Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podnikové finance - přednášky slovensky

Podnikové finance - přednášky slovensky

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přednáškou z podnikových financí. Věnuje se základním pojmům a kategoriím podnikových financí, časové hodnotě peněz, bankovním standardům a významu činitele času a základním metodám jeho vyjadřování. Všímá si současné hodnoty zvláštních typů peněžních proudů, peněžních toků, charakteristiky podnikových financí, finanční politiky podniku i právního aspektu podnikání. Sleduje kapitálové společnosti, finanční trh, cenné papíry, majetkovou a finanční strukturu podniku, zdroje financování podniku a akcie. Zaměřuje se na práva a povinnosti spojené s akcií, dluhopisy (obligace), podmínky, situace vydávání podnikových obligací ve Slovenské republice, proces emitování podnikových obligací a bankovní úvěr. Zabývá se krátkodobými a interními zdroji financování, krátkodobým a dlouhodobým financováním, celkovou potřebou kapitálového majetku. Uvádí činitele ovlivňující průměrnou kapitálovou potřebu v oblasti krátkodobého majetku, UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations), základní aspekty financování a metody hodnocení investičních projektů. Součástí práce jsou také řešené příklady.

Obsah

1.
Základní pojmy a kategorie podnikových financí
2.
Časová hodnota peněz
2.1.
Úrokování
3.
Bankovní standardy
3.1.
Bankovní (ordinární) metoda
3.2.
Přesná (exaktní) metoda
4.
Význam činitele času, základní metody jeho vyjadřování
4.1.
Současná hodnota peněz (diskontovaná hodnota)
4.2.
Budoucí hodnota anuity
4.3.
Současná hodnota anuity
5.
Současná hodnota zvláštních typů peněžních proudů
5.1.
Prepetuita
5.2.
Nestejné peněžní toky
5.3.
Odložená anuita
6.
Peněžní toky
6.1.
Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)
6.2.
Přehled o peněžních tocích (výkaz, cash flow statement)
6.2.1.
Metody zijšťování cash flow
6.2.2.
Členění cash flow
6.2.3.
Příklad na zisk a cash flow
6.2.4.
Druhy cash flow
7.
Charakteristika podnikových financí
7.1.
Důvody kritiky
7.2.
Finanční cíle podniku
7.3.
Závěry
7.3.1.
Několik cílů současně
7.3.2.
Mez očekávaného rizika
7.4.
Vztah podnikových financí k jiným ekonomickým vědám
7.5.
Vývoj podnikových financí
8.
Finanční politika podniku
8.1.
Finanční politika
8.1.1.
Daňová politika
8.1.2.
Dluhová politika
8.1.3.
Investiční politika
8.1.4.
Odpisová politika
9.
Právní aspekty podnikání
9.1.
Podnik jednotlivce
9.2.
Právnická osoba
9.2.1.
Veřejná obchodní společnost
9.2.2.
Komanditní společnost
10.
Kapitálové společnosti
10.1.
Společnost s ručením omezeným
10.2.
Akciová společnost
10.3.
Družstvo
11.
Finanční trh
11.1.
Členění finančního trhu
11.1.1.
Peněžní trh
11.1.2.
Kapitálový trh
11.1.3.
Devizový trh
11.1.4.
Trh drahých kovů
11.1.5.
Pojistný trh
12.
Cenné papíry
12.1.
Členění cenných papírů
12.1.1.
Z hlediska převoditelnost
12.1.2.
Z hlediska druhu zosobnění majetkového práva
12.1.3.
Podle druhu důchodků
13.
Majetková a finanční struktura podniku
13.1.
Majetková struktura
13.1.1.
Základní činitelé působící na výši majetku
13.1.2.
Činitelé ovlivňující majetkovou strukturu
13.2.
Finanční struktura
13.2.1.
Závislost nákladů
14.
Zdroje financování podniku
14.1.
Členění zdrojů podle jednotlivých kritérií
15.
Akcie
15.1.
Druhy akcií
15.2.
Výhody a nevýhody pro emitenta
15.3.
Nevýhody pro investora
16.
Práva a povinnosti spojené s akcií
17.
Dluhopisy (obligace)
17.1.
Náležitosti obligace
17.2.
Výhody a nevýhody emise obligací
17.3.
Porovnání obligací, bankovní úvěr, leasing, forma obligací
17.4.
Náležitosti kupónu
17.5.
Způsob určení výnosu z obligací - úrok z kupónu
17.6.
Členění obligací v zahraničí (včetně Slovenska)
17.6.1.
Obligace s pevnou úrokovou mírou
17.6.2.
Obligace s nulovým kupónovým (tzv. zero bouds)
17.6.3.
Obligace s pohyblivou úrokovou sazbou
17.6.4.
Hybridní a naturální obligace
17.6.5.
Obligace s výběrem platby
17.6.6.
Junk Bonds – prašivé (podřadné) obligace
17.7.
Obligace se zárukou
17.8.
Další členění obligací
18.
Podmínky, situace vydávání podnikových obligací ve Slovenské republice
19.
Proces emitování podnikových obligací
19.1.
Způsoby primární emise
19.1.1.
Soukromá emise
19.1.2.
Veřejně upsané půjčky
19.1.3.
Volný prodej emitovaných obligací
20.
Bankovní úvěr
20.1.
Hodnocení kvality klienta
20.2.
Podnikatelský záměr a jeho náležitosti
20.3.
Podnikatelský plán
21.
Krátkodobé zdroje financování
21.1.
Předdávky od odběratelů
21.2.
Dodavatelský, obchodní úvěr
21.3.
Směnky
21.3.1.
Druhy směnek a jejich náležitosti
21.3.2.
Příklad
22.
Interní zdroje financování
22.1.
Zisk
22.1.1.
Činitelé ovlivňující velikost zisku, které jsou použitelné pro samofinancování
23.
Krátkodobé financování
23.1.
Členění krátkodobého majetku
24.
Celková potřeba kapitálového majetku
24.1.
Vyjádření kapitálové potřeby
24.2.
Vznik kapitálové potřeby
25.
Činitelé ovlivňující průměrnou kapitálovou potřebu v oblasti krátkodobého majetku
26.
Dlouhodobé financování
27.
UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations)
28.
Základní aspekty financování
29.
Metody hodnocení investičních projektů

Úryvek

"DLHODOBÉ FINANCOVANIE

 oblasť investícií, investičné financovanie
 investičné rozhodovanie patrí medzi dlhodobé rozhodovacie úlohy vyžadujúce vklady.

Profesor William F. Shape (USA) – nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 1990
„Investície vo svojom najširšom význame znamenajú obetovanie určitej dnešnej hodnoty s cieľom získať do určitej miery neistú budúcu hodnotu.“

 investície sú vlastne alternatíva spotreby – spotrebúvame tak, aby v budúcnosti prinieslo minimálne to, čo sme vložili
 súčasťou investičného procesu je predinvestičná príprava – musí byť kvalitná, jej výsledkom by mala byť technicko-ekonomická štúdia, ktorá v logickom usporiadaní koncentruje všetky informácie potrebné pre hodnotenie variantov a pre výber a odmietnutie konkrétneho investičného variantu.

UNIDO (UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATIONS)

 Súhrnný prehľad výsledkov – zhrnuté výsledky a závery jedn. časti.
 Zdôvodnenie a vývoj projektu – prvý náčrt ekonomických prínosov.
 Kapacita trhu a rozsah produkcie – absorbčná schopnosť trhu.
 Materiálové vstupy – súhrnné nároky na materiál, možný vývoj cien.
 Lokalizácia a prostredie – ekológia – do úvahy prevažne dopr. náklady.
 Technický projekt - vypracuvávajú sa varianty z hľadiska technológie, vhodnosti pre zabezpečenie.
 Organizačný projekt
 Projekt pracovných síl
 Časový plán realizácie
 Finančné a ekonomické vyhodnotenie, vrátane hodnotenia investičného projektu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, výpočty, graf a schéma. Zahrnuje řešené příklady. Psáno heslovitou formou. Čistý text tvoří cca 40 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10884
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse