Podnikové finance

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce jsou podnikové finance. V jednotlivých kapitolách jsou na úvod vysvětleny nejdůležitější pojmy a následuje vlastní text. Autor se zabývá finančními investicemi podniku, kapitálem firmy nebo například finančním řízením a zahraničním obchodem podniku. V závěru pak práce pojednává o leasingovém financování investic a financování výzkumu a vývoje.

Obsah

1.
Finanční investice podniku
1.1
Pojmy
1.2
Motivy
2.
Kolektivní investování investičních a podílových fondů
2.1
Pojmy
2.2
Co je kolektivní investování
2.3
Přednosti
2.4
Nevýhody
2.5
Hlavní typy investičních fondů
2.6
Statuty fondů
2.7
Zakládání investičních společností a fondů
3.
Zdroje dlouhodobého financování a náklady kapitálu
3.1
Pojmy
3.2
Obecná charakteristika financování podnikových investic
3.3
Hlavní zdroje dlouhodobého financování akciové společnosti
3.4
Kapitálová struktura
3.5
Náklady dluhu
3.6
Náklady akciového kapitálu
3.7
Náklady nerozděleného zisku
3.8
Náklady finanční tísně
3.9
Průměrné náklady kapitálu
4.
Optimální kapitálová struktura
4.1
Pojmy
4.2
Klasická teorie optimální kapitálové struktury
4.3
Přibližná kvantifikace optimální kapitálové struktury
4.3.1
Kritika optimalizace
4.4
Jiné přístupy k optimalizaci kapitálové struktury
4.5
Závěry
5.
Finanční aspekty spojování podniku
5.1
Formy integrace podniků
5.2
Kooperace
5.3
Koncentrace kapitálu pod jednotné vedení
5.4
Metody na obranu před nepřátelskou firmou
5.5
Financem holdingových společností
6.
Řízení ve finanční tísni
6.1
Pojmy
6.2
Zánik podniku
6.3
Konkurzní řízení
7.
Interní zdroje financování podnikových investic
7.1
Pojmy
7.2
Odpisy jako interní zdroj financování investic
7.3
Cena hmotného a nehmotného majetku
7.4
Nerozdělený zisk a faktory jeho dynamiky
7.5
Daň ze zisku
7.6
Rezervní fondy
7.7
Ostatní interní zdroje, výhody a nevýhody samofinancování
8.
Externí zdroje financování podnikových investic
8.1
Pojmy
8.2
Akciový kapitál v bilancích podniku
8.3
Financování kmenovými akciemi
8.4
Výhody a nevýhody
8.5
Financování prioritními akciemi
8.6
Rizikový (rozvojový) kapitál
8.7
Způsob a podmínky emitování akcií
8.8
Náklady emise akcií
8.9
Emise podnikových obligací
8.10
Rozhodování o refundaci (výměně) obligací
8.11
Úvěry
9.
Finanční řízení a zahraniční obchod podniku
9.1
Devizový trh a nástroje řízení kurzového rizika podniku
9.2
Devizová expozice a její řízení
9.3
Devizový kurt a nástroje finanční politiky v zahraničním obchodě
9.4
Klíčové vazby mezi devizovým kurzem, mírou inflace a úrokovou mírou
10.
Leasingové financování investic
10.1
Pojmy
10.2
Obecná charakteristika leasingu
10.3
Základní typy leasingu
10.4
Výhody a nevýhody leasingového financování
11.
Financování investic pomocí zahraničního kapitálu
11.1
Pojmy
11.2
Pojetí přímých zahraničních investic
11.3
Účast zahraničního kapitálu na financování investic
11.4
Zahraniční přímé investice
12.
Financování podnikového výzkumu a vývoje
12.1
Pojmy
12.2
Charakteristika a základní druhy podnikového výzkumu a vývoje
12.3
Financování
12.4
Aktuální problémy výzkumu a vývoje v podnicích v ČR

Úryvek

„10.
Finanční investice podniku

Finanční investování podniku – alokace peněžních prostředků převážně do různých druhů cenných papírů a půjček

Diverzifikace investičních vkladů – investování do různých druhů hmotného, nehmotného a finančního majetku

Riziko portfolia investic – riziko spojené s investováním do souboru finančního, hmotného či nehmotného investičního majetku

Investice pozitivně korelované – investice, jejichž výnosnost za určité období se vyvíjí stejným směrem

Investice negativně korelované – výnosnost se vyvíjí protichůdným směrem za určité období

Investice nekorelované – investice jejichž výnosnost spolu nesouvisí

Koeficient korelace investičních projektů – ukazatel vyjadřující míru závislosti výnosů jednoho projektu na výnosech druhého projektu v relativním vyjádření

Výnosnost portfolia investic – vážený aritmetický průměr výnosnosti jednotlivých investic v portfoliu, kde vahou jsou podíly jednotlivých investic v portfoliu

Směrodatná odchylka portfolia investic – statistický ukazatel, vyjadřující stupeň rizika souboru investic v portfoliu

Kovariance investičních projektů – ukazatel vyjadřující míru závislosti výnosů jednoho projektu na výnosech druhého projektu v absolutním vyjádření

Model oceňování kapitálových aktiv – matematický model, vyjadřující lineární vztah mezi výnosností individuální akcie a výnosností akcií na kapitálovém trhu

Koeficient β – ukazatel vyjadřující změnu výnosu příslušné akcie v závislosti na změně výnosů všech akcií na kapitálovém trhu

Kovariance výnosnosti akcie – součin korelačního koeficientu (mezi výnosností individuální akcie a výnosností akcie na kapitálovém trhu) a směrodatných odchylek výnosnosti individuální akcie a tržního portfolia

Riziková prémie individuální investice – rozdíl mezi požadovanou výnosností investorem a výnosností bezrizikových investic

Přímka na trhu cenných papírů – graficky znázorněný lineární vztah, vyjadřující závislost výnosnosti individuální akcie na koeficientu β této akcieFinanční investování podniku

Podnik se často ocitá v situaci, kdy má nedostatek peněz pro realizaci svých hmotných investic, nebo mu naopak vzniká přebytek peněžních prostředků. Tento nesoulad se v tržních ekonomikách řeší prostřednictvím finančních trhů.
Na finančních trzích se obchoduje s penězi a s různými cennými papíry. Úkolem těchto trhů je přemisťovat peněžní prostředky od subjektů, které mají přebytek k subjektům, které mají nedostatek.
Účastníky finančních trhů jsou vedle podniků i domácnosti, stát a zahraničí. V rámci nabídky mají rozhodující úlohu úspory domácností. Hlavním představitelem poptávky jsou podnikatelské subjekty.

Účast podniků na finančních trzích je významná z několika hledisek:
- umožňuje jim efektivně alokovat volné peněžní prostředky v kratším i delším časovém úseku
- umožňuje získat peněžní prostředky od přebytkových subjektů, které nechtějí uskutečňovat vklady peněz do hmotných a nehmotných investic
- přispívá k dosažení vyšší produktivity a efektivnosti podnikatelské činnosti
- napomáhá zajišťovat optimální stupeň likvidity podniku

Jestliže firma alokuje své prostředky do různých druhů CP ev. Půjček mluvíme o finančním investování
Z časového hlediska může firma finančně investovat dvojím způsobem:
- do dlouhodobého finančního majetku
- do krátkodobého finančního majetku

kapitálový trh – trh, který se zabývá pouze dlouhodobým investováním
Finanční investice se realizují formou mnoha dlouhodobých finančních instrumentů různých finančních institucí, nakonec usnadňují a urychlují proces reálného investování.

Pod finanční investice do dlouhodobého finančního majetku jsou zahrnovány:
- podílové CP a vklady, které budou v držení déle než 1 rok (akcie, podíly a vklady v jiných podnicích a družstvech)
- ostatní CP dlouhodobého charakteru (obligace a jiné dluhopisy, vkladové listy, dlouhodobé pokladniční poukázky)
- poskytnuté dlouhodobé půjčky jiným podnikům
- umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které podnik pořizuje za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata. Čistý text práce dosahuje cca 100 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3644
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse