Management regionů a obcíKategorie: Management, Regionální ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Série otázek ke zkoušce z managementu regionů a obcí zpracovaných v rozsahu několika odstavců až stran se nejprve zabývají obecnými tématy a poznatky managementu včetně jeho historii a poté přecházejí k problematice specifické pro management regionů a obcí.

Obsah

1.
Geneze teorie managementu, fenomén managementu v moderní společnosti
2.
Principy klasické teorie řízení
3.
Osm charakteristik úspěšného řízení dle Peterse a Watermana
4.
Na čem je založen Taylorův vědecký přístup k řízení, pět pravidel F. Taylora
5.
Přínosy a nedostatky mechanistického pojetí organizace
6.
Hlavní rozdíly mezi „mechanistickou organizací“ a „otevřenou organizací“
7.
Strategický management, „Pět P strategie“ dle H. Mintzberga
8.
Základní fáze procesu strategického managementu
9.
Pojetí a působnost managementu regionu (kraje) a municipality (obce)
10.
Systémový a legislativní rámec regionálního a municipálního managementu v ČR
11.
Specifika managementu samosprávné organizace kraj, obec
12.
Marketingové řízení, marketing regionů a municipalit
13.
Rozšíření marketingový mix ve veřejných službách, principy marketingu vztahů
14.
Princip subsidiarity v regionálním a municipálním managementu v ČR
15.
Princip partnerství v regionálním a municipálním managementu
16.
Grantové schéma, jeho role a možnosti využití v regionálním managementu
17.
Dokumenty regionálního strategického a programového managementu vypracovávané v současné době v ČR
18.
Charakteristika, základní fáze tvorby a realizace Strategie regionálního rozvoje kraje
19.
Charakteristika, základní fáze tvorby a realizace Programu rozvoje kraje
20.
Role managementu kraje při tvorbě programu rozvoje kraje
21.
Charakteristika, tvorba a realizace regionálního operačního programu
22.
Role managementu regionů soudržnosti a krajů při tvorbě a realizaci ROP
23.
Vztah Programu rozvoje kraje a Operačních programů EU a role regionálního managementu při jejich realizaci
24.
Strategický plán rozvoje města, jeho charakteristika, základní fáze tvorby a realizace
25.
Organizační struktura a působnost managementu kraje
26.
Organizační struktura a působnost managementu obce
27.
Organizační struktura a působnost managementu statutárního města
28.
Projektový management, jeho charakteristiky, role v regionálním managementu
29.
Maticová struktura projektového managementu, její klady a zápory
30.
Informace a poradenství na podporu managementu regionů a obcí

Úryvek

"1. Geneze teorie managementu, fenomén managementu v moderní společnosti
Management -> systém teoretických a praktických řídících činností a znalostí

Řízení -> cílově orientované zvládnutí celku i jeho jednotlivých funkčních činností. Systém metody a řízení organizace placenými zaměstnanci (manažery). Dosahování cílů organizace prostřednictvím jiných

V širším pojetí: odborná disciplína, společenský fenomén (ve smyslu řízení – klasické, vědecké, strategické, marketingové), profese, označení lidí v organizaci, soubor činností realizovaných manažery

Geneze -> Vývoj teorie řízení -> milníkem je kniha skotského ekonoma Adama Smitha: Bohatství národů.
- tovární práce se stroji a dokonalejší technologie vyžadují zcela nové uspořádání a řízení – dělba práce, hlubší spolupráce
- významný příspěvek k rozvoji teorie učinil německý sociolog Max Weber (rozšiřování byrokratických forem organizace)
- představitelé klasické teorie řízení se zaměřili na vytvoření organizace jako celku, představitelé vědeckého řízení věnovali pozornost popisu a řízení individuálních pracovních míst.

2. Principy klasické teorie řízení
• vnesla pořádek do organizace
• představitelé: Henry Fayol, F.W. Mooney, Col. Lyndall
• proces plánování, organizování, řízení, koordinace a kontroly
• výsledek – klasické organizační schéma v hierarchii vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Příkaz jde z vrchu organizace přesně vymezenou cestou a vyvolává účinek.

Principy klasické teorie řízení:
1.) pravidlo jednoho nadřízeného (hlavní)
2.) skalární řetězec (linie od nejvýše postaveného k nejníže podřízenému)
3.) řídící kapacita (optimální počet podřízených)
4.) štábní a linioví pracovníci (štábní – poradenské služby -> liniová odpovědnost)
5.) iniciativa
6.) dělba práce (úměrná specializace a decentralizace – subsidiarita)
7.) pravomoc a odpovědnost (rovnováha mezi nima)
8.) centralizace (pravomoci) – vyvážená s optimálním využitím zaměstnanců
9.) disciplína (jako součást psaných i nepsaných pravidel a návyků) př. Japonsko – nikdo neporušuje nepsaná pravidla
10.) sladění osobních zájmů zájmům celku
11.) rovnost (plnění povinností za motivující spravedlivou odměnu)
12.) stabilita pracovních poměrů (podporující stabilizací a odborný růst)
13.) esprit de corps (motivace, sebevědomí, zodpovědnost, pospolitost, obětování se zájmům celku)"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5148413a1a703.zip (424 kB)
Nezabalený formát:
Management_regionu_a_obci.doc (2594 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse