Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > PEST analýza - anglicky

PEST analýza - anglicky

Kategorie: Angličtina, Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka je anglicko-českým textem na téma PEST analýza. V úvodu autor představuje, co je to marketingové prostředí. Poté následuje definice PEST analýzy. Jsou rozebrány jednotlivé části PEST analýzy, a to politické, ekonomické, sociokulturní a technologické faktory. Princip PEST analýzy je dokreslen schématy.

Obsah

1.
Marketingové prostředí
2.
PEST analýza
2.1.
Politické faktory
2.2.
Ekonomické faktory
2.3.
Sociáně kulturní faktory
2.4.
Technologické faktory

Úryvek

"Introduction
An organisation’s success is influenced by factors operating in its internal and external environment. An organisation can increase its success by adopting strategies which manipulate these factors to it’s advantage. A successful organisation will not only understand existing factors but also forecast change, so that it can take advantage of change within the environments in which it operates.
It is very important for the company to know the environment before starting the marketing process.
In fact, environmental analysis should be continuous and feed all aspects of planning.

The marketing environment is made up of: (make up – tvořit, formovat)
1. The internal environment – inside the company
(office technology, wages, finances...)
2. The micro-environment - external factors that the company affects
(customers, agents, distributors, suppliers, competitors)
3. The macro – environment - external factors that company can not influence

PEST analysis

The PEST analysis is:
- a useful tool for understanding market growth or decline.
- a business measurement tool.
- an acronym for Political, Economic, Social and Technological factors, which are used to assess the market for a business or organizational unit.
Sometimes extended forms are used such as SLEPT (plus
legal) or the STEEPLE analysis (Social/demographic, Technological, Economical, Environmental, Political, Legal and Ethnic factors).
A PEST analysis incorporating legal and environmental factors is called a PESTLE analysis.

PEST analysis is used for business and strategic planning, marketing planning, business and product development and research reports.

PEST analysis is similar to SWOT analysis.
As PEST factors are essentially external, completing a PEST analysis is helpful prior to completing a SWOT analysis - is based broadly on half internal and half external factors.
A PEST analysis most commonly measures a market; a SWOT analysis measures a business unit, a proposition or idea.
PEST analysis can be used for marketing and business development assessment and decision-making, and the PEST template encourages proactive thinking, rather than relying on habitual or instinctive reactions.


Úvod
Úspěch organizace je ovlivněn faktory působícími v jejím vnitřním a vnějším prostředí. Organizace může zvýšit
svůj úspěch přijetím strategie, ktera manipuluje tyto faktory pro svoji výhodu. Úspěšná organizace nejen že
pochopit existující faktory, ale také předpoví změny tak, aby je mohla využít změny v rámci v prostředí, v němž působí.
Je velmi důležité pro společnost znát prostředí
před zahájením marketingového procesu.
Ve skutečnosti, analýzy prostředí by měly být plynulé a nvironmentální analýzy a plnit všechny aspekty plánování.

Marketingové prostředí je tvořeno z:

1. Vnitřní prostředí - uvnitř firmy
(kancelářská technika, mzdy, finance …)
2. Mikro-prostředí - vnější faktory, které ovlivní společnost
(zákazníci, agenti, distributoři, dodavatelé, konkurenti)
3. Makro - prostředí - vnější faktory, které společnost nemůže ovlivnit

PEST analýza

PEST analýza je:
- užitečný nástroj pro pochopení růstu nebo poklesu trhu.
- obchodní nástroj pro měření.
- zkratka pro Politické, Hospodářské, Sociální a Technologické faktory, které se používají k posouzení trh pro obchodní nebo organizační jednotku.
Někdy rozšířené formy jsou používány jako SLEPT (plus právní) nebo analýzy STEEPLE (Socialní / demografické, technologické, ekonomické, ekologické, politické, právní a etnické faktory).
PEST analýza zahrnující faktory právní a prostředí se nazývá PESTLE analýza.

PEST analýza se používá pro obchodní a strategické plánování, marketingové plánování, podnikání a rozvoj produktů a výzkumných zpráv.

PEST analýza je podobná SWOT analýze.
Jelikož PEST faktory jsou v podstatě vnější, dokončení PEST analýzy je užitečné před dokončením SWOT analýzy - je založen víceméně na polovině vnitřních a vnějších faktorů.
Analýza PEST nejčastěji odhaduje trh, SWOT analýza
odhaduje obchodní jednotky, problém nebo nápad.
PEST analýza může být použita pro marketingový a obchodní posouzení rozvoje a rozhodování, a PEST
šablona podporuje proaktivní myšlení, spíše než se spoléhá na obvyklé nebo instinktivní reakce."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23173
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse