Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční management: ekonomika a finanční řízení podniku – vypracované otázky

Finanční management: ekonomika a finanční řízení podniku – vypracované otázky

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky do předmětu Ekonomika a finanční řízení podniku. Text podrobně informuje o funkci a principech finančního managementu. Zabývá se analýzou rozvahy a výkazem zisků a ztrát. Seznamuje nejen s poměrovými ukazateli, finanční a provozní pákou podniku, ale také s pyramidovými rozklady a alternativními náklady. Definuje ekonomickou přidanou hodnotu. Představuje bonitní a bankrotní modely. Závěr se věnuje analýze rizika.

Obsah

1.
Finanční management (f.m.), nástroje, postupy a základní charakteristika
1.1.
Funkce f.m.
1.2.
Principy f.m.
1.3.
Vztah finanční analýzy a f.m.
1.4.
Ukazatel
1.5.
Členění ukazatelů
1.6.
Rozdíly elementárních a vyšších metod finanční analýzy
1.7.
Časová srovnatelnost
2.
Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát
2.1.
Horizontální analýza rozvahy – a k čemu slouží?
2.2.
Vertikální analýza rozvahy
2.3.
Výhody a nevýhody horizontální analýzy rozvahy
2.4.
Výhody a nevýhody vertikální analýzy rozvahy
2.5.
Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát
2.6.
Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát
2.7.
Na jaké bázi je možno konstruovat vertikální analýzu výkazu zisků a ztrát
2.8.
Výhody a nevýhody horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát
2.9.
Výhody a nevýhody vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát
3.
Poměrové ukazatele
3.1.
Jakým způsobem a z jakých zdrojů se sestavují poměrové ukazatele?
3.2.
Charakterizuj ukazatele rentability
3.3.
Uveď nejdůležitější ukazatele rentability a zamysli se nad odlišnými způsoby konstrukce jednoho a téhož ukazatele (zejména ROE a ROA)
3.4.
Charakterizujte ukazatele aktivity
3.5.
Nejdůležitější ukazatele aktivity – a odlišné způsoby konstrukce jednoho a téhož ukazatele
3.6.
Charakterizujte ukazatele zadluženosti
3.7.
Nejdůležitější ukazatele zadluženosti
3.8.
Charakterizuj ukazatele likvidity
3.9.
Nejdůležitější ukazatele likvidity
3.10.
Charakterizuj ukazatele tržní hodnoty
3.11.
Nejdůležitější ukazatele tržní hodnoty – přednosti a nedostatky
3.12.
Charakterizujte ukazatele cash-flow
3.13.
Nejdůležitější ukazatele cash-flow (CF) a čím se liší od ostatních skupin ukazatelů
4.
Finanční a provozní páka v podniku
4.1.
Charakterizuj finanční páku podniku
4.2.
Kdy je použití finanční páky výhodné a proč?
4.3.
Charakterizujte provozní páku v podniku
4.4.
Kdy je použití provozní páky výhodné a proč?
4.5.
V čem jsou základní rozdíly mezi finanční a provozní pákou?
5.
Pyramidové rozklady
5.1.
Charakterizujte pyramidové rozklady a to k čemu slouží
5.2.
V čem tkví podstata rozkladu Du-pont a o jaký typ rozkladu se jedná?
6.
Alternativní náklady
6.1.
Charakterizujte alternativní náklady podniku
6.2.
Charakterizujte WACC a uveďte k čemu slouží
6.3.
Jaký je vztah alternativních nákladů a rizika podnikání?
6.4.
Proč je vhodné používat při kalkulaci alternativních nákladů tržní a ne účetní ceny?
6.5.
Charakterizujte podstatu metody CAPM
6.6.
Charakterizujte podstatu Stavebnicového vzorce
6.7.
V čem spatřujete největší rozdíly mezi oběma přístupy?
7.
Ekonomická přidaná hodnota
7.1.
Charakterizujte ukazatel EVA
7.2.
V čem jsou základní odlišnosti ekonomické přidané hodnoty, ekonomického zisku, přidané hodnoty, ukazatele EVA a marže?
7.3.
Jak souvisí kalkulace alternativních nákladů s kalkulací ukazatele EVA?
8.
Bonitní modely
8.1.
Charakterizujte principy bonitních modelů
8.2.
Charakterizujte přednosti tohoto nástroje finanční analýzy
8.3.
Charakterizujte nedostatky tohoto nástroje finanční analýzy
8.4.
Jaká je použitelnost těchto modelů v podnicích ČR
8.5.
Proč se nedoporučuje samostatné používání těchto modelů v praxi?
9.
Bankrotní modely, rating a scoring
9.1.
Charakterizujte principy bankrotních modelů
9.2.
Charakterizujte nedostatky tohoto nástroje finanční analýzy
9.3.
Pokuste se srovnat bonitní a bankrotní modely
9.4.
Proč se nedoporučuje samostatné používání těchto modelů v praxi?
9.5.
Charakterizujte rozdíl mezi ratingem a scoringem
10.
Analýza rizika
10.1.
Uveďte některé aspekty členění rizik, dle těchto aspektů rizika rozčleňte a charakter.
10.2.
Jaké jsou cíle řízení rizik?
10.3.
Charakterizujte analýzu citlivosti a uveďte, k čemu slouží

Úryvek

"5. (1)Členení ukazatelů:
• patří sem:
o absolutní ( stav k učiitému čas. okamžiku – např. aktiva a pasiva
o rozdílové (rozdíl stavu různých skupin aktiv a pasiv k čas. okamži-ku)
o poměrové (podíl dvou různých položek úč. vžkazů – procentní, vztahové, doba obratu
o ale i stavové, tokové
• ukazatele srovnatelné v čase a velikosti (podniků)
6. (1)Rozdíly elementárních a vyšších metod fin. analýzy
• elementární – základní, - analyzují fin. sit. podniku, rozebírají stavové, rozdí-lové a poměrové ukazatele
• vyšší - zachycují složitější vazby – mezi jednotl. ukazateli, ale i mezi podniky
7. (1)Časová srovnatelnost
• srovnatelné údaje (ukazatele) za několik (účetních) období.
o dle oboru činnosti (vstupy, technologie, zákazníci)
o geografické hledisko (lokal. podniku)
o politické hl. (úzká souvislost s legisl. hlediskem – organizace eko. prostoru)
o historické hl. ( dlouhod. srovnání)
o ekologické hl. (dodrž. ekol. norem)
o legislativní hl. ( nastavení podmínek podnikání)
1. (2)Horizontální anal. rozvahy – a k čemu slouží?
• sleduje změny a poskytuje informace o vývoji položek v čase, položky v Kč, nebo %,
• bazický index – roční hodnoty se vztahují k výchozímu období a zobrazují se kumulované změny ( 2 až 5 let)* Pasiva – vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva (základní jmění, kapitálové fondy, HV minulých let, cizí zdroje, rezervy, dlouh., krátk.závazky, bank. úvěry, ostatní pas.) Aktiva – pohledávky za VK, stálá aktiva: dlouhodob. nehmot., hmot., fin. majetek, oběž. akt.: zásoby, dlouh., krátk. pohled., fin. aktiva, ostatní
2. (2)Vertikální anal. rozvahy
• ukazuje váhu – množství vázaných fin. prostředků těchto položek v podniku
• umožňuje srovnávat strukturu rozvahy podniku s jinými pod iky
3. (2)Výhody a nevýhody hor. analýzy rozvahy
• hor. analýza zjišťuje vývoj hospod. výsledku, vývoj nákladů, efektivnost podniku – dynamiku růstu
4. (2)Výhody a nevýh. vertik. anal. rozvahy
• zjištění charakter. rysů pro obchodní podnik - např. tržby za prodané vlastní výrobky, služby a zboží,
• zjištění posunu v majetkové struktuře.
• podíly jednotlivých nákladových položek, na tržbách, resp. celkových výno-sech.
5. (2) Horizont. anal. výkazu zisků a ztrát
horizont. – poskytuje info o vývoji jednotlivých položek v čase
6. (2)Vertikální anal. výkazů zisků a ztrát
• , vertikální ukazuje váhu, která je určena množstvím vázaných finančních prostředků těchto položek v podniku."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a graf.
Práce je ponechána v původním formátování. Část textu je zpracována ve dvou sloupcích.
Vypracované otázky do předmětu Ekonomika a finanční řízení podniku, ze skript Finanční management od Doc. Ing. Petra Suchánka, PhD.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18749
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse