Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Komerční bankovnictví - přednášky

Komerční bankovnictví - přednášky

Kategorie: Banky, Burzy a cenné papíry, Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek z Komerčního bankovnictví důkladně, ale zároveň přehledně zpracovávají problematiku fungování peněžního trhu, chování komerčních a centrálních bank a jejich produktů. První přednáška vysvětluje podstatu a principy finančního systému a zájem se poté přesunuje na podrobnou charakteristiku bank a bankovních produktů v České republice i zemích Evropské unie. Nechybí rozbor práce komerčních, ale také centrálních bank a výklad fungování a nástrojů platebního styku. Závěrečná část práce je věnována tématu spořitelního a úvěrního družstva a postavení centrální banky v národní ekonomice.

Obsah

1.
Finanční systém
1.1.
Institucionální uspořádání
1.2.
Teoretické pojetí
1.3.
Praktické pojetí
1.4.
Finanční systém
1.5.
Základní funkce finančního systému
1.6.
Rozdělení trhu
1.7.
Finanční trh
1.8.
Rozdělení finančního trhu
1.9.
Trh primární a sekundární
1.10.
Rozdělení finančních zprostředkovatelů
1.11.
Trendy na finančních trzích
2.
Obchodní bankovnictví
2.1.
Vymezení podstaty banky
2.2.
Národohospodářské a podnikohospodářské hledisko
2.3.
Makro a mikroekonomické hledisko
2.4.
Charakteristika banky
2.5.
Žádost o bankovní licenci
2.6.
Kritéria autorizace
2.7.
Jednotná bankovní licence
2.8.
Základní principy JBL
2.9.
Postup při zakládání pobočky
2.10.
Podmínky pro zřízení pobočky zahraniční banky
2.11.
Podmínky pro udělení licence pro zemi mimo EU
2.12.
Zánik bankovní licence
2.13.
Základní funkce bank
2.14.
Vlastní kapitál banky
2.15.
Základní tvorby kapitálu
2.16.
Funkce kapitálu
2.17.
Druhy bank
2.18.
Systematizace bankovního produktu
2.19.
Charakteristické rysy bankovních produktů
3.
Členění bankovních produktů
3.1.
Cena bankovních produktů
3.2.
Pasivní bankovní obchody
3.3.
Rozdělení bankovních pasiv
3.4.
Depozitum
3.5.
Struktura depozitních produktů
3.6.
Druhy depozitních obchodů
3.7.
Členění obchodů mezi KB a CB
3.8.
Regulace depozitních produktů
3.9.
Povinné minimální rezervy
3.10.
Pojištění depozit
3.11.
Pojištění depozit v zemích EU
3.12.
Pravidla pro vedení účtu v bankách
3.13.
Faktory ovlivňující výši nákladů na depozitní zdroje
3.14.
Úročení depozit
3.15.
Stanovení úrokových sazeb
3.16.
Nominální a reálná úroková sazba
3.17.
Běžný účet
3.18.
Vkladové účty
3.19.
Vkladní knížky
3.20.
Termínované vklady
3.21.
Stavební spoření
3.22.
Spořicí účet
3.23.
Bankovní dluhové CP
3.24.
Ochrana klientů u bank
3.25.
Vývoj úspor obyvatelstva
4.
Bilančně neutrální obchody
4.1.
Charakteristika jednotlivých typů obchodů
4.2.
Depotní obchody (úschova a správa cenností)
5.
Bankovní systém a jeho struktura
5.1.
Charakteristika bankovního systému
5.2.
Vymezení bankovního systému
5.3.
Dvě složky bankovního systému
5.4.
Typy bank podle institucionální složky
5.5.
Funkční složka
5.6.
Rozdělení bankovního systému
5.7.
Podle aktivit rozdělujeme bankovní soustavu
5.8.
Bankovnictví ve Francii, Německu
5.9.
Bankovnictví ve VB a Japonsku
5.10.
Bankovnictví v ČR
5.11.
Členění bank podle výše bilanční sumy
5.12.
Rozdělení bank podle vlastnictví
5.13.
Trendy v bankovnictví
6.
Platební styk
6.1.
Rozdělení platebního styku
6.2.
Platební služba
6.3.
Platební služby mohou nabízet tyto instituce
6.4.
Platební instituce
6.5.
Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu
6.6.
Instituce elektronických peněz
6.7.
Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu
6.8.
Hotovostní platební styk
6.9.
Bezhotovostní platební styk
6.10.
Platební systém
6.11.
Licence k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
6.12.
Organizace bezhotovostního platebního styku
6.13.
Systém CERTIS funguje na těchto principech
6.14.
Zahraniční platební styk
6.15.
SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication)
6.16.
Platební systémy v zemích EU
6.17.
Nástroje bezhotovostního platebního styku
6.18.
Finanční arbitr
6.19.
Příkaz k úhradě
6.20.
Příkaz k inkasu
7.
Členění produktů podle odrazu v bilanci banky
7.1.
Aktivní bankovní obchody
7.2.
Členění aktiv podle likvidity
7.3.
Dělení úvěrů
7.4.
Typy peněžních úvěrů
7.5.
Typy závazkových úvěrů
7.6.
Náležitosti úvěrové smlouvy
7.7.
Způsob úročení
7.8.
Způsoby splácení
7.9.
Kontokorentní úvěr
7.10.
Směnečný eskontní úvěr
7.11.
Lombardní úvěr
7.12.
Syndikované úvěry
7.13.
Spotřebitelské úvěry
7.14.
Hypoteční úvěry
7.15.
Závazkové úvěry a záruky – akceptační úvěr
7.16.
Ručitelský úvěr
7.17.
Zjišťování informací o klientech
8.
Subjekty poskytující platební služby
9.
Nástroje bezhotovostního platebního styku
9.1.
Směna
9.1.1.
K základním charakteristikám směnky patří
9.2.
Šek
9.2.1.
Placení šekem
9.2.2.
Druhy šeků
9.2.3.
Předložení šeku k proplácení
9.3.
Cestovní šek
9.3.1.
Výhody cestovního šeku
9.3.2.
Nevýhody cestovního šeku
9.4.
Příkaz k úhradě
9.4.1.
Náležitosti
9.5.
Příkaz k inkasu
9.6.
Dokumentární akreditiv
9.6.1.
DA probíhá mezi 4 stranami
9.6.2.
Průběh DA
9.6.3.
Formy plnění akreditivu
9.6.4.
Druhy DA
9.7.
Dokumentární inkaso (DI)
9.7.1.
Průběh DI
9.7.2.
Druhy DI (dle formy plnění)
9.7.3.
Výhody DI
9.7.4.
Nevýhody
9.8.
Platební karta
9.8.1.
Druhy PK
9.8.2.
Elektronické peněženky
9.9.
Způsob a možnosti využití PK
9.10.
Doprovodné služby
9.11.
Průběh transakce
9.12.
Výhody PK pro klienty
9.13.
Nevýhody PK
9.14.
Výhody PK pro obchodníky
10.
Elektronické bankovnictví
10.1.
Technologický vývoj
10.2.
Elektronické bankovnictví
10.3.
Výhody elektronického bankovnictví
10.4.
Komunikační kanály
10.5.
Internetové bankovnictví
10.6.
GSM banking
10.7.
Zabezpečení
10.8.
Zabezpečení
10.9.
Platební karty
10.9.1.
Platební karty podle způsobu zúčtování
10.9.2.
PK podle rozsahu použití
10.9.3.
PK podle druhu záznamu
10.9.4.
PK podle marketingového použití
10.9.5.
Karetní asociace
10.10.
Doplňkové služby u PK
10.11.
Specifické druhy PK
10.12.
Elektronické obchodování
10.13.
Efektivnost a dostatečnost elektronické komunikace
11.
Spořitelní a úvěrní družstevnictví
11.1.
Předpoklady k fungování družstev
11.2.
Specifické cíle (zásady)
11.3.
Principy zakládání kampeliček
11.4.
Definice družstva
11.5.
Hlavní znaky družstevnictví (od roku 1995 na sjezdu v Manchesteru)
11.6.
Členění družstev
11.7.
Cíl družstevní záložny
11.8.
Právní dokumenty DP
11.9.
Družstevnictví v ČR
11.10.
Charakteristika CZ
11.11.
Vznik DZ
11.12.
Podnikání na území EU
11.13.
Stanovy družstevní záložny
11.14.
Základní práva člena družstevní záložny
11.15.
Základní povinnosti člena DZ
11.16.
Orgány družstva
11.17.
Rozdíly mezi bankou a DZ
12.
Postavení centrální banky v ekonomice a její hlavní funkce
12.1.
Důvody vzniku
12.2.
Centrální banka
12.3.
Postavení a cíle CB
12.4.
Základní zásady činnosti centrální banky
12.5.
Způsoby zakládání CB
12.6.
Hlavní rozdíly mezi centrálními bankami
12.7.
Hlavní funkce CB
12.8.
Nástroje CB a jejich dopad na jiné banky
12.9.
Řízení ČNB
12.10.
Funkce bankovní rady
12.11.
Evropská centrální banka
12.12.
Mezinárodní měnový fond IMF
12.13.
Světová banka – WB

Úryvek

"Finanční systém (1. přednáška)
Je institucionální mechanismus vytvořený ve společnosti proto, aby produkovat a poskytoval finanční služby a alokoval finanční zdroje. Zahrnuje finanční instituce poskytující finanční služby a operace, zákazníky těchto institucí a orgány státního dohledu a regulace, které dbají na dodržování stanovených pravidel a zákonů.

Představuje soubor trhů, institucí , zákonů, regulací a technik, prostřednictvím, kterých jsou realizovány finanční transakce zajišťující alokaci zdrojů, bez kterých by byla nemyslitelná produkce zboží a služeb, dochází zde ke střetu věřitelů a dlužníků.

Mechanismus, pomocí kterého dochází k transferu peněz z míst s dostatkem kapitálu do míst s nedostatkem kapitálu. Dochází k obchodování s cennými papíry, k bezhotovostním operacím lze zde ovlivňovat cenu peněz – ovlivňování velikosti zdrojů obíhajících ve finančním systému.

Institucionální uspořádání
Vytváří podmínky pro:
• alokační efektivnost – finanční prostředky jsou alokovány k subjektům s nejvyšším rizikově očištěným výnosem
• operační efektivnost – znamená transfer finančních prostředků při co nejnižších nákladech

Teoretické pojetí
Soustava peněžních fondů, tj. soustava financí podniků, financí obyvatelstva, soustavou bankovních a nebankovních finančních institucí, veřejných financí a financí organizací humanitárních, zájmových, politických, odborových a dalších.

Praktické pojetí
Je pojetí organizačně-právní – vymezuje uspořádání finanční soustavy jsou souhrn finančních orgánů a institucí, které obhospodařují určité fondy, uskutečňují finanční operace a provádějí finanční politiku.

Finanční systém
Představuje soubor trhů, institucí, zákonů, regulací a technik, prostřednictvím kterých jsou realizovány finanční transakce.
Finanční systém můžeme rozdělit na:
• M systém – systém založený na trhu
• B systém – systém založený na bankách
o Specifických příkladem B systému je UB systém – univerzální bankovnictví

Základní funkce finančního systému
• Redistribuční
• Emisní
• Platební – souvisí s funkcí provádění hotovostního a bezhotovostního platebního styku, umožňuje platby za služby a nákupy
• Stimulační
• Transformační
• Informační
• Kontrolní

Rozdělení trhu
• Trh s výrobními faktory
• Trh s výrobky
• Trh finanční – umožňuje tok úspor od jednotlivých subjektů ekonomiky. Finanční trhy tvoří jádro finančního systému.

Finanční trh
Představuje obchody, jimiž se na základě místního a časového soustředění nabídky a poptávky uskutečňuje účelné rozdělování peněžního kapitálu na různé potřeby a vytváří se jeho cena."

Poznámka

Zpracováno částečně formou odrážek. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny.
Práce obsahuje dvě schémata, graf a tabulku, rozsah čistého textu činí cca 56 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22385
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse