639 11020 26057 108016
Záväzky 4116 17228 16033 171358
Rezervy 0 166 166 166
Krátkodobé rezervy 0 166 166 166
Dlhodobé záväzky 0 0 0 0
Krátkodobé záväzky 4116 17062 15867 62719
Záväzky z obchodného styku 0 5112 4149 12424
Nevyfakturované dodávky 0 0 33 0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 9626 0 40900
Záväzky voči zamestnancom 531 929 1228 1553
Daňové záväzky a dotácie 3585 1394 10456 7842
Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0
Bankové úvery (bežné BÚ) 0 0 0 108473
Časové rozlíšenie 0 0 0 0
Poznámka: Na prepočet minulých údajov bol použitý konverzný kurz 30,126 SKK/EUR.
Obdobným spôsobom ako položky majetku a zdrojov financovania boli určené aj konečné stavy jednotlivých položiek výkazu ziskov a strát. Aj tu sa však nachádza niekoľko špecifických položiek, ktorých povaha a účel nedovoľujú použiť jednoduché predĺženie doterajšieho vývoja až do konca roka. Pri týchto položkách sa tiež postupovalo individuálnym posúdením a odhadom založeným na názore predstaviteľov spoločnosti."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text činí cca 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29299
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse