Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Osvícenský absolutismus v Evropě

Osvícenský absolutismus v Evropě

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na Evropu během osvícentví. Také popisuje vládu Marie Terezie a její reformy.

Obsah

1.
Osvícenství
1.1
Francie
2.
Osvícenský absolutismus
2.1
Rusko
2.2
Prusko
2.3
Rakousko

Úryvek

"OSVÍCENSTVÍ
= osvícenství je filozofické, kulturní, ale také politické a hospodářské hnutí 17-18. století
- vzniklo v Anglii, Francii a Nizozemí, a postupně se rozšířilo po celé Evropě
- vychází z přesvědčení, že člověk by se měl řídit spíše vlastním rozumem než-li vírou
- osvícenství je spjato s pokrokem v oblasti přírodních věd
- významnými představiteli této doby jsou: John Locke, Voltaire, Diderot, Rousseaua, Montesquieu

FRANCIE
rod Bourbon

Ludvík XV. (1715-1774)
- po náhlé smrti otce nemohl v 2 letech nastoupit na trůn, tak se vlády ujala regentská rada v čele s
Filipem II. Orleánským, který se pustil do reorganizace státní správy a také propustil z vězení politické vězně → zklidnil dočasně politickou situaci

Finanční politika
- Filip ve finanční krizi požádal o pomoc skotského bankéře Johna Law - finanční reforma
- ten navrhl, aby se nedostatek peněz řešil tiskem papírových bankovek (ničím, ale nebyly kryty)
→ bankrot ekonomiky, Law utíká ze země a lid už je velice nepokojený s vládou Filipa II.

- jako řešení ministři navrhuji zplnoletnění třináctiletého Ludvíka XV. a tak nastupuje 1723 na trůn
- v patnácti letech se oženil s dcerou svrženého polského krále Marií Lesczynskou, což byla
netolerántní katolička a učení předala svým dcerám
- jeho vládu ovlivňovali i milenky (pozitivně - tolerance náboženství / negativně - utrácení):
• Madame de Pampadour
• Madame de Barry

Zahraniční politika

1733 války o polské dědictví jako podpora tchána Lesczynského
1740 války o rakouské dědictví jako spojenec Pruska (neúspěch, výhra Marie Terezie)
1756 válka sedmiletá - Anglie začala omezovat Francii svými koloniemi → první světový konflikt,
který skončil neúspěchem Francie, která přišla o Kanadu a o Senegal

- 1770 v rámci smíření s Rakouskem oženil svého vnuka Ludvíka XVI. s habsburskou princeznou
Marií Antoinettou
- Ludvík XVI. se stal po smrti svého děda následníkem trůnu, který mu Ludvík V. předal v roce
1774, když se Francie nalézala v kritickém stavu

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS

= pokus vládců uplatnit myšlenky osvícenství v praxi, tím že své právo na absolutismus
ospravedlňovali rozumově: Rusko - Kateřina II., Prusko - Fridrich II., Rakousku - Marie Terezie a syn Josef II. → potřební pro vznik kapitalistické společnosti

- zdůrazňuje úlohu státu vedeného osvícenským panovníkem → stát má být panovníkem
reformován a cílem těchto reforem má být zajištění hospodářské prosperity země:

• podpora podnikání, manufaktur, obchodu
• odstranění nevolnictví a náboženské netolerance

- cílem osvícenského absolutismu bylo zachovat starý politický režim - feudalismus
- uplatnil se v zemích, kde nebylo silné měšťanstvo, které by mohlo uskutečnit radikální změnu
RUSKO

Alžběta (Jelizareta) Petrovna dcera Petra Velikého (1741-1762)
- odpůrkyně pruského Fridricha II., proto se v Sedmileté válce postavila na stranu Marie Terezie

Petr III. synovec Alžběty
- obdivoval Fridricha II. a pruskou armádu → zastavil pomoc Ruska Marii Terezii
- nakonec byl Petr svržen vlastní manželkou Kateřinou II.

Kateřina II. Veliká Kurtyzána na trůně (mnoho milenců) (1762-1796)
- nejvýznamnější žena v ruských dějinách, pokračovala v díle Petra I.
- 1762 provedla tzv. dámskou revoluci = převrat, kdy svrhla svého manžela Petra III. z trůnu za
pomoci bratrů Orlových, pak nechala manžela zřejmě zavraždit ve vězení

- vládla pomocí úředníků, armády a policie, výrazně rozšířila ruské území a počet obyvatel stoupl
- 1768-1791 vedla válku s Tureckem a získala území kolem Černého moře
- nové oblasti byly osídlovány a úkol obsadit a zcivilizovat Krym dostal kníže Potěmkin, ale na to
takové vylepšení nebyly finance, takže Potěmkin pro návštěvu panovnice nechal vystavět pouze kulisy → vznikla fráze Potěmkinova vesnice
- za vlády Kateřiny však bylo velmi tuhé nevolnictví, bojaři stupňovali tlak, aby měli na nákladný
život → nevolnická povstání (např.: kozácké povstání 1773-1775 vedené Jemeljanem Pugačevem, nakonec poraženo a Pugačov byl popraven)
- velmi tvrdě trestala volnomyšlenkáře (ti, co kritizovali samoděržaví - absolutismus) a jako nový
trest pro ně zavedla vyhnanství na Sibiř

PRUSKO vévodství → království
- roku 1618 zemřel Albert Fridrich (pruský vévoda) bez dědice a Jan Zikmund (braniborský
kurfiřt) tak zdědil Pruské vévodství → vzniklo tak soustátí Braniborsko-Prusko (Prusko ale zůstálo polským lénem)
- Fridrich Vilém Hohenzollern (Velký kurfiřt) následně dosáhl zrušení lenního poměru k Polsku
- 1701 prvním pruským králem se stal ale až jeho syn Fridrich III. Hohenzollern (Fridrich I.) za
pomoc Habsburkům (jako současní vládci SŘŘ mohli udělovat tituly) ve válce o dědictví španělské → Pruské království

Fridrich Vilém I. Hohenzollern Kaprál na trůně (1713-1740)
- první evropský panovník, který trvale nosil vojenskou uniformu (miloval armádu, ale války ne)
- pokračoval tedy v budování armády: osobně dbal na výcvik, přísnou kázeň a tvrdé tresty
- armáda čítajíc 80 tisíc vojáků, patřila početně na čtvrté místo v Evropě
- zda začíná také pruský militarismus → vše se podřizovalo armádě, velké finance do armády

Fridrich II. Hohenzollern Velký Fritz (1740-1786)
- konflikt s otcem Fridrichem Vilémem I., dokonce se snažil uprchnout z Pruska, ale byl chycen
- vlastní národnost neměl v lásce, ale zato velice obdivoval Francii, její kulturu a jazyk
- od mládí zájem o osvícenství, hudbu a literaturu, studoval filozofii
- přes svůj odpor k otcovým metodám byl i vynikajícím vojenským velitelem a reformátrorem
- za jeho vlády to byla chudá země, která měla velké výdaje na armádu, král se tedy snažil získat
nová bohatá území → Boje s Rakouskem (Marií Terezií) o průmyslové Slezko během války o dědictví rakouské 1740-1745 v podobě 1. a 2. slezské války, které skončilo vítězstvím Pruska → obsadil Slezsko a nakonec ho přičlenil k Prusku natrvalo

- narušení moci v Evropě vedlo k vytvoření protipruské koalice: Francie, Sasko, Rusko, Rakousko

Sedmiletá válka (1756-1763)
- zpočátku drtivé porážky Pruska, pak Alžběta Petrovna vystřídána na ruském trůně Petrem III.,
obdivoval Prusko a jeho armádu → válka byla ukončena mírem na zámku Hubertusburg, Prusko se tak zachránilo od pohromy a nadále ovládalo Slezsko

- koncem 18. století účast na dělení Polska (krize) → Prusko získalo západní a severní Polsko
(Polsko - příčiny úpadku: během vlády Augusta III. došlo v zemi k velkému uvolnění (ale až příliš svobody), šlechta činila jen ve vlastním zájmu a po jeho smrti snaha velmocí získat území)
RAKOUSKO

Josef I. Habsburský (1705-1711)
- císař Svaté říše římské, český a uherský král, předposlední člen dynastie Habsburků v mužské linii
- vládl pouze 6 let, nečekaně zemřel na neštovice

Karel VI. Habsburský (1711-1740)
- císař Svaté říše římské, po smrti posledního španělského Habsburka Karla II. se měl stát jeho
nástupcem, ale jako protikandidát však vystoupil Filip z Anjou, vnuk francouzského krále Ludvíka XIV., který se nakonec dostal na španělský trůn
- jelikož se mu však nenarodil mužský potomek nastal problém s dědictvím, tak vydal 1713
důležitou listinu - Pragmatická sankce • území Habsburků je nedělitelné
• dědit mohou i ženy

Marie Terezie dcera Karla VI. (1740-1780)
- manžel František Štěpán Lotrinský velkovévoda toskánský (původně si měla vzít jeho bratra
Clemense, ale ten umřel na neštovice), pomáhal ji vládnout, ale především uměl vydělávat peníze

Válka o dědictví rakouské
- na území kde vládne žena si začaly dělat nároky jiné země:

• bavorský kurfiřt Karel Albrecht Wittelsbach chtěl: české země, Rakousko, Uhry
• španělský král Filip V. Bourbon (z Anjou) chtěl: državy v severní Itálii
• francouzský král Ludvík XV. chtěl: zabránit Františku Štěpánu Lotrinskému stát se císařem
• pruský král Fridrich II. Veliký chtěl: získat průmyslové Slezsko"

Poznámka

Práce obsahuje několik dokumentů i s obrázky a nelze určit celkový počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28772
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse