Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Otázky do strojírenské technologie

Otázky do strojírenské technologie


Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky ze strojírenské technologie. Jedná se například o otázky jako jsou výroba surového železa ve vysoké peci, slitiny železa na odlitky, rovnovážný diagram Fe-Fe3C, destruktivní zkoušky materálů, stráhání, střižné nástroje, tažení, tažné nástroje, svařování tlakem, zkoušení svarů, trvanlivost břitu, řezné materiály, soustružení, vrtání a vyvrtávání, frézování, broušení, výroba ozubení, výroba závitů, aj.

Obsah

1.
Výroba surového železa ve vysoké peci
2.
Oceli, výroba a označování
3.
Slitiny železa na odlitky, výroba a označování
4.
Rovnovážný diagram Fe–Fe3C
5.
Tepelné a chemicko–tepelné zpracování ocelí
6.
Destruktivní zkoušky materiálů
7.
Zkoušky materiálů nedestruktivní
8.
Výroba odlitků, organizace výroby ve slévárně
9.
Stříhání, střižné nástroje, těžiště výstřižku
10.
Tažení, tažné nástroje, Guldinova věta
11.
Svařování tlakem
12.
Svařování tavné
13.
Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování
14.
Hodnocení svařitelnosti ocelí, zdroje pro ruční obloukové svařování
15.
Svařování plamenem
16.
Tepelně ovlivněná oblast (TOO) svaru, deformace při svařování
17.
Zkoušení svarů
18.
Geometrie břitu, řezné pohyby, břitové diagramy
19.
Trvanlivost břitu, obrobitelnost materiálů, třídy obrobitelnosti
20.
Řezné materiály
21.
Řezné síly, řezná rychlost a výkon při obrábění
22.
Soustružení
23.
Vrtání a vyvrtávání
24.
Frézování
25.
Protlačování a protahování
26.
Broušení
27.Dokončovací technologie
28.
Výroba ozubení
29.
Výroba závitů

Úryvek

"1) výroba surového železa ve vysoké peci
• vyrábíme ho ve vysokých pecích (VP)
• co musíme dodat do VP: železná ruda, koks, teplo, vzduch, vápenec
• druhy rudy: (obecně jsou to oxidy železa) magnetovec, krevel, hnědel
• funkce koksu ve VP: jako palivo a dodává uhlík do reakce
• princip VP: uhlík reaguje s rudou (oxid železa) a dochází k redukci → kyslík je nahrazen uhlíkem
• produkty VP: surové železo, vysokopecní plyn (ten se používá dále jako podpora pro další hoření) a struska

2) oceli, výroba a označování
• surové železo má v sobě uhlíku moc, stejně tak jako další nežádoucí prvky (S, P, F), jejich množství se snažíme redukovat oxidací v konvertorech, martinských, obloukových nebo indukčních pecích
• konvertor: vsázka musí být tekutá (železo přímo z pece); Bessemerův způsob: kyselá vyzdívka, pro železa s vysokým obsahem P; Thomasův způsob: zásaditá vyzdívka, pro železa s nízkým obsahem P (nejpoužívanější u nás)
• martinská pec: můžeme tam dát jak tekuté železo tak i ocelový šrot, odpad
• oblouková pec: princip: procházení elektrického oblouku materiálem a pecí; využíváme pomalu odtavitelnou elektrodu
• indukční pec: využívá elektromagnetické indukce a lze použít pouze pro magneticky vodivé materiály

3) slitiny železa na odlitky, výroba a označování
• vyrábíme v kuplovnách nebo temperovacích pecích
• litiny jsou technická železa s obsahem C víc jak 2,14%
• šedá litina: vzniká při pomalém chladnutí; uhlík se vylučuje ve formě grafitu; málo pevná; pro zvýšení tvrdosti provádíme očkování → vzniká očkovaná (tvárná) litina
• bílá litina: vzniká při rychlém chladnutí, uhlík se vylučuje ve formě karbidu železa, příliš tvrdá (křehká); křehkost odstraníme temperováním (žíháním) v temperovacích pecích

4) rovnovážný diagram Fe–Fe3C
• mezi likvidem a solidem vzniká austenit + tavenina; se stanoveným obsahem uhlíku v oceli lze zjistit přibližný poměr obou složek během chladnutí od likvidu až k solidu pomocí tzv. pákového pravidla
• oblast čistého austenitu (železo gamma): v této oblasti je materiál tvárný
• na ose x: do 2,14 % C jsou oceli (do 0,5 % C svařitelné oceli), od 2,14 % C jsou litiny
• čára Acm (segregační křivka): udává rozpustnost uhlíku v austenitu"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 4,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f9802835012.zip (2287 kB)
Nezabalený formát:
stt_prehled1.doc (2610 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse