Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Inpost, s.r.o - finanční analýza a plán investičního projektu

Inpost, s.r.o - finanční analýza a plán investičního projektu

Kategorie: Finanční analýzy, Finanční plány

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: První polovina seminární práce seznamuje s finanční analýzou podniku Inpost, s.r.o.. Autor představuje činnosti firmy, následně provádí horizontální a vertikální analýzu. Práce dále obsahuje prvky finanční analýzy, jako jsou výkaz zisku a ztrát, poměřovací ukazatele, ukazatele rentability, aktivity a zadluženosti. Jsou zde provedeny i analýzy dle Douchy a také hodnocení společnosti pomocí použití indexů důvěryhodnosti IN, Altmanova a Taflerova modelu. Druhá polovina si všímá strategie podniku a soustředí se na plán investičního projektu - zakoupení jateční linky. Informuje o metodách hodnocení investic, sestavuje finanční plán i plánovanou rozvahu. Všechny kroky jsou doplněny přehlednými grafy či tabulkami. Podkladové výpočty pro finanční analýzu naleznete zde.

Obsah

Úvod
1.
O společnosti
2.
Vertikální analýza
3.
Horizontální analýza
4.
Analýza výkazu zisku a ztrát
5.
Analýza poměrových ukazatelů
5.1
Ukazatelé likvidity
5.2
Ukazatelé zadluženosti
5.3
Ukazatelé aktivity
6.
Souhrnné indexy hodnocení
7.
Index důvěryhodnosti in
8.
Altmanův index
9.
Tafflerův model
10.
Závěr finanční analýzy – shrnutí
11.
Investiční projekt společnosti
11.1
Metody hodnocení investic
11.2
Financování investice
12.
Finanční plán
12.1
Plán výnosů
12.2
Plán nákladů
13.
Plánovaná rozvaha
14.
Závěr
15.
Použitá literatura
16.
Přílohy
16.1
Rozvaha - aktiva
16.2
Rozvaha - pasiva
16.3
Výkaz zisků a ztrát
16.4
Nákup linky
16.5
Úvěr
16.6
Leasing
16.7
Plán nákladů
16.8
Procentní metoda

Úryvek

"1 O společnosti
Společnost INPOST spol. s.r.o. byla založena dne 17.října 1990 s velmi rozsáhlým sortimentem činností. Od roku 1993 se činnost firmy postupně stabilizovala. Stále významnější postavení si získal útvar masa a masných výrobků a nakonec se stal nosným programem. Hlavní podíl jeho činnosti spočívá ve velkoobchodní síti nejen v ČR, ale nemalou měrou i v zemích EU.
Zřizováním vlastních prodejen se také postupně rozvíjel maloobchodní obchod s masem a masnými výrobky. V roce 2009 přibylo dalších 9 prodejen, jejichž počet tak stoupl na 41. Tímto se obrátil vzájemný podíl velkoobchodu a maloobchodu na tržbách ve prospěch maloobchodu.
Pro urychlení peněžních toků firma počítá i nadále jejich počet rozšiřovat.
V roce 2005 založená zahraniční společnost s ručením omezeným na Slovensku se 100% podílem rozšířila počet maloobchodních prodejen z dosavadních 3 na 5. V plánu je jejich počet zvyšovat.
Pro upevnění postavení na trhu masa a masných výrobků odkoupila v roce 2001 společnost areál bourárny, započala s jeho rozsáhlou přestavbou, která byla v roce 2002 dokončena. Byl vybudován moderní provoz na zpracování masa, který splňuje náročné požadavky pro uplatnění se nejen na tuzemských trzích, ale hlavně v zemích EU.
V roce 2008 bylo vybudováno nové distribuční středisko v pronajatých prostorách firmy Alima v Kunovicích. Jeho otevřením firma dosáhla soustředění původních expedičních provozů do jednoho prostoru a zároveň zvětšení kapacity expedice. Tímto byla také přemístěna doprava z obydlených lokalit města a sjednocena na jedno expediční místo mimo obydlené části. Zavedením automatizovaného vážního systému a elektronickému přenosu dat mezi jednotlivými pracovišti a prodejnami došlo k urychlení získání dat a informací. Uvedení expedičního střediska do provozu a jeho kapacita společnosti umožní rozšířit obchodování s masem a masnými výrobky i do budoucna.
V roce 2003 byl úspěšně zaveden integrovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2001 a systém enviromentálního řízení podniku dle normy ISO 14001:1997. Uvedené systémy byly zavedeny pro výrobu a prodej masa, kovovýrobu a geologické práce, sanace a nakládání s odpady.
V říjnu 2003 získala organizace certifikát pro zavedený systém kritických bodů (HACCP) u výroby a prodeje masa. Certifikované systémy jsou každoročně ověřovány kontrolními audity a následně na základě předepsaných intervalů pravidelně recertifikovány.
V roce 1993 založený obor ekologie je zaměřen na poskytování komplexních služeb v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. Divize ekologických a ostatních služeb, která se touto činností zabývá, nabízí široký záběr služeb od poradenství v oblasti ochrany životního prostředí přes nakládání s odpady včetně nebezpečných až po realizaci průzkumných a sanačních prací vedoucích k odstranění ekologických zátěží. K nakládání s odpady využívá tato divize zařízení k nakládání s odpady, které sama provozuje. Jedná se o průmyslovou kompostárnu Mistřice. Co se týká odpadového hospodářství nabízí dále tato divize odběry a analýzy vzorků odpadů, jakož i hodnocení nebezpečných odpadů dle vyhlášky č. 376/2001 Sb.
Součástí této divize je také kovovýroba, kde se vyrábí především různé typy pomocných důlních kladek pro OKD, a.s.

Předmět podnikání společnosti:
- řeznictví a uzenářství
- zámečnictví
- obchodní činnost
- hostinská činnost
- zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- zprostředkování služeb
- geologické práce
- lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
-
2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA

Provedená vertikální analýza dat vypovídá o majetkové struktuře společnosti. Pomocí procentního vyjádření jsme zjistily, že ve všech sledovaných letech má největší zastoupení oběžný majetek, a to za první tři roky je to okolo 65%, v roce 2008 položka oběžných aktiv klesla na 50% a v roce 2009 se opět přiblížila k 60%. Nejvýznamnější položkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které se pohybují okolo 45%. Pokles oběžných aktiv v roce 2008 a 2009 je způsoben právě také poklesem těchto pohledávek z obchodních vztahů. Položka zásob se pohybuje v oběžných aktivech v rozmezí od 7% - 13%. Finanční majetek se pohybuje v rozmezí od 6%-15%."

Poznámka

Seminární práce z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, předmět Finanční plánování a rozpočtování. Práce obsahuje velké množství grafů a tabulek. Čistý text je cca 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse