Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 4/5

Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 4/5

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce je souborem 5 zpracovaných otázek k maturitní zkoušce, a to z oblasti daňové soustavy, správy daní a poplatků, přímých a nepřímých daní, zdravotního a nemocenského pojištění, důchodového pojištění, životního minima a dávek SSP. Jednotlivé otázky v přehledných a podrobných bodech vymezují základní pojmy, provádějí klasifikaci a seznamují s principy a poznatky spjatými s uvedenými tematickými okruhy. Plně postačuje ke splnění maturitní zkoušky z ekonomie. Zde naleznete předchozí část Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 3/5 nebo následující část otázek Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 5/5.

Obsah

1.
Daňová soustava, správa daní a poplatků
1.1.
Historie
1.2.
Požadavky na daňovou soustavu
1.3.
Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu
1.4.
Funkce daňové soustavy
1.5.
Členění daňové soustavy
1.6.
Právní úprava
1.7.
Základní pojmy
1.8.
Daňový řád
1.9.
Poplatky
2.
Přímé daně
2.1.
Daňová soustava ČR
2.2.
Členění přímých daní
2.3.
Daň z příjmu fyzických osob
2.4.
Daň z příjmu právnických osob
2.5.
Daň z nemovitostí
2.6.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
3.
Nepřímé daně
3.1.
Daňová soustava ČR
3.2.
Členění nepřímých daní
3.3.
DPH
3.4.
Spotřební daně
3.5.
Energetické daně
4.
Zdravotní a nemocenské pojištění
4.1.
Pojem zdravotní pojištění
4.2.
Právní úprava
4.3.
Dělení léčiv z hlediska financování
4.4.
Lázeňská péče
4.5.
Plátci pojistného
4.6.
Změna zdravotní pojišťovny
4.7.
Práva a povinnosti plátců pojistného
4.8.
Pojem nemocenské pojištění
4.9.
Účast na nemocenském pojištění
4.10.
Dávkový systém
4.11.
výpočet dávek nemocenského pojištění
4.12.
Výpočet náhrady mzdy při dočasné PN
4.13.
Uplatnění nároku na dávku
4.14.
Povinnosti zaměstnavatelů
4.15.
Pojistné OSVČ
5.
Důchodové pojištění, životní minimum a dávky SSP
5.1.
Obecné informace
5.2.
Výpočet důchodu
5.3.
Starobní důchody
5.4.
Invalidní důchody
5.5.
Pozůstalostní důchody
5.6.
Penzijní připojištění
5.7.
Důchodová reforma
5.8.
Pojmy
5.9.
Využití životního a existenčního minima
5.10.
Částky životního a existenčního minima
5.11.
Společně posuzované osoby
5.12.
Započitatelné příjmy
5.13.
Valorizace životního a existenčního minima
5.14.
Obecné informace
5.15.
Přídavek na dítě
5.16.
Příspěvek na bydlení
5.17.
Rodičovský příspěvek
5.18.
Dávky pěstounské péče
5.19.
Porodné
5.20.
Pohřebné

Úryvek

"15.4 Funkce daňové soustavy
• fiskální
- úkol daňové soustavy vytvořit dostatečně velký st. rozpočet, který zabezpečuje financování (např. obrany, bezpečnosti, školství, správy...)
- daně jsou příjmem st. rozpočtu

• regulační
- úkolem některých daní (spotřebních) je regulovat spotřebu :
a) produktů, které negativně ovlivňují zdraví člověka
b) produktů, které negativně ovlivňují životní prostředí

• stimulační
- daňová soustava musí působit tak, aby se daňoví poplatníci rozhodovali v souladu s ekonomickými hledisky

• sociální
- stát, aby nenarušil zájem podnikatelů podnikat, zabudovává do daňového systému nástroje, které pomáhají řešit sociální a kulturní potřeby
- např. daň z příjmu FO, kdy se uplatňují slevy na: poplatníka, invaliditu, studenta, děti

15.5 Členění daňové soustavy
• nepřímé daně
• přímé daně

Nepřímé daně
- daně jsou obsazeny v cenách výrobků a služeb
- na první pohled není jejich výše přímo známa
- poplatníkem je konečný spotřebitel
- plátcem je prodejce nebo výrobce

• univerzální
* daň z přidané hodnoty - navaleno téměř na vše

• výběrové
* spotřební daně - z minerálních olejů, piva, lihu, vína a meziproduktů, tabákových výrobků
- mají výběrový charakter

* energetické daně - z plynu, pevných paliv, elektřiny
- mají výběrový charakter

Přímé daně
- výše je poplatníkovi známa
- daňový poplatník je znám
- termín fyzická osoba nahradil termín “občan“
- způsobilost FO mít práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí
- způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu vzniká dovršením 18 let či v omezeném rozsahu (do 18 let)
- právnická osoba je útvar tvořený lidmi

• daně z příjmu
* fyzických osob
* právnických osob

• daně majetkové
* daň z nemovitostí: a) z pozemků
b) ze staveb
* daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí - "trojdaň"
* silniční daň

15.6 Právní úprava
- většinou je každá daň upravena samostatným zákonem
- pro všechny subjekty je důležitá znalost zákona, který řeší obecné věci ke všem daním (např. práva a povinnosti poplatníků, registrace daňových poplatníků…)

15.7 Základní pojmy
Daň - zákonem stanovená platba, kterou odvádějí FO a PO do státního rozpočtu
- povinná a vynutitelná platba
- částka je nenávratná

Záloha na daň - částka, která musí být placena dříve než skončí zdaňovací období
- např. záloha na daň z příjmu FO

Daňový subjekt - osoba povinná odvádět či platit daň
- může být buď plátce nebo poplatník (mohou být stejné i rozdílné subjekty)

Poplatník daně - FO nebo PO jehož příjmy nebo majetek podléhají daním
- nese tzv. daňové břemeno

Plátce daně - FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do st. rozpočtu

Správce daně - příslušný fin. orgán, kterému daň platíme
- kontroluje odvádění daní a ukládá sankce

Správa daně - právo činit opatření potřebná ke správnému zjištění stanovení a splnění daňových povinností (právo vyhledávat subjekty, vybrat daně...)

Předmět daně - finanční hodnota či jiná skutečnost na jejímž základě je uložena daň. povinnost

Nedoplatek daně - vzniká porovnáním celkových záloh a vypočítané daně

Přeplatek daně - vzniká tím, že na zálohách bylo zaplaceno více než byla vypočítaná daň

Neupravený daň. základ - určitá část, která ještě bude upravena aby se mohla vypočítat daň
- je to účetní zisk

Upravený základ daně - upraven o odčitatelné a přičitatelné položky

Sazba daně - dána 2 způsoby:  % sazba
 pevná částka za měrnou jednotku

Sleva na dani - částka která snižuje vypočítanou daň
- slevy na děti, poplatníka, invaliditu..."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a graf o rozsahu cca 1 strany. Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24850
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse