Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Firemní finance - výpisky z přednášek

Firemní finance - výpisky z přednášek

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou krátkých odstavců shrnuje poznatky týkající se vzniku podniku, jeho cílů, způsobů krátkodobého a dlouhodobého financování, oceňování majetku, a finanční analýzy. Dále popisuje finanční plánování a politiku, zdanění, dovoz, i způsoby dělení zisku. Poslední část je věnována činnostem firmy, pojištění podnikatelských, průmyslových a zemědělských rizik v ČR, integracím a fúzím firmy, a nakonec i zániku, likvidaci, konkurzu a vyrovnání.

Obsah

1.
Financování
2.
Činnosti podniku
3.
Finanční cíle podnikání
4.
Druhy financování podniku
5.
Finanční aspekty zakládání podniku
6.
Základní právní formy podnikání
7.
Daň
8.
Pojištění podnikatelských, průmyslových a zemědělských rizik v ČR
9.
Cenný papír (CP)
9.1
Druhy CP
9.2
Oceňování CP
10.
Burza cenných papírů (BCPP)
11.
RM Systém
12.
Finanční analýza
12.1
Rozvaha a výsledovka
12.2
Cash Flow
12.3
Rentabilita (ziskovost)
12.4
Likvidita
12.5
Zadluženost
13.
Peníze
14.
Krátkodobé financování
14.1
Oběžný majetek
14.2
Řízení zásob
14.3
Řízení pohledávek
14.4
Úvěrová politika
14.5
Investiční rozhodování
15.
Dlouhodobé financování
15.1
Dlouhodobé bankovní úvěr
15.1.1
Úvěry se shodnou lhůtou splatnosti
15.1.2
Revolvingové úvěry
15.1.3
Obligace
15.1.4
Leasing
15.1.5
Odpisy
16.
Finanční plánování
16.1
Koordinace – horizontální, časová
17.
Rozdělování zisku
17.1
Fondy ze zisku
17.2
Rezervní fond
17.3
Dividenda
18.
Devizový kurs
18.1
Apreciace, depreciace
18.2
Revalvace a devalvace měny
19.
Importní clo, dovozní kvóty
20.
Nástroje finanční politiky v oblasti vývozu
21.
Oceňování podniku
21.1
Investiční majetek
21.2
Oceňování oběžného majetku
21.3
Hotovost a vklady
21.4
Ceny zásob
21.5
Pohledávky
21.6
Vlastní jmění
21.7
Tržní hodnota firmy
21.8
Oceňování podniku jako celku
21.9
Tržní hodnota firmy na základě výnosů
22.
Různé formy integrace a fúze firem
22.1
Strategické aliance
22.2
Holding
23.
Zrušení firmy, zánik podniku, likvidace společnosti, prohlášení konkurzu, vyrovnání

Úryvek

“Finanční plánování - Zásady: úplnost, systematičnost, přehlednost, periodičnost, flexibilita, klouzavost
Koordinace:1/ Horizontální (dle Freiberga) – způsob zainteresovanosti středisek a oddělení na plánování

a) tržní: pomocí vnitropod. banky, za podmínky správného stanovení vnitropod. cen - rozdělení produktů (1/ produkty ne z vnějšího okolí - nákl. kalkulace + zisková přirážka, 2/ produkty lze získat z vnějšího okolí, ale vysoké náklady na úpravu technol. procesu a školení zaměstnanců, 3 / produkty lze získat na mimopodnik. trhu, ale nekupují se tam, 4/ produkty kupované a prodávané na podnikovém i vnějším trhu)

b) normativní - ne tržní
2/ Časová: Techniky – intuitivní, statistická (% podílu na odbytu), regresní (proměnlivost mezi aktivy, pasivy a objemem tržeb. druhy: lineární, parabola, exponenciála), plánovací dokumenty (rozvaha, výsledovka, přehled o cash flow a platební kalendář (
Účel = zajistit solventnost podniku, nejlépe naložit s volnými pen. prostředky a nejlevněji vyrovnat fin. schodek)
Základní problémy: volba čas. horizontu (3 plánovací období - 14 dní až měsíc v denním intervalu, čtvrtletí v týdenním nebo měsíčním intervalu, na rok v intervalu čtvrtletním), struktura příjmů a výdajů, reálnost očekávaných příjmů a výdajů, způsob vyrovnávání fin. schodků nebo přebytků v jednotl. obdobích.
Rozdělování zisku = hosp. výsledek účet. období po zdanění, schvaluje ho valná hromada, povinná část do rezerv. fondu,
dobrovolná část: prioritní dividendy (musí být vyplaceny před kmenovými dividendy), kmenové dividendy, příděl do nepovinných fondů, navíc příděl do rezerv. fondu, akciové dividendy (zvýšení zákl. jmění převodem z majetku společnosti), tantiémy (podíl na čistém zisku a. s. pro členy představenstva a dozorčí rady), podíl zaměstnanců na zisk
Fondy ze zisku - povinnost ze zákona (s.r.o., a.s. rezerv. fond, družstva nedělitelný fond); pojistka rizika v podnikání a krytí ztrát. Nerozdělený zisk (po zdanění) – dále k podnikání, přidělen různým rezerv. fondům. V rozvaze nerozdělený zisk z min. let.
Rezervní fond - s.r.o. – poprvé až v 1. zisk. roce (10% ČZ, max 5% ZJ), v dalších letech (5% ČZ, min 10% ZJ); a.s. – poprvé až v 1. ziskovém roce (20% ČZ, max 10% ZJ), v další letech (5% ČZ, min 20% ZJ). Použití: do min. zůstatku ke krytí ztrát, nad stanovenou výši nikdy jako dividendy.
Dividenda = podíl na zisku a.s. na jednu akcii, určeno k rozdělení mezi akcionáře. Druhy:

1/ dle druhu akcie – kmen. nebo prioritní akcie, pevná částka,kumulovaná prioritní dividen., kombin. podílová prioritní dividen.

2/ Dle vyplácení - hotovostní dividenda, akciová dividenda (dalších kmen. akcie), obligační dividenda, majetková dividenda

3/ Dle pravidelnosti vyplácení – řádná, mimořádná a likvidační dividenda

Dividendová politika: 1/ Stabilní dividend. politika (udržování výše dividendy, nebo nepatrné zvyšování), 2/ Pasivní reziduální politika (stojí na inv. příležitostech a daních - odložená výhoda z reinvestice), 3/ Dividend. politika na fixní výši dividend. podílu
Faktory ovlivňující dividend. politiku: 1/ Legislativní - finanční zdroje, definování nelegální dividendy pravidla rozdělování zisku, ochrana práv menších akcionářů, daňové předpisy; 2/ Finanční - stav hotovosti a fin. zdroje; 3/ Objektivní – inflace a velikost společnosti; 4/ Subjektivní - inv. a spotřebitelské preference akcionářů, zvláštní klauzule ve stanovách, smluvní ujednání; vstupní, žádoucí, výstupní a kontrolní veličiny"

Poznámka

Práce postrádá přehlednější členění textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera845
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse