Podnikové finance


Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce obsahuje 17 zpracovaných otázek ke zkoušce z podnikových financí. Na úvod seznamuje s jejich formami a poté se věnuje finančnímu řízení podniku, podnikové rozvaze nebo majetkové struktuře. Dále probírá způsoby hodnocení finanční výkonnosti podniku a relevantní ukazatele. Zabývá se také oběžným majetkem, zásobami, pohledávkami a jejich řízením nebo krátkodobému financování podnikových aktivit.

Obsah

1.
Podnikové finance
1.1.
Peněžní prostředky
1.2.
Podnikový kapitál
1.3.
Finanční zdroje
1.4.
Finanční majetek
2.
Finanční řízení podniku, finanční rozhodování
2.1.
Finanční řízení
2.2.
Cíle a oblasti finančního řízení
2.3.
Principy finančního řízení
2.4.
Typy finančního rozhodování
2.5.
Fáze finančního rozhodování
3.
Podnikové daně, finanční trh
3.1.
Vliv daní na finanční rozhodování
3.2.
Typ daní, pojistné
3.3.
Vliv daně ze zisku na finanční rozhodování podniku
3.4.
Finanční trh a jeho dělení
3.5.
Nástroje získávání a umísťování peněžních prostředků
3.6.
Pojmy
4.
Rozvaha podniku
4.1.
Bilance, členění aktiv, finanční struktura
4.2.
Aktiva
4.2.1.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
4.2.2.
Stálá aktiva
4.2.3.
Oběžný majetek
4.2.4.
Ostatní majetek
4.3.
Pasiva
4.3.1.
Vlastní jmění
4.3.2.
Cizí zdroje
4.3.3.
Ostatní pasiva
5.
Majetková struktura podniku
5.1.
Majetek, majetková struktura, faktory
5.2.
Oceňování zásob
5.3.
Náklady kapitálu
5.4.
Optimální finanční struktura a její faktory
5.5.
Míra zadluženosti a optimální finanční struktura
5.6.
Politika financování
6.
Zjišťování výsledky hospodaření
6.1.
Hospodářský výsledek, náklady, výnosy
6.2.
Výkaz zisku a ztrát, funkce, členění
6.3.
Zisk
6.4.
Struktura výkazu zisku a ztrát
6.5.
Toky nákladů a výnosů
6.6.
Zásady pro financování majetku
6.7.
Optimální finanční struktura
6.8.
Vazby mezi finančními výkazy (tříbilanční systém)
7.
Cash flow
7.1.
Cash flow
7.2.
Vztahy mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
7.3.
Účel, zdroje informací
7.4.
Metody sestavení
7.4.1.
Bilanční způsob sestavení cash flow
7.4.2.
Sloupcový způsob sestavení výkazu cash flow
7.5.
Využití
8.
Finanční analýza
8.1.
Cíle, důvody, využití
8.2.
Základní údaje pro finanční analýzu
8.3.
Způsoby srovnání výsledku FA
8.4.
Základní metodické postupy
8.5.
Základní ukazatelé FA
8.6.
Postup provádění finanční analýzy
9.
Poměrová analýza finanční situace podniku
9.1.
Poměroví ukazatelé
9.2.
Ukazatelé zadluženosti (finanční stability)
9.3.
Ukazatelé kapitálového trhu
10.
Charakteristika a vypovídací schopnosti ukazatelů rentability a aktivity
10.1.
Ukazatel rentability (výnosnosti)
10.2.
Ukazatele aktivity
11.
Charakteristika platební schopnosti podniku prostřednictvím ukazatelů likvidity
11.1.
Ukazatele likvidity
11.2.
Rozdílový ukazatel
11.3.
Čistý pracovní kapitál
12.
Oběžný majetek
12.1.
Oběžný majetek
12.2.
Členění
12.3.
Základní hlediska omezení
12.4.
Řízení oběžného majetku
13.
Řízení zásob
13.1.
Úkoly a metody
13.2.
Na základě znalosti vývoje zásob v závislosti na průběhu spotřeby a zásobování
13.3.
Stanovení průměrné výše kapitálu vázaného v nedokončené výrobě
13.4.
Optimalizační model řízení zásob (model optimalizace zásob)
13.5.
Stanovení prům. výše zásob optimalizací
13.6.
Baumolův model optimalizace zásob
14.
Řízení pohledávek z obchodního styku
14.1.
Podstata a řízení pohledávek
14.2.
Členění pohledávek
14.3.
Faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodního styku
14.4.
Řízení pohledávek
15.
Krátkodobý finanční majetek
15.1.
Důvody řízení peněžních prostředků
15.2.
Příčiny a motivy držby
15.3.
Metody a modely řízení peněžních prostředků
16.
Charakteristika krátkodobého financování podnikových potřeb
16.1.
Krátkodobé financování a jeho zdroje
16.2.
Možnosti financování majetku
17.
Zdroje krátkodobého financování
17.1.
Hlediska posuzování zdrojů
17.2.
Důvody trvalé vázanosti části OM v podniku:
17.3.
Zdroje krátkodobého financování

Úryvek

"1. Charakteristika podnikových financí, základní pojmy podnikových financí (peněžní prostředky, podnikový kapitál, finanční zdroje, finanční majetek, likvidnost majetku, likvidita podniku)

Podnikové finance
- založení, fungování, zánik podniku
- veškerá schopnost je provázena vlivem 3 faktorů:
- zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu a finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do kvantitativních a kvalitativních peněžních vztahů s podnikatelskými subjekty, zaměstnanci, státem.

1) peněžní prostředky – součást oběžných aktiv, která má podobu hotovosti, vkladů na bankovních účtech, cenin, nejlikvidnější část podniku. Představují tu část majetku, která v daný okamžik vystupuje ve formě hotovosti a vkladů na bankovních účtech.
Můžeme je také charakterizovat jako část podnikového kapitálu, nacházející se ve formě peněz a vkladů. Jejich hlavní funkcí je zabezpečovat likviditu podniku.
 představují část aktiv podniku (majetku), která má podobu hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů PP (ceniny, šeky, poukázky na zboží a služby)
 jsou stavová veličina - zachycují stav peněz v podniku k určitému okamžiku. Jsou nejlikvidnější složkou celkového podnikového majetku
 vysoký stav PP - neefektivnost, nerentabilnost, protože PP přináší málo zisku
 nízký stav PP - ohrožení likvidity podniku

peněžní prostředky ± (nerovná se) hotovost.

- Likvidita (schopnost podniku dostát svých závazků v dané výši a době)
- Likvidnost (schopnost majetku přeměnit se na pohotové peněžní prostředky

Velikost peněžních prostředků je východiskem pro posuzování platební situace podniku k určitému okamžiku, kdy porovnáváme stav peněžních prostředků s peněžními závazky.

Hotovost a krátkodobé vklady jsou zahrnovány do krátkodobého finančního majetku. Ten je dále tvořen krátkodobými cennými papíry (vkladové listy, pokladniční poukázky…)

Termínované dlouhodobé vklady jsou součástí dlouhodobého finančního majetku, který zahrnuje i různé druhy aktiv a vkladů společníků, dlouhodobé obligace, dlouhodobé cenné papíry majetkové a úvěrové povahy. Patří sem umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které podnik pořizuje za účelem uložení volných peněžních prostředků, jakož i soubory nemovitých a movitých věcí pronajímaných jako celek.

Smyslem finanční politiky podniku není maximalizace peněžních prostředků, ale takový jejich stav, který zajišťuje úhradu předpokládaných závazků při co nejnižších nákladech, spojených s pořízením peněz a jejich udržováním."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 5 stran. Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 2 až 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25774
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse