Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj

Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií, Praha 8 - Libeň

Charakteristika: Práce obsahuje výtah z knihy Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. Na úvod vymezuje pojmy spjaté s organizovanou občanskou společností, uvádí její členění, funkce nebo teorie vzniku. Dále se zabývá vztahem občanské společnosti a demokratického státu i trhu a vypisuje informace o české občanské společnosti a jejím financování. Poté pojednává o organizacích občanské společnosti a náležitostech jejich spravování, ekonomických aktivitách, managementu a účetnictví. Poslední část se zabývá konceptem sociální ekonomiky.

Obsah

1.
Organizovaná občanská společnost: pojetí a teorie
1.1.
Soukromý, veřejný, neziskový sektor
1.2.
Občanský sektor
1.3.
Organizace občanské společnosti (OOS)
1.4.
Členění OOS
1.5.
Funkce OOS
1.6.
Sociální kapitál a jeho typy
1.7.
Ekonomická vysvětlení vzniku OOS
1.8.
Teorie sociálních počátku OOS
1.9.
Historie organizované občanské společnosti v českých zemích
2.
Občanská společnost a demokratický stát
2.1.
Občanská a neobčanská společnost
2.2.
Historie občanské společnosti
2.3.
Rodina a občanská společnost
2.4.
Vztah k trhu a státu
2.5.
Občanská společnost v demokratickém politickém systému
2.6.
Pojmy
3.
Občanský sektor, trh a stát z pohledu vybraných teorií
3.1.
Občanský sektor a trh
3.2.
Veřejné statky
3.3.
Typy spolupráce mezi občanským sektorem a trhem
3.4.
Selhání státu a občanského sektoru
3.5.
Tři modely vztahu státu a občanského sektoru
3.5.1.
Model poptávky a nabídky
3.5.2.
Model občanské společnosti a sociálního hnutí
3.5.3.
Model režimů sociálního státu
4.
Česká občanská společnost: data, fakta, měření
5.
Financování organizované občanské společnosti v ČR
5.1.
Organizovaná občanská společnost v demokratické tržní společnosti
5.2.
Státní financování OOS
5.3.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
5.4.
Dotace státu OOS
5.5.
Další finanční zdroje pro OOS
5.6.
Financování OOS z fondů EU
6.
Právo pro organizace občanské společnosti
6.1.
Právnická osoba a její typy
6.2.
Nadace a nadační fonty
6.2.1.
Znaky
6.2.2.
Zřízení, zrušení
6.2.3.
Orgány
6.3.
Spolky, občanská sdružení
6.3.1.
Základní principy spolkového práva
6.4.
Obecně prospěšné společnosti
6.4.1.
Znaky
6.4.2.
Vznik a zrušení
6.4.3.
Orgány a hospodaření
7.
Ekonomické aktivity organizací občanské společnosti z právního hlediska
7.1.
Ekonomické aktivity nadací a nadačních fondů
7.2.
Ekonomické aktivity občanských sdružení
7.3.
Ekonomické činnosti OPS
8.
Management organizací občanské společnosti
8.1.
Manažerský systém POSDCORB
8.2.
Škola human relations
8.3.
Teorie X a Y
8.4.
Kontinuum manažerských stylů
8.5.
Poslání a cíle organizace
8.6.
Komunitní vztahy a marketing
8.7.
Fundraising
9.
Účetnictví v organizacích občanské společnosti
9.1.
Pojmy
10.
Sociální ekonomika
10.1.
Koncept sociální ekonomiky
10.2.
Podpora sociální ekonomiky v EU
10.3.
Definování sociální ekonomiky v zahraničí
10.4.
Mezinárodní sítě pro výzkum a informace o sociální ekonomice
10.4.1.
Evropská výzkumná společnost EMES
10.4.2.
Sociální ekonomika v EU – srovnávací analýza CIRIEC

Úryvek

"Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj
Soukromý sektor – představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na dosažení zisku. Jádrem soukromého sektoru je trh, mechanismus vyrovnávání nabídky a poptávky zajišťující spontánní koordinaci ekonomických aktivit
Veřejný sektor – tvoří ho stát a samospráva, souhrnně označované jako veřejná správa. Často se pro stručnost výraz stát používá pro celou veřejnou správu.
Třetí, soukromý neziskový sektor ¬ – představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na jiné cíle než dosažení zisku. Třetí sektor má mnoho alternativních označení např.
• Třetí sektor – pouze sděluje, že kromě státu a trhu existuje ještě nějaký další. Není však sektor pozitivně vymezen, navíc může být chápán jako terciární sektor služeb.
• Neziskový sektor – popisuje sektor jako oblast působení soukromých organizací zaměřených na jiné cíle, než dosahování zisku
• Nestátní neziskový sektor – vyjadřuje oblast mimo trh a stát.
• Nevládní sektor
• Nezávislý sektor – nelze odvodit, vůči čemu je nezávislý
• Dobrovolnický sektor – často v USA, vystihuje významný podíl dobrovolníků při její činnosti
• Občanský sektor – nejvhodnější, nabízí pozitivní vymezení dané oblasti a současně vystihuje organizovanou občanskou společnost v celém jejím rozsahu.
Sektor domácnosti – tvoří h jednotlivci, rodina, domácnosti a sousedské i jiné neformální komunity.
Občanský sektor – sociální jednání můžeme rozlišit na čtyři typy:
• Neformální ekonomické jednání a péče – hlavní cíl je materiální a citové zabezpečení jedince v rodině. Drobné neformální aktivity např. výroba pro směnu nebo spotřebu
• Formální ekonomické jednání – zboží a služby určené na trh, zároveň směřuje k materiálnímu zabezpečení jednotlivců a rodin. Odpovídá soukromému tržnímu sektoru. Např. podnikatel podniká, aby získal materiální zajištění sebe a rodiny
• Neformální občanské jednání – jednání neorganizovaných jednotlivců usilujících o naplnění zájmů celé společnosti nebo nějaké skupiny, s výjimkou dosažení zisku. Je základem neorganizované součástí občanské společnosti. Typické pro sektor domácnosti.
• Formální občanské jednání – uskutečňuje se ve společnosti a sleduje jiné hlavní cíle než materiální zajištění aktéra a jeho rodiny. Typické pro veřejný i občanský sektor.
Občanství – členství v politické pospolitosti a s tím spojená práva povinnosti, včetně práva podílet se na výkonu politické moci.


Organizace občanské společnosti (OSS) – existují různé definice
• Právní definice – jsou vymezeny v právu dané země. Každá země má svá vlastní pravidla pro právní vymezení OSS. To brání mezinárodnímu srovnání.
• Ekonomická definice – OSS jsou neziskové organizace, které používají statistické úřady v systému národních účtů
• Funkcionální definice – OSS jsou organizace plnící ve společnosti určité jasně vymezené funkce, jako je pomoc potřebným nebo zastupování zájmů.
• Strukturálně-operacionální definice – tato definice podle Salamona a Anheiera se zaměřuje na skutečné uspořádání (strukturu) a fungování (operace) každé organizace. Tato definice poprvé využita při Mezinárodním srovnávacím výzkumu neziskových organizací Univerzity Johnse Hopkinse. Definice se skládá z pěti znaků
o Organizovanost – subjekt je do určité míry institucionalizovaný. Buď je formálně právní osobou, nebo se vyznačuje stálou a jasnou organizační strukturou
o Soukromý charakter a nezávislost na státu – subjekt není součástí státu ani není státem zřízen.
o Zásada nerozdělování zisku – subjekt nerozděluje zisk mezi členy, vlastníky nebo manažery. Může zisku dosahovat, ale musí ho opět použít
o Samosprávnost – subjekt je schopen se sám spravovat a má k tomu potřebné struktury. Není řízen jinou organizací.
o Dobrovolnost – subjekt vykonává činnost za spoluúčasti dobrovolníků. Může být podporován dary, využívat práce dobrovolníků nebo dobrovolníci mohou působit v jeho řídicích orgánech. Vyloučeny jsou např. lékařské a jiné profesní komory kde je registrace povinná"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je 1 schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24802
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse