Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management cestovního ruchu – otázky ke zkoušce

Management cestovního ruchu – otázky ke zkoušce


Kategorie: Management, Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá přes čtyři desítky obsáhle vypracovaných okruhů ke zkoušce z Managementu cestovního ruchu. Vymezuje relevantní pojmy, objasňuje činnosti, postupy a nástroje běžně užívané v praxi cestovního ruchu a jmenuje také organizace působící v dané oblasti. Zabývá se funkcemi, úkoly a typy cestovních kanceláří a agentur, jejich strukturou či historií. Probírá druhy poskytovaných služeb a způsoby kalkulace jejich ceny a vypovídá o marketingu a personálním a finančním managementu v podmínkách cestovní kanceláře. Charakterizuje rovněž trh cestovního ruchu, jeho současné trendy i faktory, jež toto odvětví ovlivňují. Závěr je tvořen sledem otázek a odpovědí vztahujících se k předmětu práce. Pro podrobný soupis témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Definice pojmů cestovní kancelář a cestovní ruch
1.1.
Obsah zákona
1.2.
Zájezd
1.3.
Zákazník
1.4.
Činnost cestovní kanceláře
1.5.
Činnost cestovní agentury
1.6.
Podmínky pro vydání koncesní listiny
1.7.
Povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře
1.8.
Povinnost cestovní kanceláře
1.9.
Cestovní smlouva
1.10.
Všeobecné záruční podmínky účasti na zájezdech
2.
Vznik a vývoj cestovních kanceláří
2.1.
Thomas Cook
2.2.
Československo mezi světovými válkami
2.3.
Čedok
2.4.
Československo v 50. až 80. letech 20. století
2.5.
Česká republika od 90. let do současnosti
2.6.
Novela 2006
2.7.
Další novelizace
3.
Klasifikace cestovních kanceláří
3.1.
Z hlediska předmětu
3.2.
Podle rozsahu a struktury
3.3.
Podle územního hlediska
3.4.
Územní působnost cestovní kanceláře
4.
Předmět činnosti cestovní kanceláře a postavení v distribučním procestu
4.1.
Předmět činnosti cestovní kanceláře
4.2.
Předmět činnosti cestovní agentury
4.3.
Postavení cestovní kanceláře v distribučním procesu
4.4.
Postavení cestovní agentury v distribučním procesu
5.
Územní hledisko
5.1.
Výjezdový a domácí cestovní ruch
5.2.
Příjezdový cestovní ruch
5.3.
Destination management company servis
6.
Hledisko zpracovaného segmentu trhu
6.1.
Čtyři hlavní metody segmentace trhu
7.
Hledisko velikosti
7.1.
Způsoby kategorizace
7.2.
Velké organizace
7.3.
Střední a malé organizace
8.
Organizace a organizační modely cestovní kanceláře a cestovní agentury
8.1.
Vnější prostředí – distribuční procesy v cestovním ruchu
8.2.
Vnitřní prostředí – organizační modely
9.
Personální řízení
9.1.
Definice
9.2.
Personální management
9.3.
Personální práce a její cíle
9.4.
Faktory řízení
9.5.
Dělení personálního managementu
9.6.
Procesy personálního managementu
9.6.1.
Plánování
9.6.2.
Nábor, výběr, přijímání
9.6.3.
Výběr a přijímání zaměstnanců
9.6.4.
Kariéra
9.6.5.
Další vzdělávání a rozvoj pracovníků
9.6.6.
Motivace
9.6.7.
Hodnocení
9.6.8.
Odměňování
9.6.9.
Bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovní podmínky
9.6.10.
Uvolňování
10.
Finanční management v podmínkách cestovní kanceláře
10.1.
Rozvaha
10.2.
Aktiva a pasiva
10.3.
Kapitálová struktura firmy
10.4.
Analýza rizik
10.5.
Majetková a ekonomická struktura podniku
10.6.
Podklady pro finanční rozhodování
10.7.
Finanční páka, náklady na kapitál, daňový štít
10.8.
Majetek podniku (schéma)
10.9.
Kapitál podniku (schéma)
11.
Management kvality
11.1.
Historie řízení kvality
11.2.
Vývoj a současný stav řízení kvality v cestovním ruchu
11.3.
Evropské organizace
11.4.
Management kvality na českém trhu cestovního ruchu
11.5.
IQNet
11.6.
Současný stav v České republice
11.7.
Klasifikace ubytovacích zařízení a legislativní požadavky na stravovací služby v ČR
11.8.
Koncept řízení kvality v Evropě a ve světě
11.9.
Směry řízení kvality v České republice
11.10.
Dokument Národní politika podpory jakosti
11.11.
Česká společnost pro jakost
12.
Trh cestovního ruchu
12.1.
Základní charakteristika cestovního ruchu a jeho pozice ve světovém hospodářství
12.2.
Sezónnost
12.3.
Snaha o využití přepravních a pobytových kapacit i mimo hlavní sezónu
12.4.
Faktory ovlivňující trh cestovního ruchu
12.5.
Základní charakteristiky celosvětového trhu cestovního ruchu
12.6.
Rozložení cílových destinací
12.7.
Celosvětové trendy trhu cestovního ruchu
12.8.
Trendy trhu cestovního ruchu v Evropě
12.9.
Marketing
12.10.
Specifika produktu cestovního ruchu
12.11.
Porovnání specifik služby cestovního ruchu a aspektů úspěšného marketingu
12.12.
Informační a komunikační technologie v marketingu cestovního ruchu
12.13.
Změny v marketingu cestovního ruchu pod vlivem vnějších faktorů
12.13.1.
Politické faktory
12.13.2.
Ekonomické faktory
12.13.3.
Sociální faktory
12.13.4.
Technologické faktory
12.14.
Dopad na marketing cestovního ruchu v Evropě
12.15.
Významné změny v marketingu cestovního ruchu
12.16.
Vlivy informačních a komunikačních technologií na marketing cestovního ruchu
13.
Specifika cestovní kanceláře
13.1.
Činnost cestovní kanceláře
13.2.
Dělení cestovních kanceláří podle nabídky
13.3.
Služby cestovních kanceláří
13.4.
Specifické rysy služeb cestovní kanceláře
13.5.
Služby cestovního ruchu
14.
Marketingový mix v podmínkách cestovní kanceláře
14.1.
Marketing a marketingový mix
14.1.1.
Produkt
14.1.2.
Cena
14.1.3.
Place
14.1.4.
Propagace
14.1.5.
People
14.1.6.
Package
14.1.7.
Programování
14.1.8.
Partnership
15.
Služby v cestovním ruchu
15.1.
Služby a jejich členění
15.2.
Specifika služeb cestovního ruchu
15.3.
Typy služeb
15.4.
Kategorizace v České republice
15.5.
Organizace provádějící certifikaci
15.6.
Základní terminologie v ubytovacích službách
15.7.
Provozování hotelů
15.8.
Stravovací zařízení
15.9.
Doprava
15.10.
Služby cestovní kanceláře a cestovní agentury
15.11.
Pojištění
16.
Specifikace, klasifikace a komplexnost služeb cestovního ruchu
16.1.
Specifika služeb cestovního ruchu
16.2.
Dělení služeb v cestovním ruchu
17.
Nákup služeb cestovní kanceláře
17.1.
Ubytování
17.2.
Obsah smluv
17.3.
Formy smluv
17.4.
Voucher
17.5.
Doprava
17.6.
Nákup ostatních služeb
18.
Smluvní vztahy dodavatele a odběratele služeb
18.1.
Obsah a formy smluv
18.2.
Doprava
18.3.
Provizní smlouvy
18.4.
Pojištění
18.5.
Smluvní vztah
19.
Nákup služeb podle jednotlivých činností
19.1.
Ubytovací služby
19.2.
Doprava, průvodce, programové služby
20.
Cenová tvorba v outgoingu
20.1.
Cena a její kalkulace
20.2.
Rizika
20.3.
Kalkulace cen
20.4.
Vysoká rizikovost realizace leteckých zájezdů
20.5.
Cenová tvorba u forfaitového produktu
20.6.
Doprava
21.
Cenová tvorba v incomingu
21.1.
Cena a její kalkulace
22.
Nabídka produktu podle jednotlivých činností
22.1.
Katalog v outgoingu
22.1.1.
Obsah, forma, náležitosti
22.2.
Forfait
22.3.
Travel manual v incomingu
23.
Prodej produktu v outgoingu
23.1.
Dělení
23.2.
Subjekty cestovního ruchu
23.3.
Dva proudy v zahraničním cestovním ruchu
23.4.
Prodej produktu ve výjezdovém cestovním ruchu
23.5.
Katalog a jeho příprava
23.6.
Uzavření smlouvy mezi zákazníkem a cestovní kanceláří
23.6.1.
Zákazník, náležitosti
24.
Prodej produktu v kamenných cestovních kancelářích a cestovních agenturách (není vypracováno)
25.
Internetový prodej
25.1.
Online rezervační systém
25.2.
Elektronická komunikace
26.
Provizní prodej
27.
Prodej produktu v incomingu
27.1.
Jednání a smlouva
27.2.
Travel manual v incomingu
28.
Podpora prodeje produktu v jednotlivých činnostech cestovní kanceláře
28.1.
Cestovní kancelář: spotřebitelé
28.2.
Cestovní agentura: zprostředkovatelé
28.3.
Outgoing a domácí cestovní ruch
28.4.
Incomig
29.
Prodej jednotlivých služeb (není vypracováno)
30.
Prodej dopravních cenin
30.1.
Prodej produktu
30.2.
Prodej ubytovacích služeb
30.3.
Prodej služeb pomocí internetu
30.3.1.
Online rezervační systém
30.3.2.
Elektronická komunikace
30.4.
Prodej dopravních služeb
30.4.1.
Letecká doprava
30.4.1.1.
Typy rezervačního systému
30.4.1.2.
Letenka, zavazadlový lístek, palubní vstupenka
30.4.1.3.
Rozdíly mezi pravidelnou a nepravidelnou leteckou dopravou
30.4.2.
Železniční doprava
30.4.2.1.
Rezervační systémy
30.4.2.2.
Dopravní ceniny
30.4.3.
Vodní a námořní doprava
30.4.3.1.
Rezervační systémy
30.4.3.2.
Dopravní ceniny
30.4.4.
Autopůjčovny
31.
Pojem provize a provizní smlouvy
32.
Prodej ostatních služeb cestovního ruchu
32.1.
Pojišťovací služby a jejich druhy
32.2.
Vízové služby
32.3.
Směnárenské služby
33.
Produkty kongresového cestovního ruchu
33.1.
Kongres, konference, sympozium, kolokvium, seminář
33.2.
Úkoly a činnosti odborného organizátora kongresů (PCO)
33.3.
Úkoly a činnosti kongresové cestovní agentury (CTA)
33.4.
Organizační podoby PCO a CTA
34.
Produkty incentivního cestovního ruchu
34.1.
Incentivní cestovní ruch
34.2.
Rysy
35.
Produkty zeleného cestovního ruchu
36.
Medicínské lázeňství a wellness
36.1.
Charakteristika lázeňského cestovního ruchu a jeho přínos
36.2.
Tendence v lázeňství a medicínské lázeňství
36.3.
Funkce cestovní kanceláře v dané oblasti
36.4.
Wellness a jeho význam
37.
Ostatní produkty cestovního ruchu
37.1.
Inovace
37.2.
Specifické formy cestovního ruchu
38.
Právní normy v cestovním ruchu: zákon č. 159/99 Sb.
38.1.
Cestovní kanceláře
38.2.
Cestovní agentura
38.3.
Zájezd
38.4.
Zákazník
38.5.
Cestovní smlouva
38.6.
Povinné smluvní pojištění
39.
Průvodcovská činnost v podmínkách cestovní kanceláře
39.1.
Podstata průvodcovské činnosti
39.2.
Průvodcovské služby v incomingu
39.3.
Průvodcovské služby v outgoingu
39.4.
Dělení průvodcovské činnosti
40.
Pojištění jako produkt cestovní kanceláře
40.1.
Pojištění
40.2.
Smluvní vztah
40.3.
GDS Amadeus
40.4.
Druhy pojišťovacích služeb
41.
Informační systémy v cestovním ruchu
41.1.
Informačně-rezervní systém
41.2.
Informační systém
41.3.
Globální distribuční systém
42.
Turistické informační centrum
42.1.
Funkce
42.2.
Definice
42.3.
Činnost
42.4.
Financování, právní forma
42.5.
Další aspekty fungování
43.
Specifická informační střediska
43.1.
Informační střediska národních parků a chráněných krajinných oblastí
43.2.
Informační střediska obchodních společností
44.
Asociace turistických informačních center ČR
44.1.
Cíl a činnost
45.
Asociace a profesní sdružení v cestovním ruchu
45.1.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
45.2.
Asociace hotelů a restaurací ČR
45.3.
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
45.4.
Asociace cestovních kanceláří České republiky
45.5.
Asociace turistických informačních center
45.6.
Asociace průvodců ČR
45.7.
Další
46.
Doplňky
46.1.
Outgoing: standard a forfait
46.1.1.
Outgoing standard: služby
46.2.
Incoming
46.3.
Otázky a odpovědi

Úryvek

"1. Definice pojmů CK a CA

Obsah zákona
Vymezení základních pojmů:
– zájezd
– zákazník
Vymezení dvou nových živností
– Provozování cestovní kanceláře (koncesovaná)
– Provozování cestovní agentury (vázaná)
Určení podmínek pro vydání koncesní listiny CK definuje pojmy:
– Povinné smluvní pojištění
– Povinnosti cestovní kanceláře
– Cestovní smlouva

ZÁJEZD
- kombinace minimálně dvou služeb cestovního ruchu
- přes noc, déle jak 24 hodin
- 2. služba tvoří min. 20 % ceny
- Zájezdem JE i jakákoli kombinace služeb CR sestavená až na základě individuálního požadavku klienta = fortfeity

ZÁKAZNÍK
- osoba, která uzavřela cestovní smlouvu

ČINNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE (CK)
• může prodávat zájezdy
• nabízet a prodávat jednotlivé služby CR či jejich kombinace
• zprostředkovávat prodej zájezdů či jednotlivých služeb CR či jejich kombinací pro jiné CK nebo CA či jiné osoby
• prodávat věci související s cestovním ruchem
• CK i CA musí označit provozovnu a propagační materiály určené zákazníkovi slovy „cestovní kancelář“ či „cestovní agentura“

ČINNOST CESTOVNÍ AGENTURY (CA)
• nesmí prodávat zájezdy pod svým jménem ani fortfaity
• smí nabízet a prodávat jednotlivé služby CR
• smí prodávat jednodenní výlety
• zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb CR pro jiné CK nebo CA či jiné osoby
• smí prodávat věci související s cestovním ruchem
• nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není CK

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ KONCESNÍ LISTINY
• Všeobecné podmínky k provozování živnosti
• Smlouva s pojišťovnou o pojištění (Povinné smluvní pojištění proti úpadku cestovní kanceláře)
• Podnikatelský záměr
• Stanovisko MMR
• Dle vyjádření MMR ŽÚ vydá koncesi

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK
• Uzavírá pouze CK
• Doklady určené zákazníkovi (www.mmr.cz)
– Označení pojišťovny
– Podmínky pojištění
– Způsob ohlášení pojistné události
• Pojistná částka sjednána na min 30% plánovaných ročních tržeb z prodeje zájezdů
• Pojistné: 0,9 – 6 % z plán. tržeb
• Spoluúčast CK na pojistné události: min. 2 % z plán. tržeb z prodeje zájezdů

POVINNOSTI CK
• Uzavřená pojistná smlouva
• Koncesní listina
• Označení materiálu a provozovny „cestovní kancelář“
• Informovat v katalogu o všech skutečnostech, které mají vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu (zákon přesně stanoví jednotlivé body)
• Uzavřít s klientem cestovní smlouvu

CESTOVNÍ SMLOUVA
• písemná
• zákazník – CK
• Náležitosti
• Zkratky u zájezdu: BB, HB, FB, AI


VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH
• Jsou součástí cestovní smlouvy
• CK si je stanovují individuálně
• Upravují vztah mezi klientem a CK
• Informují o rozsahu pojištění zájezdu
• Stornovací lhůty
• Reklamační služby
• Postup při předložení žádosti o pojistné plnění
• písemný nárok nejpozději do 6 měsíců od vzniku pojistné události
• platné cestovní smlouvy
• doklad o uhrazení zálohy či plné ceny zájezdu "

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou zvýrazněny tučně.
Jednotlivé otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 10 stran. Otázky 24 a 29 nejsou vypracovány. Některé části otázek se v textu objevují opakovaně.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Součástí práce jsou schémata a tabulky, čistý text dosahuje cca 161 stran.
Otázky ke zkoušce: UJAK ev. VOŠ Praha Masná - Zurynek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22500
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse