Podniková ekonomie 2

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje podnikovou ekonomii. Ve druhé části se práce zaměřuje na výrobu, investice a financování podniku. Nakonec pojednává o finanční analýze. První část naleznete zde a třetí část naleznete zde.

Obsah

9.
Výroba – vymezení pojmu, výrobní kapacita, koeficienty využití
10.
Investice – vymezení pojmu, klasifikace investic, financování investic
11.
Hodnocení investic – základní postup, metody
12.
Financování podniku – zdroje, přístupy k financování, rozdíl CF a VH
13.
Finanční analýza

Úryvek

"8.2 Druhy financování podniku

- financování podniku můžeme dělit dle několika hledisek:


dle původu kapitálu
a) vnitřní (interní) financování – zdrojem kapitálu je vlastní hospodářská činnost podniku
b) vnější (externí) financování – kapitál přichází z vnějšku.
- financování z vlastních zdrojů – vklady zakladatelů
- financování z cizích zdrojů – obligace (dlužní úpisy), půjčky (úvěry) apod.
- leasing – pronajímající společnosti pronajímají stroje, zařízení etc. nájemci
- operativní (provozní) leasing – po skončení nájmu zůstává předmět ve vlastnictví pronajímatel
- finanční leasing – po skončení nájmu předmět přechází do vlastnictví nájemci
- zpětný leasing – leasingová společnost nejprve koupí předmět od původního majitele a následně mu jej pronajme
- faktoring – odkup pohledávek faktorem, který nese riziko nedobytnosti a stává se tak institucí financující podnik, který pohledávky odprodal
- dále nové – zerobondy, futures, swapy, opce
c) samofinancování – použití zisku k dalšímu rozvoji podniku

dle pravidelnosti
 financování běžné – zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku – nákup materiálu, výplaty mezd a daní etc. Toto financování se týká převážně oběžných aktiv (pracovního kapitálu)
 financování mimořádné – při zakládání podniku – obstarávání peněz na nákup budov, strojů, dopravních prostředků, zásob apod., rozšiřování podniku, spojování a sanaci podniku, likvidaci podniku

podle doby – dlouhodobé fin. (VK, dlouh. CK, dlouh. úvěry), krátkodobé (krátk. úvěry, dodavatel. úvěry, nevyplacené mzdy, neodvedené daně...)

8.3 Běžné (krátkodobé) financování

 zjištění kapitálové potřeby pro financování oběžného majetku a činností s ním spojených nazýváme financováním a řízením pracovního kapitálu
 řízení pracovního kapitálu má dva základní úkoly:
- určit optimální výši každé položky oběžných aktiv a jejich celkové sumy
- určit, jakým způsobem oběžný majetek financovat
 podnik by měl mít tolik oběžného majetku, kolik hospodárný provoz vyžaduje
 má-li podnik OM méně, než je optimum, jsou jeho kapacity nevyužívány a rozvoj podniku je bržděn
 má-li podnik OM více, než je optimum, vyvolává to zbytečné náklady (zejména úrokové náklady z vázaného majetku)

určení potřebné výše oběžných aktiv

 analyticky, tj. podle jednotlivých položek oběžných aktiv – u každé položky určíme její optimální výši
 globálně, tj. souhrnným výpočtem podle obratového cyklu peněz

obratový cyklus peněz = doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobků. Charakterizuje dobu, po kterou jsou fondy podniku vázány v oběžných aktivech
- doba obratu zásob – průměrná doba od nákupu materiálu do jeho prodeje
= průměrná zásoba / (tržby/360) - doba obratu ve dnech
- doba obratu pohledávek (doba inkasa) – doba, která uplyne od fakturace do dne inkasa
= pohledávky / (tržby/360) - doba obratu ve dnech
- doba odkladu plateb – doba mezi nákupem materiálu a práce a platbou za ně
= závazky / jednodenní nákupy
- obratový cyklus lze zkrátit:
- zkrácením doby obratu zásob
- zkrácením doby inkasa – např. výhody pro odběratele za včasnější placení faktur
- prodloužením doby odkladu plateb

Věcné řízení oběžného majetku

 řízení zásob – zajištění takové výše, aby bylo zásobování plynulé s nejnižšími celkovými N, vysoké zásoby – snížení rizika nedostatku, slevy, ale zvýšení nákladů a potřeby fin. zdrojů
 řízení pohledávek – nedobytné pohledávky, časové plány pohledávek – přehled o pohledávkách splacených ve lhůtě a po lhůtě splatnosti, nesplacených pohledávkách, úvěrová politika – doba splatnosti pohledávky (doba mezi prodejem a splatností zboží), slevy, úvěrové standardy (požadavky, které se musí splnit, chceme-li dostat zboží na úvěr), inkasní politika (různé způsoby vymáhání pohledávek) – předcházení – správný výběr partnera, inf. o něm, dobrá smlouva, faktoring...
 řízení peněžních prostředků – peníze – výnosnost minimální, ale nutnost zajištění likvidity, část zajišťujeme kontokorentním úvěrem, část CP, hlavním nástrojem platební kalendář

způsoby financování oběžných aktiv

(hrubý) pracovní kapitál = všechna oběžná aktiva používaná v podniku
čistý pracovní kapitál = rozdíl mezi sumou oběžných aktiv a sumou krátkodobých závazků

 oběžná aktiva jsou financována krátkodobými i dlouhodobými dluhy
 dlouhodobý kapitál – dražší, ale méně rizikový X krátkodobý kapitál – levnější, ale více rizikový
 záleží tedy na manažerech a jejich vztahu k riziku

strategie (přístupy) k financování OA:
a) umírněný – slaďuje životnost A a P, trvalá A financována dlouhodobými závazky, kolísavá A financována krátkodobými závazky  CF plynoucí z A hradí půjčky na ně získané, samy se likvidují
b) agresivní – krátkodobý K je nejlevnější, trvalá OA financována krátkodobým dluhem  rizikové
c) konzervativní – trvalá A a dočasná OA financována dlouhodobým K, minimální riziko, velmi drahé
o financování krátkodobým dluhem je riskantnější než dlouhodobým dluhem
o výhody krátkodobého dluhu l- evnější, jde získat snadněji a rychleji

zdroje krátkodobého financování - nevyplácené mzdy, nezaplacené daně, dluhy u dodavatelů, krátk. bankovní půjčky, ostatní (odložené daň. závazky, časové rozlišení)


8.4 Řízení Cash Flow

 cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu především tvorbou zisku, zisk je však účetní veličinou, nikoli skutečnými penězi
 skutečnými penězi je rozdíl mezi peněžními příjmy (cash inflows) a peněžními výdaji (cash outflows), který označujeme jako cash flow (peněžní tok)

Koncepce cash flow (pojem a význam)

- CF respektuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením (př. nakoupíme stroj na úvěr, což nevyvolá žádný tok peněz, nebo prodáme výrobky, ale odběratel nám nezaplatí)
- CF respektuje časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajících náklady a jejich finan-čním zachycením (mzdové náklady vznikají denně, výplata je jednou za měsíc)
- CF respektuje důsledky používání různých účetních metod (př. různé způsoby odpisování majetku a různého oceňování zásob)

 Koncepce CF je důsledně založena na peněžních příjmech a výdajích a vyjadřuje tak reálné toky peněz a jejich zásob v podniku
 CF je zachycován ve zvláštním samostatném výkazu – výkaz o cash flow
 metody zjišťování CF
- nepřímá – CF = ČZ + náklady neznamenající peněžní výdaje – výnosy neznamenající peněžní příjmy
- přímá – CF = náklady, které jsou současně peněžními výdaji – výnosy, které jsou současně peněžními příjmy
 obě metody rozlišují tři oblasti činnosti podniku:
- provoz (výroba a prodej statků) – výsledky provozní činnosti
- investice – změny DHM a jeho zdrojů
- finance – fondy z použití úvěrů, placení dividend apod."

Poznámka

Vysoká, práce obsahuje tabulku o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29357
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse