Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční management - přednášky slovensky

Finanční management - přednášky slovensky

Kategorie: Finance, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá přednášky z finančního managementu. Zabývá se strukturou finančního řízení, finančním rozhodováním, krátkodobým financováním podniku a jeho řízením i zásobami. Rozebírá řízení pohledávek, řízení pohotových prostředků, investiční rozhodování podniku. Sleduje dividendovou politiku, finanční riziko podniku, provozní (Operating Leverage Gearing), finanční a celkovou páku (TL). Následně si všímá finančních otázek řízení krizového managementu a zániku podniku.

Obsah

1.
Struktura finančního řízení
1.1.
Pět základních otázek pro finančního manažera
1.2.
Činnosti finančního managementu
2.
Finanční rozhodování
2.1.
Hlediska chápání rozhodování
2.2.
Členění z časového hlediska
2.3.
Fáze finančního rozhodování
2.4.
Všeobecná pravidla finančního rozhodování
3.
Krátkodobé financování podniku a jeho řízení
3.1.
Celková potřeba kapitálu podniku
3.1.1.
Průběh koloběhu oběžných aktiv
3.1.2.
Objem podnikové činnosti a jeho růst (metody na určení celkové potřeby oběžných aktiv)
3.1.3.
Politika podniku při určování této potřeby
4.
Zásoby
4.1.
Řízení podnikových zásob
4.1.1.
Operativní a strategické řízení zásob
4.2.
Členění zásob z hlediska funkce v logistickém řetězci
4.3.
Funkční hladiny zásob
4.4.
Metoda ABC
4.5.
Základní členění nákladů
4.5.1.
Náklady na objednávku
4.5.2.
Náklady vyplývající z vlastnění (skladování) zásob
4.5.3.
Náklady z nedostatku zásob
4.6.
Metoda normování zásob
4.7.
Výpočet normativu zásob
5.
Řízení pohledávek
5.1.
Dělení managementu pohledávek z časového hlediska
5.1.1.
Činnosti předcházející uzavření kupně-prodejní smlouvy
5.1.2.
Dohoda o platebních podmínkách
5.1.3.
Zabezpečení včasného zaplacení pohledávky
6.
Řízení pohotových prostředků
6.1.
Pohotové prostředky
6.2.
Motivy podniků pro udržování objemu pohotových prostředků
6.3.
Určení modelu pro výpočet optimálního množství pohotových prostředků
6.3.1.
Baumolův model
6.3.2.
Miller – Orrův model
6.4.
Přístupy k riziku
7.
Investiční rozhodování podniku
7.1.
Makroekonomické chápání investic
7.2.
Členění investic
7.3.
Finanční rozhodování a investiční rozhodování
7.3.1.
Ekonomická efektivnost investičních projektů (hodnocení investičních projektů) - základní aspekty investování
7.3.2.
Základní kvantifikovatelné veličiny
7.4.
Fáze hodnocení efektivnosti investičního projektu
7.4.1.
Určení výdajů na investiční projekt
7.4.2.
Odhadnutí budoucích užitků
7.4.3.
Určení nákladů na kapitál
7.4.4.
Výběr metody (kritérií) hodnocení investičního projektu (metody, které berou v úvahu činitel času – tzv. dynamické metody - čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability)
7.4.5.
Výběr metody (kritérií) hodnocení investičního projektu (metody, které neberou v úvahu činitel času – tzv. statické metody - čas návratnosti investice, účetní rentabilita investic, metody založené na principu nákladových kritérií)
7.5.
Porovnání investičních variant
7.6.
Determinanty ovlivňující investiční rozhodování
7.7.
Shrnutí a závěry
7.8.
Rozdělení výsledku hospodaření - položky výsledku hospodaření
8.
Dividendová politika
8.1.
Dividendy, jejich členění
8.2.
Dividendové teorie
8.2.1.
Pro-dividendová teorie (americký ekonom Lintner, M. Gordov, Sheffrin – Statman, Rubber)
8.2.2.
Teorie dividendové neutrality (M. H. Miller – F. Modigliani, Levy a Sarnat)
8.2.3.
Antidividendová teorie (Farrar, Selvyn, profesor Valach z ČR)
9.
Finanční riziko podniku
9.1.
Druhy rizik
9.2.
Problémy
9.2.1.
Kvantifikace finančních rizik
9.2.2.
Zmírňování finančních rizik (preventivní opatření, smluvně dohodnuté opatření, management aktiv a pasiv, deriváty a jejich úloha při zmírňování finančních rizik)
10.
Provozní páka (Operating Leverage Gearing)
10.1.
Provozní zisková marže
10.2.
Vztah nákladů k objemu produkce
10.3.
Provozní páka
10.4.
Silná a slabá provozní páka (vysoká a nízká)
10.4.1.
Analýza kritického bodu rentability z hlediska cash flow a likvidity
10.4.2.
Nouzové opatření podniku
10.5.
Stupeň provozní páky (Degree of Operating Leverage – DOL)
10.5.1.
Nedostatky provozní páky
10.5.2.
Omezení ovlivňující přesnost provozní páky
11.
Finanční páka
11.1.
2 varianty kapitálové struktury
11.2.
BFI – bod finanční indiference
11.2.1.
Výpočet BFI
11.3.
Stupeň finanční páky – DFL a jeho výpočet
11.4.
Použití analýzy finanční páky a nepřiměřená finanční páka
12.
Celková páka TL
12.1.
Stupeň celkové páky – DTL
13.
Finanční otázky řízení krizového managementu a zániku podniku
13.1.
Konsolidace
13.2.
Sanace a cíl sanačního programu
13.2.1.
Formy sanace (konkurz)
13.3.
Finanční otázky likvidace podniku
13.4.
Finanční plánování
13.4.1.
Podmínky finančního plánování
13.4.2.
Požadavky na finanční plán
13.4.3.
Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán

Úryvek

"Štruktúra finančného riadenia

1. zaisťovanie finančných zdrojov – vlastné a cudzie, vonkajšie a vnútorné, krátkodobé a dlhodobé; základný vklad je základné imanie, dopĺňa sa úverom, pôžičkou, ale aj zvýšenie základného imania, vydanie podnikových obligácií
2. voľba optimálnej finančnej štruktúry – za optimálnu finančnú štruktúru môžeme považovať takú finančnú štruktúru, pri ktorej priemerné celkové náklady na kapitál sú minimálne
3. financovanie a riadenie obežného majetku – výber formy financovania, akým spôsobom, určenie spôsobu riadenia
4. investovanie peňažných prostriedkov do dlhodobého majetku – aby sa vybral taký projekt, ktorý je z pohľadu potrieb optimálny
5. rozdeľovanie podnikového zisku – daňová politika, odpisová politika
6. finančná analýza (aktivita, likvidita, rentabilita, zadĺženosť, trhová hodnota)
7. finančné plánovanie (podnikové rozpočty)
8. vnútorné finančné riadenie
9. využívanie zahraničného kapitálu – prispôsobenie riadenie kapitálu z hľadiska zmien kurzov mien
10. finančné riadenie pri reorganizácii, sanácii a zániku podniku

Musíme brať do úvahy aj ekonomické okolie (prostredie):
1. úroveň celkovej ekonomickej aktivity v rámci odvetvia, štátu (konjunktúra, depresia v národnom hospodárstve,...)
2. finančná politika štátu – daňová, colná, dotačná politika
3. konkurenčné prostredie – možnosti a podmienky vstupu na trh
4. zákonné opatrenia štátu a pravidlá regulácie – obchodný zákonník, ekologické opatrenia, cenové regulácie,...
5. situácia na trhu práce a požiadavky zamestnancov – mzdové podmienky, vyjednávanie odborov
6. podmienky zahraničného obchodu a vývoj menových kurzov – podpora vývozu a dovozu, reštriktívne zásahy
7. podmienky na finančnom trhu"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a rovnice. Psáno zčásti heslovitou formou. Některé obrázky, na které je v práci odkazováno, nejsou v textu přítomny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11765
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse