Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Jižní Čechy jako region cestovního ruchu - bakalářská práce

Jižní Čechy jako region cestovního ruchu - bakalářská práce

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové

Charakteristika: Bakalářská práce na téma Jižní Čechy jako region cestovního ruchu hodnotí potenciál cestovního ruchu Jihočeského kraje. V teoretické části jsou vymezeny fyzicko-geografické
a socio-ekonomické charakteristiky území, popsán současný stav cestovního ruchu včetně nabídky volnočasových aktivit a materielně technické základny. Praktická část práce se zabývá analýzou návštěvnosti kraje. Data pro analýzu byla získána pomocí dotazníkového šetření v letních měsících roku 2006. Práce dále hodnotí stávající pozici kraje na trhu cestovního ruchu a jeho konkurenceschopnost. Rozebrány jsou také možnosti dalšího využití kraje a způsoby jeho rozvoje, a to zejména pokud jde o vytváření nových produktů cestovního ruchu. Na základě získaných dat a informací se zamýšlí nad tím, jaké jsou předpoklady pro realizaci produktu, jaké jsou jeho potenciální šance na trhu a jaké mohou být jeho přínosy pro kraj.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl a metodika práce
3.
Vymezení řešeného území
3.1
Vymezení řešeného území na základě rajonizace cestovního ruchu
3.2
Správní členění Jihočeského kraje
4.
Fyzicko-geografická charakteristika území
4.1
Geologické poměry
4.2
Geomorfologie a reliéf
4.3
Klimatické poměry
4.4
Hydrologické poměry
4.5
Biotické poměry
5.
Socio-ekonomická charakteristika území
5.1
Historický vývoj území
5.2
Obyvatelstvo
5.3
Hospodářské poměry
5.4
Význam cestovního ruchu
5.5
Zemědělská výroba
5.6
Doprava
6.
Potenciál cestovního ruchu
6.1
Potenciál nabídky cestovního ruchu
6.2
Potenciál poptávky cestovního ruchu a současné trendy cestovního ruchu
6.3
Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území České republiky
6.3.1
Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje
7.
Potenciál cestovního ruchu v Jihočeském kraji a možnosti jeho využívání
7.1
Přírodní složka potenciálu
7.1.1
Přírodní pozoruhodnosti
7.1.2
Pěší turistika
7.1.3
Cykloturistika
7.1.4
Zimní sporty
7.1.5
Vodní turistika
7.1.6
Golf
7.1.7
Adrenalinové sporty
7.1.8
Lovecká turistika a rybolov
7.1.9
Venkovská turistika
7.1.10
Hippoturistika
7.2
Společenská složka potenciálu
7.2.1
Kulturně historické památky
7.2.2
Památky UNESCO
7.2.3
Sakrální památky a atraktivity
7.2.4
Technické památky
7.2.5
Kulturní a společenské akce
7.2.6
Lázeňství
7.2.7
Kongresový a incentivní cestovní ruch
7.3
Popis atraktivních lokalit Jihočeského kraje z hlediska jejich využití pro cestovní ruch
8.
Materielně technická základna
8.1
Ubytovací zařízení
8.2
Stravovací zařízení
8.3
Infrastruktura pro volný čas
8.4
Doprava
8.5
Informační a komunikační technologie
9.
Organizace cestovního ruchu v Jihočeském kraji
10.
Konkurenceschopnost kraje a jeho postavení na trhu cestovního ruchu
11.
Výzkum návštěvníků Jihočeského kraje
11.1
Trvalé bydliště respondentů
11.2
Asociace spojené s Jihočeským krajem
11.3
Délka pobytu návštěvníků v Jihočeském kraji
11.4
Četnost návštěv Jihočeského kraje
11.5
Organizace pobytu
11.6
Ubytování
11.7
Doprovod respondentů
11.8
Inspirační a informační zdroje návštěvníků
11.9
Důvod návštěvy, pobytu
11.10
Stravování
11.11
Náplň trávení volného času
11.12
Spokojenost návštěvníků s nabídkou volnočasových aktivit
11.13
Informační materiály o Jihočeském kraji v místě trvalého bydliště návštěvníků
11.14
Hodnocení služeb a možností trávení volného času
11.15
Preferovaný produkt cestovního ruchu
11.16
Oblasti rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje
11.17
Navštívená místa Jihočeského kraje
11.18
Cíle budoucí návštěvy v Jihočeském kraji
11.19
Doporučení návštěvy Jihočeského kraje
11.20
Úmysl navštívit Jihočeský kraj v budoucnosti
11.21
Skladba respondentů
11.22
Připomínky, postřehy a dodatky respondentů
11.23
Zahraniční návštěvníci Jihočeského kraje
12.
Možnosti využití potenciálu Jihočeského kraje
12.1
Produkty cestovního ruchu
12.1.1
Produkt zaměřený na lidové tradice a zvyky
12.1.2
Produkt zaměřený na historii spojený s pobytem na středověkém šlechtickém sídle
12.1.3
Produkt zaměřený na klasická řemesla
12.1.4
Produkt zaměřený na lidovou architekturu
12.1.5
Produkt zaměřený na církevní památky
12.1.6
Produkt zaměřený na přírodní atraktivity
12.1.7
Produkt zaměřený na sport
12.1.8
Produkt zaměřený na pivní turistiku
12.2.
Možnosti využívání kulturně historických objektů
13.
SWOT analýza Jihočeského kraje
14.
Shrnutí výsledků
15.
Závěry a doporučení
16.
Seznam použité literatury
Přílohy

Úryvek

„7.3 Popis atraktivních lokalit Jihočeského kraje z hlediska jejich využití pro cestovní ruch

Mezi základní rozvojové dokumenty Jihočeského kraje patří Regionální operační program NUTS II Jihozápad pro programovací období 2007-2013. Součástí tohoto dokumentu je Sociálně-ekonomický profil kraje, který obsahuje mimo jiné kapitolu Cestovní ruch a kultura. V této kapitole je provedena analýza současné situace cestovního ruchu a kultury Jihočeského kraje. Popsány jsou zde jednotlivé atraktivní lokality, a to z hlediska jejich využívání v cestovním ruchu. Charakteristiky jednotlivých oblastí regionu jsou východiskem pro posuzování potenciálu cestovního ruchu Jihočeského kraje.
Jednou z nejatraktivnějších lokalit jižních Čech je Šumava. Její silnou stránkou je především málo narušené přírodní prostředí. Z hlediska využívání území pro cestovní ruch však ochrana přírody představuje určitá omezení. Centrální část Šumavy je dle výše uvedeného dokumentu ve vysokém stadiu rozvoje, ostatní části jako Novohradské hory, Blanský les a podhůří Šumavy mají do budoucna pro rozvoj cestovního ruchu dobré předpoklady. Pobyty na Šumavě jsou zaměřeny převážně na aktivní formy cestovního ruchu, jako jsou například cykloturistika, pěší turistika, vodáctví a lyžování. Návštěvnost Šumavy je nevyvážená, nejvyšší je v letním a zimním obdobím, kdy jsou některé části nadměrně přetíženy. Jedná se zejména o Lipenské jezero a zimní střediska Zadov, Kvilda a Nové Hutě.
Oblast okolo Orlické přehrady má díky své přírodní hodnotě dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Její využití má spíše sezónní charakter, nejvíce návštěvníků přijíždí v období prázdnin. Přehrada slouží jako rekreační centrum, výrazné postavení zde mají vodní sporty a vodní turistika. Znečištění vody však představuje závažný faktor, který ohrožuje rekreační využitelnost území. Celkově má oblast vysokou estetickou hodnotu, nachází se zde velké množství kulturních památek (např.historické centrum města Písku, kamenný most v Písku, hrad Zvíkov), které vytváří podmínky pro kulturní turistiku.
Třeboňsko disponuje ojedinělými přírodními podmínkami. Díky vyhlášení biosférické rezervace UNESCO má tato oblast evropský význam. Charakteristickým rysem krajiny Třeboňska je řada rybníků a přítomnost vodních toků, které jsou v rámci rekreace často využívány. Rekreaci u vody však ohrožuje znečištění vody. Rovinný charakter reliéfu je vyhledáván zájemci o nenáročnou cykloturistiku. Na rozvoji návštěvnosti se podílí také řada společenských atraktivit (např. klášter augustiniánů v Třeboni, zámek Třeboň, Schwarzenberská hrobka). Specifické postavení má rovněž lázeňství.
Na Třeboňsko navazuje na východě oblast České Kanady, která oplývá příznivými přírodními podmínkami a mnoha společenskými atraktivitami (městské památkové rezervace Jindřichův Hradec a Slavonice, městské památkové zóny Dačice a Nová Bystřice, hrad Landštejn). Turisticky atraktivní je množství malých pevností vybudovaných v letech 1936 – 1938 na obranu Československa před nacistickým Německem a úzkorozchodná železnice.
Novohradské hory vykazují vysokou přírodní hodnotu, pro kterou je navrženo vyhlášení CHKO Novohradské hory. V léto lokalitě se nachází mnoho maloplošných chráněných území včetně Žofínského pralesa, nejstarší přírodní rezervace v Čechách. Charakter přírodních a klimatických podmínek umožňuje celoroční využitelnost území. Příležitostí je využít polohy na hranici s Rakouskem a otevřít nové hraniční přechody pro pěší, cyklisty a běžkaře. Slabou stránkou oblasti je nedostatek vhodných ploch ke koupání.
V předhůří Šumavy se rozkládá chráněná krajinná oblast Blanský les. Oblast je využívána celoročně, převažuje však letní sezóna. Nejčastějšími aktivitami jsou rekreace u vodních toků, vodácká turistika, pěší turistika a cykloturistika. Z kulturních památek je nejvýznamnější městská památková rezervace Český Krumlov a vesnickou památková rezervace Holašovice, obě zapsané v seznamu UNESCO, kláštery Vyšší Brod a Zlatá Koruna, hrad Rožmberk, zřícenina Dívčí Kámen a archeologická památková rezervace Třísov.
České Budějovice jsou díky své poloze přirozeným centrem regionu. Českobudějovicko disponuje díky historickému a kulturnímu dědictví velkým potenciálem pro celoroční využití cestovním ruchem. Mezi nejvýznamnější atraktivity se řadí městská památková rezervace České Budějovice, vesnické památkové rezervace Malé Chrášťany, Mazelov, Plástovice, Záboří, národní kulturní památky zámek Hluboká se zámkem Ohrada a bývalá koněspřežní železnice České Budějovice - Linz.
Táborsko je rekreační oblastí, která má celoroční využití, převažuje však letní sezóna. Mezi atraktivity této oblasti patří jak přírodní zajímavosti (národní přírodní památka Chýnovská jeskyně, kaňon Lužnice, přírodní parky Jistebnická vrchovina, Černická obora, Kukle atd.), tak kulturně historické památky (městské památkové rezervace Tábor, Bechyně a Soběslav, zřícenina Kozího hrádku u Sezimova Ústí,silniční most Stádlec, zřícenina hradu Choustník, vesnické památkové rezervace Klečaty, Komárov, Mažice, Vlastiboř atd.).
Oblast Volyňska a Bavorovska patří do podhůří Šumavy. Typické jsou zde stavby lidové architektury (selské baroko). Turistické využití je celosezónní s převahou sezóny letní.
Blatensko vyniká velkým množstvím vodních ploch. Zajímavými přírodními atraktivitami
jsou roztroušené skupiny granitových balvanů. Nejznámějším je tzv. Kadovský viklan.
Oblast středního Pootaví je využívána pro vodní turistiku. Nachází se zde četná archeologická naleziště z dob rýžování zlata.Centrem oblasti je město Strakonice. Mezi kulturní památky patří národní kulturní památka hrad a zámek Strakonice, vesnická památková rezervace Nahořany, zřícenina hradu Helfenburk, zámek v Blatné atd.
Popis jednotlivých okresů Jihočeského kraje z hlediska přírodních a společenských atraktivit je obsažen v Dodatku 1 v příloze."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 70 stran.
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra rekreologie a cestovního ruchu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse