Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční právo – obecná část 2

Finanční právo – obecná část 2

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika: Práce se zaměřuje na finanční právo na druhou obecnou část. V této části seznamuje s rozpočtovým právem, jeho zásadami, právní úpravou či schvalováním státních a místních rozpočtů. Dále se zaměřuje na státní rozpočet, jeho právní úpravu, střednědobý výhled či porušení rozpočtové kázně. Nakonec popisuje státní fondy ČR, fondovní hospodaření a organizační složky státu. První část naleznete zde

Obsah

12.
Rozpočtové právo – rozpočt.zásady – výčet + charakteristika
13.
Rozpočtový proces – pr.úprava, postup při schvalování st.rozpočtu
14.
Rozpočtový proces – schvalování míst.rozpočtů, pojem rozpočt.provizorium – pr.úprava, vymezení
15.
Státní rozpočet I. – pr.úprava, pojem stát.rozpočet a střednědobý výhled
16.
Státní rozpočet II. - obsah a jeho charakteristika, rozpočt.skladba
17.
Státní rozpočet III. – kontrola rozpočt.hospodaření, porušení rozpočt.kázně
18.
Státní rozpočet - stát.závěreč.účet – pojem, charakteristika, stát.finanč.aktiva a pasiva, stát.dluh
19.
Rozpočty ÚSC – průprava, pojem rozpočet a rozpočt.výhled, vzáj.vztahy rozpočtů ÚSC a k SR
20.
Státní fondy v ČR – 4 vybrané fondy – jejich charakteristika
21.
Fondovní hospodaření – pr.úprava, pojem stát.fond, charakteristika
22.
Organizační složky státu a kraje, příspěvk.organizace státu a ÚSC – pr.úprava, charakteristika, účel zřizování

Úryvek

"Principy hospodaření s rozpočtovými prostředky během roku
a) rozpočtová opatření
- v průběhu rozpočtového roku může vzniknout potřeba, která nemá rozpočtové krytí – v takovém případě lze situaci řešit zajištěním hospodárnějšího provedení jiných úkolů nebo odsunutím či omezením některého jiného, méně naléhavého úkolu v rámci jednotlivých druhů rozpočtových výdajů; jako další řešení je možné použití mimorozpočtových zdrojů organizace nebo nadřízeného orgánu – tyto změny účelovosti se provádějí rozpočtovými opatřeními
- z vládní rozpočtové rezervy lze provést úhradu rozpočtově nezajištěné rezervy jen se souhlasem vlády a v rozsahu jí určeném může úhradu zajistit ministr financí
- rozpočtovým opatřením se rozumí určitý přesun rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu. Jako rozpočtové opatření se označuje:
 přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly, tj. přesuny prostředků mezi jednotlivými úkoly v rámci rozpočtu, kdy se příjmy či výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
 souvztažné zvýšení příjmů a výdajů  zvýší se celkový objem rozpočtu
 povolené překročení rozpočtu výdajů
 vázání rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu
- vláda nebo ministr financí může:
 povolit uskutečnění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, zajistí-li úhradu úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu, a to do určité výše
 povolit snížení některého příjmu z činnosti, a to bez omezení
 provést přesun prostředků odpovídajících rozpočtovanému podílu spolufinancování ze státního rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí Komise ES o změně v umístění prostředků z rozpočtu EU

- povolit přesun mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu v rámci kapitoly nad 10% každého ukazatele může Rozpočtový výbor PS

- rozpočet municipalit může být po schválení také za určitých podmínek změněn, a to z důvodu:
 změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny)
 změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny), nebo
 změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny)

- náhlá potřeba bez rozpočtového krytí, když se objeví dopředu nepředvídaná potřeba, kt. nemá své rozpočtové krytí
1. přesunem z jiného výdaje (př. ušetřím a ještě zaplatím povodně),
2. souvztažné zvýšení příjmů a výdajů (celkový objem příjmů a výdajů se nezmění, jen se přeorganizuje),
3. povolené překročení (nejhorší varianta řešení, důležité je jak velké to překročení má být, naroste deficit st. rozpočtu, do 10% výdajů kapitoly – může schválit vláda, když víc jak 10% kapitoly, tak rozh. rozpočtový výbor PS) – vláda průběžně informovat PS u všech
- veškeré výdaje se musí realizovat do konce kalendářního rozpočtu


b) rezervy a státní záruky
- vládní rozpočtová rezerva se vytváří k zajištění rozpočtového hospodaření na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, které vzniknou v průběhu rozpočtového roku – a to nejméně ve výši 0,3 % výdajů státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok
- Česká republiky je oprávněna poskytovat státní záruky, jen stanoví-li tak zvláštní zákon
- ministerstvo financí také zřizuje fond státních záruk
- v případě, že celkový objem státních záruk poskytnutých před účinností z. 218/2000 (1.1.2001) je větší než 40% celkových výdajů státního rozpočtu schválených zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok, je možné poskytnout státní záruku až po snížení objemu záruk pod tuto hranici"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29343
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse