Násilí v rodinách

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá definicí domácího násilí, zaměřuje se na charakteristiku aktérů (především na oběti) domácího násilí a nastiňuje také možnosti pomoci, které se těmto obětem nabízejí. Součástí práce je i analýza případu ženy a jejích dětí, kteří byli ochotni poskytnout informace pro tuto bakalářskou práci.

Obsah

0
Úvod
1
Charakteristika domácího násilí
1.1
Definice domácího násilí
1.2
Znaky domácího násilí
1.3
Formy domácího násilí
1.3.1
Fyzické násilí
1.3.2
Psychické násilí
1.3.3
Sexuální násilí
1.3.4
Ekonomické násilí
1.3.5
Sociální násilí
1.3.6
Stalking
2
Aktéři domácího násilí
2.1
Charakteristika násilníka
2.2
Charakteristika oběti
2.2.1
Násilí páchané na ženách
2.2.2
Násilí páchané na mužích
2.2.3
Násilí páchané na dětech
2.2.3.1
Syndrom CAN
2.2.4
Násilí páchané na seniorech
2.2.5
Násilí páchané na handicapovaných
3
Následky domácího násilí
3.1
Fyzické následky
3.2
Psychické následky
3.2.1
Stockholmský syndrom
4
Pomoc obětem domácího násilí
4.1
Policie ČR
4.2
Intervenční centra
4.3
Justice
5
Analýza případu
5.1
Mmetody
5.1.1
Případová studie
5.1.2
Narativní rozhovor
5.1.3
Pozorování
5.1.4
Kresba začarované rodiny
5.2
Případová studie paní Mirky
5.2.1
Diskuse
5.2.2
Rozhovory s dětmi
5.2.3
Kresba začarované rodiny
6.
Závěr
7.
Přílohy (obrázky, text)

Úryvek

"1 CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Problematika domácího násilí se do povědomí široké veřejnosti dostávala velmi pomalu. Až v průběhu 60. a 70. let 20. století se o toto tabu začalo zajímat feministické hnutí, které považovalo za příčinu vzniku domácího násilí patriarchální uspořádání společnosti. Trestání „neposlušných“ žen bylo ve většině kultur tolerováno a považováno za zcela soukromou věc, do které nelze zasahovat. Tak tomu bylo po celá staletí ve všech společenských skupinách. V současnosti není domácí násilí chápáno pouze jako rodově podmíněný jev. To znamená, že násilnou osobou může být jak muž, tak žena. Stejně tak je tomu i v případě ohrožené osoby. I zde mohou být zastoupeny osoby obou pohlaví (Levová, 2010).
„V české společnosti se problematice partnerského násilí dlouho nedostávalo adekvátní pozornosti. Před rokem 1989 nebylo násilí mezi intimními partnery vůbec předmětem veřejné diskuze, první organizace zaměřené na pomoc obětem domácího násilí se postupně objevovaly až v 90. letech a kromě přímé pomoci klientům se musely zaměřit také na šíření osvěty mezi veřejností.“ (Buriánek, Podaná, 2006, s. 12)
Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, bez ohledu na jejich vzdělání, ekonomickou situaci, rasu či příslušnost k etnickým skupinám (Hronová, 2007).

1.1 DEFINICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ
V odborné literatuře najdeme množství různých definic domácího násilí, které se od sebe odlišují jak v šířce záběru, tak v účelu, ke kterému jsou využívány. Rozdíly jednotlivých definic spočívají také v tom, jestli se zaměřují na popis forem násilí, jeho příčin a důsledků, či na úmysly pachatelů násilí. I když jednoznačné vymezení pojmu domácího násilí není jednotné, jedno mají všechny definice společné – domácí násilí chápou jako porušování základních lidských práv (Filadelfiová, 2005).
Prvním problémem v definici je již sám pojem násilí, který je často ztotožňován se synonymem týrání/zneužívání. Rozlišovat můžeme mezi úzkou definicí, která je omezena pouze na násilí fyzické, a širokou definicí, která za násilí označuje jakýkoli čin poškozující oběť. Široké pojetí tedy zahrnuje jak fyzické násilí, tak i násilí psychické, ekonomické a sexuální (Buriánek, Podaná, 2006).
„Psychologický přístup chápe násilí jako patologický způsob interakce konkrétního jedince (skupiny) s okolím. Řadíme sem všechny aktivity, pomocí nichž si jedinec či skupina (subjekt, aktér) vytváří a reguluje vztahy vůči sociálnímu okolí způsobem, který je vnímán jako agresivní či manipulativní.“ (Spurný, 1996, s. 7)
Podle Vitoušové (2007) je domácí násilí definováno jako psychické, fyzické či sexuální týrání mezi osobami blízkými, které je opakované a dochází k němu v soukromí – skrytě, mimo kontrolu veřejnosti. Autorka dále uvádí, že intenzita násilných incidentů se stupňuje, přičemž oběť ztrácí schopnost zastavit probíhající násilí a efektivně řešit narušený vztah.
Definice domácího násilí dle Čírtkové (2004) prochází nezadržitelným vývojem. Původně, tedy v úzkém pojetí, označovalo násilí partnerské. V současnosti se však používá i pro transgenerační týrání, kdy např. dospělé děti týrají své rodiče apod. Domácí násilí je tak synonymem pojmu ‚násilí v rodině‘.
„Ševčík vnímá domácí násilí jako podmnožinu násilí v rodině a zahrnuje sem všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi jednotlivými členy rodiny (partnery, předky a potomky, sourozenci), které se týká všech rodinných vztahů, a to mezi dospělými (rodiči) a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi partnery (manžely), mezi dospělými (rodiči) a prarodiči.“ (Špatenková, Ševčík, 2011, s. 24)
Podíváme-li se do psychologického slovníku, domácí násilí můžeme vnímat jako: „Násilí nebo fyzické zneužívání, týrání zaměřené proti životnímu partnerovi nebo jinému členu domácnosti; nejčastěji jde o agresi muže vůči ženě.“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 333)
Jak uvádí Levová (2010), je nutno dodat, že při domácím násilí se role ohrožené a násilné osoby nemění."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky o rozsahu 2 stran.
Katedra psychologie a patopsychologie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25984
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse