Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikatelský záměr a inovace - obecná charakteristika slovensky

Podnikatelský záměr a inovace - obecná charakteristika slovensky

Kategorie: Ekonomická teorie, Inovační management, Management, Podnikatelský záměr, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi podrobně zabývá podnikáním jako celkem. Uvádí základní typy podnikání, i jeho formy. Zdůrazňuje význam firemního plánování. Popisuje nutnou obecnou strukturu podnikatelského plánu. Zmiňuje způsoby financování podniku a zamýšlí se nad nejlepší volbou investice peněz. Posuzuje úvěrové podmínky. Definuje a analyzuje podnikatelské riziko. Pojednává o nutných firemních inovacích.

Obsah

1.
Podnikanie a jeho základné formy
1.1
Základná charakteristika podnikania
1.2
Marketing v podnikaní
1.3
Podnik a jeho formy
1.4
Právne formy podnikania
1.5
Faktory ovplyvňujúce podnikanie a jeho úspech
1.6
Podnikateľská filozofia
1.7
Algoritmus zakladania nového podniku
2.
Firemne plánovanie
2.1
Pozitíva a negatíva firemného plánovania
2.2
Druhy plánovania
2.3
Štruktúra procesu plánovania
2.4
Obsah procesu plánovania
3
Podnikatelský plán
3.1.
Základné pojmy – podnikateľský zámer, podnikateľský plán
3.2
Funkcie a úlohy podnikateľského plánu
3.3
Cieľ tvorby podnikateľského plánu
3.4
Význam podnikateľského plánu pre malé a stredné podniky
3.5
Požiadavky na podnikateľský plán
3.6
Obsah a štruktúra podnikateľského plánu
3.7
Požiadavky na podnikateľský zámer
4
Sposoby a zdroje financovania projektov
4.1
Členenie finančných zdrojov
4.2
Charakteristika zdrojov financovania projektov
4.3
Problémy financovania malých a stredných podnikov
4.4
Priame finančné nástroje podpory podnikania
4.5
Nepriame finančné nástroje podpory podnikania
5
Analýza a posudzovanie rizík podnikatelských projektov
5.1.
Riziko a jeho miesto v podnikaní
5.2.
Algoritmus riadenia rizík
5.3.
Systém riadenia rizika
6
Úverové podmienky a hodnotenie bonity posudzovaného projektu
6.1
Postup prípravy a posudzovanie konkrétneho projektu financovaného zo zdrojov komerčnej banky
7
Manažment inovácií v podnikání
7.1
Inovačná stratégia firmy
7.2
Vývoj a vymedzenie pojmu inovácie
7.3
Úloha inovácií v strategických cieľoch firmy
7.4
Typy inovačnej stratégie
8
Inovačné procesy podniku
8.1
Charakteristika inovačných procesov a ich význam
8.2
Kvalitatívna a kvantitatívna stránka inovačného procesu
8.3
Vznik inovácii
8.4
Orientácia inovácií
8.5
Inovačný proces
8.6
Systémový prístup v manažmente inovácií
8.7
Stratégie vstupu nového výrobku na trh

Úryvek

"2 FIREMNÉ PLÁNOVANIE

Plánovanie pochádza z latinského plante – náčrt budovy. Plánovanie teda znamená projektovanie. Pojem plánovania má nasledujúce významy:
- všeobecné, myšlienkové zaoberanie sa budúcnosťou;
- alternatívne možnosti postupu v budúcnosti v záujme dosiahnutia zmeny;
- výber jednej z možností pri prijímaní rozhodnutí.
Plánovanie odpovedá v podstate na otázky ako: „Kde sa nachádzame?“, „Kam sa chceme dostať?“, „Ako sa tam dostaneme?“, „Napredujeme tam progresívne?“
Plánovanie spočíva vlastne v selekcii informácií a vypracúvaní prognostických hypotéz o budúcnosti definovaním potrebných činností na dosiahnutie cieľov. Dobré plánovanie podniku umožňuje rast a zvýšenú ziskovosť v dobe hospodárskeho rozkvetu a prežitie v dobe hospodárskeho útlmu.
Každý podnikateľ má pri zakladaní podniku ambície dlhodobo prosperovať na trhu. Manažéri firiem by preto mali myslieť perspektívne a mali by vypracovávať dlhodobé stratégie rozvoja. Výber stratégie pre dlhodobé prežitie a rast firmy sa nazýva strategickým plánovaním.

2.1 Pozitíva a negatíva firemného plánovania
Celý proces plánovania má svoje pozitívne stránky, ktoré by mali vedieť využívať všetci manažéri na všetkých stupňoch riadenia, a samozrejme aj negatívne stránky, ktoré by mali zase vedieť s prehľadom prekonávať.
Medzi hlavné pozitívne stránky plánovania patria:
1. Plánovanie uprednostňuje účinné a metodické aktivity, minimalizuje neproduktívnu prácu a trvá na užitočnosti realizácie.
2. Plánovanie zvýrazňuje nutnosť zmien v budúcnosti a umožňuje odhaliť možnosti dosiahnuteľné v budúcnosti.
3. Plánovanie odpovedá na otázky typu: „Čo by sa mohlo stať, ak?“
4. Plánovanie uzatvára bázu na kontrolu a umožňuje presvedčiť sa, či plánovanie vedie k želaným výsledkom.
5. Plánovanie favorizuje realizáciu nápadu, myšlienky, jej zápis.
6. Plánovanie umožňuje utvoriť rovnováhu pri využívaní výrobných kapacít, lepšie využiť výkon strojov a zariadení, dáva do rovnováhy výkon rozmanitých činností.
7. plánovanie vedie k bezpečnému riadeniu a dynamike, utvára stabilnú a dlhodobú orientáciu podniku do budúcnosti.
S plánovaním sa však spájajú aj negatívne stránky tohto procesu, ktoré by mali vedieť manažéri na všetkých stupňoch riadenia s prehľadom prekonávať. K takýmto negatívam patria nasledujúce nedostatky:
1. Čo má byť, bude, plánovanie na tom nič nezmení.
2. Plánovanie je limitované presnosťou informácií a neurčitosťou budúcnosti.
3. Plánovanie je príliš finančne nákladné. Náklady vynaložené na plánovanie (mzdy, výpočtová technika, spotreba materiálu, energia a pod.) sú často vyššie ako je prínos samotného procesu plánovania.
4. Plánovanie často krát naráža na psychické problémy, pretože urýchľuje zmeny a akcentuje nespokojnosť personálu.
5. Plánovanie potláča iniciatívu, pretože obmedzuje vedúcich pracovníkov v konaní.
6. Plánovanie môže niekedy viesť k byrokracii.
7. Realizácia plánu nezávisí iba od činnosti podniku, ale aj od ďalších účastníkov, ako sú konkurencia, dodávatelia, preferencie spotrebiteľov, legislatíva a pod. To opäť vyžaduje flexibilitu plánov a ochotu plánovačov „preplánovávať“.
Vyššie uvedené negatívne a pozitívne stránky plánovania umožňujú vymedziť hlavné koncepčné prístupy plánovania, ktorými sú:
1. Plánovanie by malo predchádzať všetkým akciám.
2. Plánovanie by malo odhaliť všetky možnosti konania v budúcnosti.
3. Plánovanie sa realizuje v čase a každý plán predstavuje istý termínovník, vďaka ktorému možno aj zložitý plán rozložiť na rad jednoduchých činností.
4. Časový horizont plánu musí byť dostatočne dlhý, aby zahrnul potrebnú angažovanosť manažmentu.
5. Podkladom pre plánovanie sú informácie , od ktorých kvality závisí aj kvalita vypracovaných plánov."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14955
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse