Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Mzdový systém a formy odměňování

Mzdový systém a formy odměňování

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Bakalářská práce se v první části zabývá pojmy mzdové problematiky z hlediska právní úpravy České republiky a způsobem výpočtu mezd pro zaměstnance z pohledu zaměstnavatele. Uvedeny jsou zákonné normy, kterým podléhá odměňování zaměstnanců. Dále jsou v teoretické části přiblíženy jednotlivé složky důležité pro výpočet mzdy či platu. V druhé části je provedena vlastní práce, která spočívá na vývoji a výpočtu mzdy v jednotlivých letech 2007 – 2011 doplněná o zaúčtování a dále je zahrnuta ukázka programu DC-SAM od firmy DTG.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle práce a metodika
3.
Literární rešerše
3.1.
Formy odměňování
3.1.1.
Rozdíl mezi mzdou a platem
3.1.2.
Minimální mzda
3.1.3.
Zaručená mzda
3.1.4.
Průměrný výdělek
3.1.5.
Mzda
3.1.5.1.
Kompenzace práce přesčas
3.1.5.2.
Kompenzace práce ve svátek
3.1.5.3.
Příplatek za práci v noci
3.1.5.4.
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
3.1.5.5.
Příplatek za práci v sobotu a neděli
3.1.6.
Plat a odměna za pracovní pohotovost
3.1.6.1.
Platový tarif
3.1.6.2.
Příplatky a další složky platu
3.1.7.
Společná ustanovení pro splatnost a výplatu mzdy
3.1.7.1.
Prodlení, promlčení při výplatě mzdy
3.2.
Dovolená
3.2.1.
Druhy dovolené
3.2.2.
Krácení dovolené
3.2.3.
Čerpání dovolené
3.2.4.
Náhrada mzdy na dovolenou
3.3.
Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
3.3.1.
Dohoda o provedení práce
3.3.2.
Dohoda o pracovní činnosti
3.4.
Srážky ze mzdy
3.4.1.
Srážky stanovené zákonem
3.4.2.
Srážky stanovené na základě dohody o srážkách ze mzdy
3.4.3.
Srážky k úhradě členských příspěvků
3.4.4.
Postup při provádění srážek ze mzdy
3.5.
Zdravotní pojištění
3.5.1.
Plátci
3.5.2.
Rozhodné období
3.5.3.
Minimální a maximální vyměřovací základ
3.6.
Pojistné na sociálním zabezpečení
3.6.1.
Poplatníci pojistného
3.6.2.
Výpočet a odvod pojistného
3.6.3.
Sazby pojistného
3.7.
Dávky nemocenského pojištění
3.7.1.
Nemocenské
3.7.2.
Ošetřovné
3.7.3.
Peněžitá pomoc v mateřství
3.8.
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních počitků
3.8.1.
Superhrubá mzda
3.8.2.
Slevy na dani
3.8.3.
Daňové zvýhodnění
3.9.
Účtová mezd
4.
Diskuze
4.1.
Výpočet mzdy v roce 2007
4.2.
Výpočet mzdy v roce 2010
4.3.
Výpočet mzdy v roce 2011
5.
Závěr
6.
Přílohy (kopie dokumentů)

Úryvek

"3. Literární rešerše
3.1. Formy odměňování
Odměňování zaměstnanců za vykonanou práci v pracovním poměru je nyní upraveno přímo v zákoníku práce. Zákoník práce se zabývá pracovněprávními vztahy. Odměna za práci se vyplácí formou mzdy, platu, dohod i v naturální formě.
V novém zákoníku práce platnému k 1. 1. 2010 existují i odměny nemzdové povahy. Odměny věrnostní a stabilizační povahy, které se chápou jako např. při dovršení věku 50 let nebo při odchodu do důchodu. Závazně však nejsou určeny podmínky těchto odměn, takţe můţe jít i o ţivotní výročí. Odměny se poskytují za mimořádnou pomoc. Například při předcházení poţárům nebo ţivelným událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování následků. Tímto je myšlena v zákoníku práce dobrovolná činnost, která není ve výkonu práce zaměstnance.
3.1.1. Rozdíl mezi mzdou a platem
S účinností od 1. ledna 2007 jsou mzdové i platové plnění upraveny zákoníkem práce. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody se nalezne v § 109 ZP. Mzda i plat jsou vyplaceny všem zaměstnancům podle sloţitosti jejich práce, namáhavosti a odpovědnosti na pracovišti, podle náročnosti pracovních podmínek, podle výkonnosti a dosaţených výsledků zaměstnanců. Respektování rovnosti zaměstnanců za stejnou dobu práce a její hodnoty přísluší stejná mzda, plat nebo odměna i v případě prací konaných mimo pracovní poměr. Zásada rovnosti by se porušila například při ohledu na věk či délku odpracovaných let.
Ačkoliv mzda je obvykle peněţité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, je moţné poskytovat mzdu, plat či odměnu z dohod i naturální formou mzdy podle § 119 ZP. Zaměstnanec musí dát písemný souhlas s poskytováním takové naturální mzdy, při rozsahu přiměřené jeho potřebám. Základní sloţkou je peněţní plnění na nejniţší úrovni minimální mzdy (§ 111). Poskytovaná naturální mzda můţe být ve formě výrobků, s výjimkou lihovin a jiných návykových látek, výkonu či sluţeb. Výše naturální mzdy je vyjádřena v peněţních jednotkách tak, aby odpovídala obvyklé ceně výrobků.

Mzda x plat
Samotná mzda je podle Abecedy mzdové účetní popsána takto:
„Zaměstnanci státu, územních samosprávních celků (krajů a obcí), státní fondů a zásadně (až na výjimky) i příspěvkových organizací, resp. školských právnických osob a veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení jsou odměňováni platem. Zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů jsou odměňování mzdou.“1 Podle aktualizovaného zákoníku práce k 1.1 2010, § 109 část (2) je obecné ustanovení o mzdě takové: „Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“7 Plat je uveden v § 109 část (3): „Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je
a) stát,
b) územní samosprávný celek,
c) státní fond,
d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,
e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo
f) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky.“7"

Poznámka

Součástí práce jsou kopie textů, tabulky, schéma a další ilustrace o rozsahu cca 8 stran.
Zpracováno na Katedře obchodu a financí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25712
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse