Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční právo – obecná část 3

Finanční právo – obecná část 3

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika: Práce obsahuje finanční právo a jeho třetí obecnou část. Zabývá se daňově-právními vztahy, jeho náležitostmi a charakteristikou. Dále klasifikací daní a daňovou soustavou v ČR, poplatkovým právem. Nakonec rozebírá celní, směnečné a šekové právo. Druhou část naleznete zde.

Obsah

23.
Daňově-pr.vztah – definice pojmu daň, poplatek, clo a jejich odlišnosti
24.
Daňově-pr.vztah – náležitosti daňově-pr.vztahu a jejich charakteristika
25.
Klasifikace daní, daňová soustava v ČR
26.
Zásady pr.konstrukce daní – obec.charakteristika, jednotliv.zásady a jejich charakteristika
27.
Poplatkové právo – pr.úprava, dělení poplatků
28.
Poplatkové právo – místní poplatky - pr.úprava, druhy, charakteristika (alespoň 3 poplatků)
29.
Celní právo – pr.úprava, dělení cla
30.
Celní právo – subjekty celně-pr.vztahu, základ. cla
31.
Směnečné právo –pr.úprava, pojem směnka, dělení směnek, porovnání se šekem
32.
Směnečné právo – náležitosti směnky cizí + charakteristika
33.
Směnečné právo – institut protest – charakteristika, průběh, druhy protestů, protestní listina
34.
Šekové právo – pr.úprava, pojem šek, druhy šeků


Úryvek

"Organizační složky
- po schválení státního rozpočtu provede ministerstvo financí rozpis jeho ukazatelů a začíná etapa vlastního rozpočtového hospodaření – je spojena zejména s působením organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených státem. Rozpočtové prostředky mohou být používány jen k účelům, pro které byly určeny, a lze je čerpat jen do výše stanovené ve státním rozpočtu nebo rozpočtu zřizovatele, v mezích závazných ukazatelů a v souladu s věcným plněním.
- výše výdajů, do které mohou právnické osoby čerpat prostředky státního rozpočtu z výdajových rozpočtových účtů, se označuje jako rozpočtový limit. Otevírání limitů odpovídá struktuře výdajových účtů státního rozpočtu.
- organizační složce státu se otevírají limity na čerpání prostředků např. na běžné výdaje, platy zaměstnanců, systémově určené výdaje určené na financování konkrétního programu apod.
- příspěvkové organizaci se otevírají limity na čerpání příspěvku zřizovatele na provoz organizace, individuálních a systémových dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých na konkrétní akce
- organizačními složkami státu jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR a jiná zařízení, o kterých to stanoví zákon o majetku ČR nebo zvláštní právní předpis
- hospodaření organizační složky státu je rozpočtové hospodaření, její příjmy a výdaje jsou součástí příjmů a výdajů státního rozpočtu. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele.
- rozpočet organizační složky státu může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině, případně stanovenými jí zákonem, kterým byla zřízena
- na organizační složku přenáší zřizovatel oprávnění disponovat s peněžními prostředky, ale pouze s takovými, které souvisejí s její běžnou, pravidelnou činností, kterou je nutné zabezpečovat operativně. Vedoucí organizační složky státu je oprávněn určit vnitřní organizační jednotky organizační složky státu, kterým se poskytuje z rozpočtu záloha na financování jejich provozních činností.
- jednotlivým organizačním složkám státu je umožněno tvořit peněžní fondy, které souvisejí s jejich běžným hospodařením (nemají postavení státních fondů)
- organizační složka státu tvoří rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. Hospodaří tak s prostředky, které koncem roku nepropadají (nevyčerpané prostředky a dotace a příspěvky ze zahraničí poskytnuté na více let), jež se soustřeďují v rezervním fondu
- fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem z rozpočtu organizační složky státu z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a obdobné platby
- organizační složka územního samosprávného celku vzniká rozhodnutím zastupitelstva územního samosprávného celku, hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou – tuto formu hospodaření volí územní samosprávný celek pro takové činnosti, které:
 nevyžadují velký počet zaměstnanců
 nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení
 nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné
 nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů
- územní samosprávný celek má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek
- o možnosti tvorby peněžních fondů v organizačních složkách územních samosprávných celků zákon 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nehovoří

Úhrada některých potřeb organizačních složek a příspěvkových organizací (ot. B 36)
- některé organizační složky státu a příspěvkové organizace disponují vlastními zařízeními, která slouží ubytování a vzdělávání. Rozsah úhrad, které tyto organizační složky zajišťují, vymezuje zákon včetně např. maximální části z úhrad za ubytování, kterou může organizační složka hradit vlastnímu zaměstnanci v ubytovacích zařízeních.
- organizační složky a příspěvkové organizace dále hradí výdaje spojené s účastí svých zaměstnanců na odborných konferencích a dalších odborných akcích, pokud jejich program souvisí s činností organizační složky nebo příspěvkové organizace
- další oblastí, kde se předpokládají náklady, je závodní stravování, které jak organizační složky, tak příspěvkové organizace zabezpečují pro své zaměstnance ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo prostřednictvím jiné organizační složky státu či jiné právnické nebo fyzické osoby."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29344
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse