Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Ostrakismus u adolescentů - bakalářská práce

Ostrakismus u adolescentů - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Karlova Husitská teologická fakulta, Praha 4

Charakteristika: Bakalářská práce, zabývající se ostrakismem v kontextu školní třídy, pokrývá téma vyloučení jedince z kolektivu v teoretické i praktické rovině. Vymezuje pojem ostrakismus, načrtává jeho původ a představuje jeho pojetí v současné psychologii. Následně postihuje příčiny tohoto jevu v žákovském prostředí a pokračuje rozborem dalších teoretických souvislostí ostrakismu. Práce poté přechází k prezentaci autorova výzkumu provedeného dotazníkovou formou na vzorku gymnazistů s cílem popsat specifika ostrakismu mezi adolescenty, zejména jeho rizikové a protektivní faktory v této věkové skupině. Obsažena je jak charakteristika výzkumného souboru, popis techniky sběru dat a zkoumaných otázek, tak výsledky výzkumu, jejich interpretace a závěrečná diskuse.

Obsah

1.
Teoretická část práce
1.1.
Úvod
1.2.
K pojmu ostrakismus
1.2.1.
Ostrakismus jako „léčivý prostředek“
1.2.2.
Pojem ostrakismus v pojetí současné psychologie
1.2.3.
K pojmu adolescence
1.3.
Proč se ostrakismus děje?
1.3.1.
Některé možné spouštěče ostrakismu
1.3.2.
Mechanismy morální vyvázanosti
1.3.3.
Bystander efekt
1.3.4.
Fenomén obětního beránka
1.4.
Ostrakismus, šikana a agrese
1.4.1.
Ostrakismus a šikana
1.4.2.
Ostrakismus a agrese
1.5.
Ostrakismus a přístup učitele
1.6.
Ostrakismus a role rodiny
1.7.
Specifika ostrakismu u dívek
2.
Praktická část práce
2.1.
Cíl výzkumu
2.2.
Charakteristika vzorku
2.3.
Metoda výzkumu
2.4.
Formulace výzkumných otázek
2.5.
Způsob provedení výzkumu a sběr dat
2.6.
Metoda vyhodnocení dat
2.7.
Výsledky výzkumu a jejich interpretace
2.7.1.
Nedokončená věta č. 1
2.7.1.1.
Chlapci
2.7.1.2.
Dívky
2.7.2.
Nedokončená věta č. 2
2.7.2.1.
Chlapci
2.7.2.2.
Dívky
2.7.3.
Nedokončená věta č. 3
2.7.3.1.
Chlapci
2.7.3.2.
Dívky
2.7.4.
Uzavřené otázky
2.7.5.
Otevřená otázka
2.7.5.1.
Chlapci
2.7.5.2.
Dívky
2.8.
Diskuse
2.9.
Závěr

Úryvek

"1. K POJMU OSTRAKISMUS
Slovo ostrakismus pochází z řečtiny a znamená střepinový soud – hlasování o vyhoštění občana použitím hliněných střepů (Martínek, 2009, s. 117; Geist, 2000, s. 172).
V této práci se zaměříme – jak nám prozrazuje již její název – na ostrakismus u adolescentů. Avšak zamyslíme-li se nad definicí pojmu ostrakismus v předchozím odstavci, zjistíme, že nám tu „něco nesedí“. Adolescenti nepraktikují (alespoň ne v doslovném slova smyslu) střepinový soud. Určitý „soud“ však můžeme u adolescentů nalézat; tento soud však neprobíhá v soudní síni, ale přímo ve třídě, také se neřídí zákonem stanovenými pravidly, ale přesto tu nějaká pravidla, i když ne tak zjevná, můžeme nalézat. Právě hledání a nalézání těchto „pravidel“, kterými se adolescenti řídí při zmíněném „soudu“, nás v této práci bude zajímat.
V následujících odstavcích se pozastavíme u pojetí ostrakismu ve starověkém Řecku a následně přejdeme k pojetí dnešnímu.
1.1 Ostrakismus jako „léčivý prostředek“
Pojem ostrakismus není vůbec nový, lze ho najít například již ve známé Aristotelově1 Politice. Jak je zde psáno o ostrakismu? Nejlépe nám odpoví několik citací přímo z díla.
Aristotelés (1998) píše, že „obce s demokratickým zřízením zavedly ostrakismos; domnívají se totiž, že nejlépe ze všech usilují o rovnost, takže ty [lidi], kteří se jim zdají vynikati mocí buď pro své bohatství nebo pro velkou oblibu nebo pro nějaký jiný silný politický vliv, střepinovým soudem vyobcovaly a na určitou dobu vykázaly z obce“ (s. 134).
Smyslem ostrakismu je zde tedy dosažení nebo zachování rovnosti občanů v obci. Překážkou této rovnosti se zde stává občan, který v nějakém směru příliš vyniká nad ostatní ve své moci, ať už tato moc pramení z bohatství, obliby nebo jiného vynikání. Ostrakismus se tak ve starořeckých obcích stává něčím, co je pro většinu občanů prospěšné. Aristotelés dokonce ostrakismus nazývá „léčivým prostředkem“ (tamtéž, s. 190).
Tento „léčivý prostředek“ se má vypořádat se situací, kdy drží jednotlivec nebo skupina lidí ve svých rukou nepřiměřené množství moci a tím ohrožují demokracii v obci: „Pro převahu bývají rozbroje tehdy, když někdo má větší moc… než jak jest přiměřeno… proto jest někde zaveden ostrakismos“ (tamtéž, s. 189 – 190). Mocenská převaha lidí nad jinými lidmi musí být překonána ve jménu demokracie.
Aristotelés si dále vypomáhá přirovnáním a říká, že „ani malíř by živočichu na obraze neponechal nohu, která by porušovala souměrnost, byť i vynikala krásou, ani stavitel lodí by toho nestrpěl u zádi anebo u některé jiné části lodi, ani sbormistr by nenechal spoluzpívati toho, kdo zvučněji a krásněji zpívá než celý sbor“ (tamtéž, s. 135).
Nenechat nikoho a nic vyčnívat nad svým okolím! – to by mohlo být heslem ostrakismu v tomto pojetí. To, co vyčnívá, je zde chápáno jako něco nežádoucího, jako něco, co porušuje jednotu celku. A nezáleží na tom, zda vyčnívá třeba i svou krásou, stejně je třeba to vyčnívající označit a odstranit; to vše v zájmu celku. Je zkrátka třeba „postínat vyčnívající klasy a pole zarovnat“, „jest třeba odstraniti vynikající muže“ (tamtéž, s. 134)!2
V souladu s Aristotelovým pojetím ostrakismu se nese i definice tohoto pojmu u Hartla (1994): „ostrakismus, starověký střepinový soud, každoroční referendum o tom, zda je ohrožena demokracie, na střepinách jména viníků, kdo získal nejvíce hlasů, vykázán do desetiletého vyhnanství“ (s. 137).
Zajímavé je porovnat výše citovanou definici pojmu s novější (2010) definicí stejného pojmu u stejného autora. Novější definice již rozlišuje ostrakismus jako střepinový soud (viz Hartl, 1994) a ostrakismus používaný dnes v přeneseném smyslu jako „postoj vyjadřující ignorování, lhostejnost, přehlížení jiné osoby nebo skupiny osob; v určitých případech [také] pasivní forma rasismu; též vyloučení ze skupiny jako začátek šikany“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 378).
Je zde tedy možné vypozorovat posun v definování pojmu ostrakismus, což může být jistě prospěšné pro jeho lepší pochopení nejen odborníky, ale i širší veřejností. Je třeba si
S opačným názorem se setkáme u C. G. Junga (1875–1961), který vidí ve výše zmíněném „stínání vyčnívajících klasů“ velké nebezpečí, které může vést až ke katastrofě. Jung (1995) varuje a říká: „Jestliže se národní celek vyrovná jako stádo tím, že se potlačípřirozené… struktury, vede to nevyhnutelně dříve či později ke katastrofě. Neboť srazí-li se to, co vyniká, do řady, ztratí se orientační body a touha nechat se vést se stává nevyhnutelnou“ (s. 130).
Vidíme tedy, že zatímco Aristotelovi je „milejší“ aktuální sociální smír, Jungovi jde spíše o směřování do budoucna.
uvědomit, že ostrakismus není „jenom“ střepinový soud patřící dobám dávno minulým, ale také vyloučení jednotlivce ze skupiny, odehrávající se všude kolem nás právě teď.
U Geista (2000) najdeme definici, která je „někde mezi“ ostrakismem aristotelovským a tím, o kterém bude pojednávat tato práce. Dočteme se zde, že jde o „vyloučení jedince z kolektivu z politických, etických nebo náboženských důvodů, domnívá-li se skupina, že jeho chování nebylo skupinové normě konformní“ (s. 172). Pro naše potřeby si v paměti ponechme začátek a konec definice, avšak její střed – tedy uvedené důvody – potřebovat nebudeme; respektive budeme důvody teprve hledat (můžeme však očekávat, že v definici uvedené etické důvody budou platit i pro naše pojetí ostrakismu jako vyloučení jedince ztřídního kolektivu). "

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Práce zahrnuje několik tabulek, rozsah čistého textu činí cca 38 stran.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22660
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse