Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pravěk, otázky ke zkoušce - slovensky

Pravěk, otázky ke zkoušce - slovensky

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje přípravu na zkoušku z historie. Věnuje se období pravěku s přihlédnutím k vývoji na Slovensku. Řeší 37 vypracovaných otázek, které se týkají vývoje klimatu během pravěkých údobí, nebo kulturně historické situace na slovenském území v době pravěku. Naleznete zde přehlednou časovou osu s popisem jednotlivých období, popis kulturních umění a řemesel v pravěku, i vývoje lidských společenství.

Obsah

1.
Vývoj klimatu v pleistocénu
1.1.
Projevy náboženských představ v pravěku
2.
Vývoj klimatu v holocénu
2.1.
Projevy společenské diference v arch.pramenech
3.
Periodizace pravěku
4.
Kulturně-historická situace na Slovensku v paleolitu a mezolitu
5.
Dominantní projevy hmotné kultury v paleolitu a mezolitu
6.
Významné archeologické lokality z paleolitu a mezolitu
7.
Kulturně-historická situace na Slovensku v neolitu a eneolitu
8.
Absolutní a relativní chronologie
9.
Kultura popelnicových polí na Slovensku
9.1.
Komplex středodunajských popelnicových polí
9.2.
Lužická kultura
9.3.
Komplex jihovýchodních popelnicových polí
10.
Kulturně-historická situace na Slovensku v době bronzové
11.
Dominantní projevy hmotné kultury v době bronzové
12.
Významné archeologické lokality z doby bronzové
13.
Kulturně-historická situace na Slovensku v době halštatské
14.
Paleotické umění
15.
Keltové na Slovensku
16.
Žárové pohřbívání
17.
Etnogeneze a expanze Keltů
18.
Dominantní projevy hmotné kultury v době laténské
19.
Významné archeologické lokality z doby laténské
20.
Historie doby římské na Slovensku
21.
Dominantní projevy hmotné kultury v době římské
22.
Významné archeologické lokality z doby římské
23.
Nejstarší těžba mědi na Slovensku
24.
Paleodemografie
25.
Římské stavby na území Slovenska
26.
Stěhování národů
27.
Dominantní projevy hmotné kultury v období stěhování národů
28.
Významné archeologické lokality z období stěhování národů
29.
Hrady
30.
Nejstarší Slované
31.
Knížecí mohyly
32.
Dominantní projevy hmotné kultury starých Slovanů
33.
Významné archeologické lokality z období starých Slovanů
34.
Slovansko - avarská symbióza
34.1.
1.etapa
34.2.
2.etapa
35.
Sámova říše
35.1.
Otázka centra Velké Moravy
36.
Oppida
37.
Postavení Slovenska v Uherském státě

Úryvek

"Spoločnou črtou všetkých paleolitických spoločenstiev bolo neproduktívne hospodárstvo - lov, zber plodov a rastlín. Základňu sloven. paleolitu reprezentuje asi 300 lokalít. Lepší obraz o osídlení Slovenska poskytujú archeologické výskumy z obdobia stredného paleolitu (250 000 - 40 000) dokumentujúce prítomnosť nositeľov kultúry moustérien. Ich osady vo voľnom teréne a prvý raz aj v jaskyniach (Bojnice, Radošiná) sú rozložené hlavne na strednom Považí (Piešťany - Banka, Nové Mesto nad Váhom-Mnešice), predovšetkým ale na Spiši, oplývajúcom hojnosťou travertínových lokalít. Materiálna náplň - kamenné driapadlá, hroty, čepele. (nález eur. významu - výliatok lebečnej dutiny sčasti pokrytý zvyškami lebky z Gánoviec, kt. sa zaraďuje k počiatočným formám neanderálskeho typu človeka z obdobia asi pred 80 000 rokmi).
V mladom paleolite - prítomnosť viacerých kult. osídlení (kultúry szeletien, aurignacien, gravettien, magdalénien) - boli tu už ľudia dnešného typu, ktorí osídlili aj južné časti stredného Slovenska, enklávy na Záhorí, Východ. nížinu, Šariš a prenikli aj na Oravu. Nástroje - súvisia s opracovaním dreva, kostí a koží, vynález - diaľkových vrhacích a stralných zbraní. Obývali jaskyne, väčšina osád bola vo voľnom teréne - Ivanovce, Zamarovce, Vlčkovce, Trenčianske Bohuslavice, Veľký Šariš ...., sčasti zahĺbené príbytky, pôvodne s nadzemnou stanovou konštrukciou.
Paleolit. spoločenstvá - malé zoskupenia ľudí spojených pokrvným príbuzenstvom po materskej línii (matriarchát), dominantným úsilím zabezpečenie potravy a zachovanie rodu. Lovili najmä kolektívne. V paleo. umení zachovaných na stenách sú najčastej. témou maľby zvierat (vyjadrenie túžby po úspešnom love), idea plodnosti, stvárňovaná v trojrozmerných plastikách žien zrelého veku.
K vrchol. eur. dielam patrí platika ženy z mladopaleo. lokality v Moravanoch nad Váhom z mamutoviny. Jej tvorca kládol dôraz na tie atribúty , ktoré symbolizujú plodnosť a materstvo. Iný variant je hlinený idol srdcovitého tvaru z Cejkova, na kt. sa prejavuje štylizácia zachádzajúca až do absurdnej skratky.
V záver. fázach ml. paleolitu ustúpili ľadovce zo sever. častí stred. Európy  zmena klímy zmena ekonomiky a pracovných nástrojov  Slovensko vstupuje do strednej doby kamennej - mezolitu (8000 - 6000) - patrí k najmenej známym úsekom nášho praveku - zmena sídliskových areálov (osídľovanie pieskových dún - Tomášikovo, Šoporňa, Čierna Voda) - predpokladá sa zvýšený význam rybolovu, ale lov naďalej pokračoval.
Strednou dobou kamenou sa končí vývoj spoločenstiev s neproduktívnym spôsobom hospodárstva.

7. Otázka - Kultúrno - hist. situácia na Slovensku v neolite a eneolite
Ekonomické a spoločenské zmeny vrcholiace v Prednej Ázii v 7. tisícročí prnl, predurčovali zásadný zvrat aj v dejinách ďalších častí eur. kontinentu. Ich podstata spočívala vo vzniku produktívneho hospodárstva a v rýchlej stabilizácii jeho najdôležitejšej zložky - roľníctva (predovš. na pestovanie niekt. kultúrnych plodín,najmä obilia, domácky chov niekt. druhov zvierat. Roľníctvo malo rozhodujúce postavenie v ekonomike nasledujúcich úsekov praveku.
Už v prvej polovici 5. tisícročia prnl je prítomnosť roľníckych spoločenstiev doložená v mnohých oblastiach strednej Európy vrátane Slovenska  nová epocha - mladšia doba kamenná - neolit (jej neskorý úsek eneolit).
O plynolom prechode domáceho obyv. na poľnoh. nie je dokázaná, pravdepodobnejšia je téza o príchode nového obyvateľstva.
Klíma viď otázku 2a
Vznik a rozvoj poľnohospodárstva si vynútil nové technologické postupy i pracovné nástroje, zhotovené rezaním, vŕtaním a brúsením kameňa. Budujú sa stálejšie osady s vyspelou drevenou architektúrou, vzniká hrnčiarstvo a tkáčstvo, objavujú sa odlišné rituálne a duchovné praktiky a mení sa aj organizácia rodovej spoločnosti - všetky tieto premeny charakterizujú neolitickú civilizáciu (formujú sa spoločenstvá spojené medzi sebou ustálenými vzťahmi, so svojskou materiálnou náplňou a príbuznými duchovnými prejavmi, označované ako archeologická kultúra. Vo vnútri týchto celkov môžme sledovať tzv. kultúrne skupiny, ktorých špecifickosť je determinovaná konkrétnym prostredím, a najmä stykmi so susediacimi kultúrnymi skupinami."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse