Hodnocení podniku

Kategorie: Finanční analýzy, Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se komplexním a zároveň přehledným způsobem věnují problematice výkonnosti podniku a jejího hodnocení. Úvodní část se na obecné úrovni věnuje měření výkonnosti, ekonomickým rozborům a ukazatelům. Poté jsou představeny metody komplexního hodnocení podniku a způsoby hodnocení finanční výkonnosti, zejména finanční analýza, jejíž výklad je doplněn s příklady. Dále se práce věnuje analýze práce a analýze dlouhodobého majetku. Poslední dvě probíraná témata představují outsourcing a interní audit.

Obsah

1.
Výkonnost podniku a její měření
2.
Rozbory výkonnosti
2.1.
Členění
2.2.
Orgány a instituce zabývající se rozborovou činností
2.3.
Ekonomický rozbor
2.3.1.
Zásady
2.3.2.
Předmět
2.3.3.
Zdroje informací
2.3.4.
Účel
2.3.5.
Další využití
2.3.6.
Problémy při zpracovávání
2.3.7.
Uživatelů
2.3.8.
Organizace ekonomických rozborů
3.
Hodnotící kritéria a ukazatele, monitoring, úrovně řízení
4.
Ukazatel, ukazatelová soustava
4.1.
Pojmy
4.2.
Měřicí jednotky
4.3.
Typy ukazatelů
4.4.
Požadavky na ukazatele
4.5.
Funkce ukazatelů
4.6.
Indexy a rozdíly
4.7.
Operace s ukazateli
4.8.
Shrnování a rozvrhování
4.9.
Srovnání
4.10.
Vazby mezi ukazateli
5.
Metody komplexního hodnocení podniku
5.1.
Pyramidová analýza
5.2.
Systém ukazatelů Du Pont
5.3.
Paralelní soustavy ukazatelů
5.4.
Souhrnné indexy hodnocení podniku - bonitní a bankrotní indikátory
5.5.
Altmanovy modely (bankrotní indikátory)
5.6.
Hodnocení vitality podniku dle J. Pollaka
5.7.
Balanced Scorecard
5.8.
IN indexy
5.9.
Matice GE
5.10.
Spider analýza
6.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku
6.1.
Kritéria výkonnosti
6.2.
Shareholder value, stakeholder value
6.3.
Hodnota a řízení hodnoty
6.4.
Maximalizace hodnoty
6.5.
Ukazatele cash flow
6.6.
Finanční analýza
6.6.1.
Poslání
6.6.2.
Zdroje dat
6.6.3.
Hlavní etapy
6.6.4.
Horizontální a vertikální analýza
6.6.5.
Tradiční ukazatele finanční výkonnosti Po
6.6.6.
Skupiny poměrových finančních ukazatelů
6.6.6.1.
Likvidita
6.6.6.2.
Aktivita
6.6.6.3.
Zadluženost
6.6.6.4.
Rentabilita
6.6.7.
Ukazatele kapitálového trhu
6.6.8.
Komplexní přístupy k finanční analýze
6.6.9.
Další ukazatele
6.6.10.
Souhrnné ukazatele
6.6.11.
Slabé stránky finanční analýzy
6.7.
Moderní měřítka výkonnosti podniku
7.
Analýza práce
7.1.
Aktivizace lidského činitele
7.2.
Zaměření analýzy práce
7.3.
Analýza počtu, pohybu a struktury pracovníků
7.3.1.
Počet pracovníků
7.3.2.
Pohyb pracovníků
7.4.
Analýza využití pracovní síly
7.4.1.
Extenzivní využití
7.4.2.
Intenzivní využití
7.5.
Produktivita práce
7.6.
Analýza odměňování
7.6.1.
Zaměření
7.6.2.
Struktura mzdových nákladů
7.6.3.
Mzdová nákladnost
7.6.4.
Analytický rozbor průměrné mzdy
8.
Analýza dlouhodobého majetku
8.1.
Dlouhodobý majetek
8.2.
Analýza extenzivního využití
8.2.1.
Rozbor množství DHM a jeho vliv na objem výroby
8.2.2.
Rozbor množství a složení DHM
8.2.3.
Rozbor struktury DHM
8.2.4.
Směnnost výrobního zařízení
8.3.
Analýza intenzivního využití
8.3.1.
Míra intenzivního využití strojů a zařízení
8.3.2.
Výrobní kapacita
8.3.3.
Účinnost DHM
9.
Outsourcing
9.1.
Vymezení, důvody
9.2.
Požadavky na management
9.3.
Poskytovatelé outsourcingu a jejich výběr
9.4.
Výhody a nevýhody
9.5.
Právní zajištění
10.
Interní audit
10.1.
Pojetí, principy, zásady
10.2.
Definice
10.3.
Základní cíl interního auditu
10.4.
Institut interních auditorů
10.5.
Koncepce auditu
10.6.
Služby poskytované interním auditem
10.7.
Standardy pro profesionální praxi interního auditu
10.8.
Žadatelé o služby interního auditu, účel činnosti interního auditu
10.9.
Základní úkoly interního auditu
10.10.
Zaměření moderního interního auditu
10.11.
Postup auditu
10.12.
Logika v interním auditu
10.13.
Základní pojmy z logiky využívané v interním auditu
10.14.
Rozhodovací metody
10.14.1.
Grafické
10.14.2.
Metody skupinového rozhodování
10.14.3.
Další metody
10.15.
Statistické metody v interním auditu
10.16.
Standardy pro profesionální praxi interního auditu
10.17.
Posouzení nezávislosti interního auditu
10.18.
Využití standardů pro výkon interního auditu
10.19.
Základní zásady a pravidla jednání interních auditorů
10.20.
Postup vedení podniku vůči Internímu auditu
10.21.
Různé typy interních auditů

Úryvek

"Výkonnost podniku
- výkonnost - schopnost podniku co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit

Přístupy k měření výkonnosti
- zákazník - měřítko výkonnosti: kvalita, dodací lhůta, cena
- manažer - měřítko výkonnosti: rychlost reakce na změny vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských příležitostí
- vlastníci - měřítko výkonnosti: návratnost investic (ROI), ekonomická přidaná hodnota (EVA), hodnota podniku (cena akcie)

Přístupy k měření výkonnosti podniku
Analytický model
- tradiční přístupy k měření finanční výkonnosti (absolutní ukazatele, paralelní soustava poměrových ukazatelů, pyramidová soustava poměrových ukazatelů, souhrnné ukazatele pro měření finanční výkonnosti podniku)
- moderní přístupy k měření finanční výkonnosti (EVA, MVA, CFROI)
- komplexní přístupy k měření finanční výkonnosti (BSC, EFQM)

Hodnocení a porovnání
- benchmarking (srovnání v prostoru, s nejlepším)
- růst podniku vs. růst oboru (spojení podniků ze stejného oboru)
- lídři na trhu (segmentech trhu)
- inovace a konkurenční výhody
- dostupnost a velikost trhů
- podnikatelský model
- kvalita managementu
- zaměstnanecký potenciál
- hodnota plynoucí ze značky
- software a databáze
- procesy a technologie
- enviromentální politika (ochrana životního prostředí)

Činitelé ovlivňující výkonnost podniku
- rozvíjení efektivního marketingu
- zabezpečení srovnatelné výrobní základny s konkurenčními subjekty
- nalézání a vytváření konkurenčních výhod, aktivní inovační politika, zaměřená na inovace, které vyvolají a uspokojí nové potřeby zákazníků

Nástroje měření výkonnosti - základní pojmy
- rozbor - soustavná analýza a interpretace ukazatelů, pomocí kterých je charakterizována podniková činnost (užší a širší pojetí pojmu)
- analýza - zkoumání vztahu příčina - účinek
- syntéza - shrnutí poznatků získaných při analýze

Obecné členění rozborů
- rozbory technické - technická stránka výrobního procesu a slouží k zajištění a organizování výroby
- rozbory ekonomické - ekonomická stránka procesu zaměřeny na hospodářské výsledky

Všeobecná klasifikace rozborů
- druhy rozborů odrážející procesy řízení
- perspektivní rozbor
- operativní rozbor
- běžný, retrospektivní rozbor

- druhy rozborů odrážející charakter objektů řízení
- rozbory odrážející odvětvovou strukturu NH
- rozbory odrážející základní prvky výroby - rozbor pracovních sil, DM
- rozbory odrážející základní výrobní vztahy - finanční rozbory + marketingové + úvěrové ukazatele
- rozbory odrážející hierarchickou úroveň

Podrobná klasifikace rozborů
- podle účelu, kterému rozbor slouží - např. srovnání skutečnosti s plánem
- podle času, za který se rozbor vykonává - operativní, dlouhodobý rozbor
- podle obsahu a rozsahu uskutečněného rozboru - komplexní/dílčí rozbor
- podle pravidelnosti vykonávání rozborů - periodické/sporadické rozbory

Orgány a instituce zabývající se rozborovou činností
- státní orgány - kontrola z pohledu výše odvedených prostředků (finanční úřady, finanční ředitelství, MF)
- polostátní orgány a instituce - účetní auditoři (jsou soukromí, ale povolení k činnosti dostává od státu)
- soukromé firmy"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 6 stran. Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25688
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse