Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Magnetické paměti nových HDD

Magnetické paměti nových HDD


Kategorie: Fyzika, Přírodní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje rozvoj v oblasti paměťových technologií, které nanotechnologie umožní. Popisuje především jev obří magnetoresistence, který představuje velký krok dopředu v oblasti paměťových médií. Dále se práce zabívá GMR a spintronikou.

Obsah

1.
Nobellova cena za fyziku
2.
Základní pojmy
2.1.
Magnetoresistence
2.2.
GMR
2.3.
Spintronika
3.
GMR a její využití
3.1.
Elektrony
3.2.
Využití

Úryvek

"-ROZDĚLENA MEZI- Alberta Ferta- Francouz
-Petera Grünberga- Němec
-ZA CO-nezávisle na sobě objevili jev obří magnetorezistence=GMR
-GMR= Giant Magnetoresistance
- objevili ji už r. 1988
= kvantově mechanický jev, kdy se e- rozptylují na feromagnetickém materiálu, pokud mají směr spinu
orientovaný proti magnetizaci materiálu.
- V praxi jde o využití interakcí proudu elektronů s nanovrstvami, v nichž se střídá feromagnetický a
nemagnetický materiál.
- U takové konfigurace je elektrický odpor vrstev vysoký, pokud mají feromagnetické vrstvy opačný
směr magnetizace.
-Po vložení vrstev do silného magnetického pole, které zorientuje původně antiparalelně zmagnetizované
vrstvy paralelně, se sníží elektrický odpor měřený napříč těmito vrstvami.
-Pokles odporu je v řádu desítek procent.

ZÁKLADNÍ POJMY
MAGNETOREZISTENCE – závislost elektrického odporu na vnějším magnetickém poli.
-Pokud má vodič magnetické vlastnosti, muže směr vnějšího mag. pole ovlivnit jeho R
-Objevil ho -William Thomson =lord Kelvin
- v roce 1856
-Tehdy šlo jen o nekolikaprocentní hodnotu celkového odporu vodiče.
GMR-ovlivnění R látky interakcí spinu elektronu s magnetizacímateriálu.
-Je-li materiál nanesen v několika nanovrstvách, muže měnící se magnetizace některéz vrstev podstatnou
měrou ovlivnit elektrický proud protékající obvodem.
-lze využít-např. ke čtení informace na haddisku-1. Čtecí hlava na tomto principu vyrobena r. 1997
- Senzory založené na GMR umožnují podstatné zvýšení hustoty záznamu na magnetických médiích,
např. pevném disku. Na čtverečním centimetru bylo možno s klasickými senzory uložit maximálně
asi 0,5 Gb, s GMR senzory se okamžitě hranice posunula na trojnásobek, kde se nezastavila.
-První disk s hlavou s GMR senzorem- IBM Desktar 16GP -kapacita 16,8 GB
-uvedený r.2007 "

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f7fe59606a0.zip (48 kB)
Nezabalený formát:
magneticke_pameti.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse