Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právní formy podnikatelských vztahů - otázky ke zkoušce slovensky

Právní formy podnikatelských vztahů - otázky ke zkoušce slovensky

Kategorie: Právo, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z obchodního práva, které jsou vytvořeny pro Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a v heslech zasazeny do širšího kontextu.

Obsah

1.
Vymedzenie pojmu živnosť
a) Živnosťou nie je (negatívne vymedzenie):
2.
Prevádzkovanie živnosti, subjekty, prekážky a podmienky
a) Subjekty
b) Podmienky prevádzkovania živnosti
c) Prekážky prevádzkovania živnosti
3.
Rozdelenie živností, živnostenské oprávnenie, zodpovedný zástupca
4.
Ohlasovacie živnosti – živnosteský list
a) Remeselné živnosti
b) Viazané živnosti
c) Náležitosti ohlásenia
5.
Koncesované živnosti – kocesná listina
a) Koncesované živnosti
b) Náležitosti žiadosti o koncesiu
c) Náležitosti koncesnej listiny
6.
Zánik živnostenského oprávnenia. Živnosteský register
a) Živnostenské oprávnenie zaniká
b) Do ŽR sa zapisujú údaje (vrátane ich zmien)
7.
Pokuty pri neoprávenom podnikaní
a) Kontrola
b) Porušenie iných ustanovení zákona
8.
Obchodné právo ako súčasť súkromného práva, vzťah občianského a obch. práva
9.
Obchodný zákonník a obchodné zákonodarstvo
10.
Podnik a obchodný majetok
a) Podnikanie
b) Podnikateľ
c) Podnik
11.
Obchodné meno
12.
Konanie podnikateľa a obchodné tajomstvo
a) Procesuálna spôsobilosť:
b) Prokúra
c) Obchodné tajomstvo
13.
Podnikanie zahraničných osôb
a) Majetková účasť ZO v slovenských PO
b) Ochrana majetkových záujmov ZO
c) Premiestnenie sídla ZPO do tuzemska
14.
Obchodný register
a) Do OR sa zapisuje
15.
Obmedzenie hospodárskej súťaže
a) Hospodárska súťaž
b) Nedovolené obmedzovanie HS
16.
Kartelové dohody (dohody obmedzujúce súťaž)
17.
Dohody o zlúčení podnikov (koncentrácie, fúzie)
18.
Postavenie Slovenského protimonoplného úradu a konanie pred ním
19.
Zneuživanie dominantného postavenia
a) Dominantné postavenie
b) Zakázanými formami sú:
20.
Nekalo súťažné konanie (podľa Obchodného zákonníka)
a) Formy nekalej súťaže (sú zakázené):
21.
Právne postavenie a riadenie štatneho podniku
22.
Majetkové postavenie, hospdárenie a vnútorná organizácia štátneho podniku
23.
Vznik a zánik štátneho podniku. Orgány štatneho podniku
24.
Všeobecne o obchodných spoločnostiach
a) Obchodná spoločnosť
b) Založenie spoločnosti
c) Základné imanie
d) Podiel
e) Vznik spoločnosti
f) Zánik spoločnosti
g) Rezervný fond
h) Neplatnosť spoločnosti
25.
Verejná obchodná spoločnosť
a) Zrušenie a likvidácia spol.
26.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
a) Práva a povinnosti spoločníkov
b) Orgány spoločnosti
c) Zákaz kokurencie
d) Zvýšenie a zníženie ZI
e) Zrušenie a likvidácia spoločnosti
27.
Komanditná spoločnosť
28.
Akciová spoločnosť
a) Akcia
b) Dlhopisy
c) Vznik spoločnosti
d) Práva a povinnosti akcionárov
e) Orgány spoločosti
f) Rezervný fond
g) Zvýšenie ZI
h) Zníženie ZI
i) Zrušenie spoločnosti
29.
Právna úprava družstiev v Obchodnom zákonníku
a) Založenie družstva
b) Vznik členstva
c) Orgány družstva
d) Zrušenie a likvidácia družstva
30.
Obchodno - záväzkove vzťahy, právne úkony, podľa Obch. zák
31.
Uzatváranie zmluv podľa Obchodného zákonníka
32.
Verejný návrh na uzavretie zmluvy, obchodná verejný súťaž
33.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
34.
Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve
35.
Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve
36.
Záložné právo
37.
Zmluvná pokuta
38.
Ručenie
a) Banková záruka
39.
Započítanie pohľadávok, uznanie záväzku
40.
Zánik záväzku splnením
a) Miesto plnenia
b) Čas plnenia
41.
Zánik záväzku inak než splnením + 42) Zánik záv. na zákl. ostat. práv. skutočností
a) Odstúpenie od zmluvy (podľa Obch. zák- §344 a nasl.)
b) Nemožnosť plnenia (podľa Obch. zák)
c) Zmarenie účelu zmluvy
43.
Následky porušenia zmluvných povinností v obchdnom práve
a) Omeškanie dlžníka
b) Omeškanie veriteľa
c) Náhrada škody (§373 a nasl.)
44.
Premlčanie v obchodnom práve
a) Začiatok a trvanie premlčacej doby
45.
Kúpna zmluva
a) Povinnosti predávajúceho
b) Vady tovaru
c) Záruka na akosť
d) Právne vady tovaru
e) Nároky z vád tovaru
f) Nadobudnutie vlastníck. práva
g) Povinnosti kupujúceho
h) Kúpa na skúšku
i) Cenová doložka (§473 až 475)
46.
Zmluva o dielo podľa Obch. zák.
a) Náležitosti
b) Vykonanie diela
c) Cena za dielo
d) Vady diela
47.
Zmluva o predaji podniku, o kúpe prenajatej veci, o úvere
a) Zmluva o predaji podniku
b) Zmluva o kúpe prenajatej veci
c) Zmluva o úvere
48.
Zmluvy licenčné, o uložení veci, mandátna zmluva
a) Licenčná zmluva
b) Zmluva o uložení veci
c) Mandátna zmluva
49.
Zmluvy komisionárske a o kotrolnej činnosti
a) Komisionárska zmluva
b) Zmluva o kontrolnej činnosti
50.
Zmluva o doprave (zasielateľská, o preprave vecí, o nájme doprav. prostriedku, o prevádzke dopravného prostriedku)
a) Zasielateľská zmluva
b) Zmluva o preprave vecí
c) Zmluva o nájme dopravného prostriedku
d) Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
51.
Zmluvy o sprostredkovaní, o obchodnom zastúpení a tichom spoločenstve
a) Zmluva o sprostredkovaní
b) Zmluva o obchodnom zastúpení
c) Nevýhradné OZ
d) Výhradé zastúpenie
e) Zánik OZ
f) Zmluva o tichom spoločenstve
52.
Zmluvy finančnej povahy ( o otvorení akreditívu, o inkase, o uložení CP, o bežnom účte, o vkladovom účte, sľub odškodnenia)
a) Zmluva o otvorení akreditívu
b) Zmluva o inkase
c) Zmluva o bankovom uložení veci
d) Zmluva o bežnom účte
e) Zmluva o vkladovom účte
f) Cestovný šek
g) Sľub odškodnenia
53.
Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
a) Menová doložka
b) Zmluva o výhradnom predaji
c) Zmluvy o viazaných obchodoch
54.
Spôsoby predchádzania úpadku dlžníka
55.
Konkurzné vyrovnanie
a) Odporovateľnosť
b) Správca podstaty
c) Schôdza kokurzných veriteľov a veriteľský zbor
d) Vyhlásenie konkurzu
e) Účinky vyhlásenia konkurzu
f) Speňaženie
g) Prednostné uspokojovanie pohľadávok
56.
Vyrovnanie (mimokonkurzné)
a) Prednostné pohľ.
b) Vyrovnnávacie pojednávanie
57.
Nútené vyrovnanie
58.
Priemyselné vlastníctvo, pojem a charakteristika, priemysel. práva
a) Priemyselnné vlastíctvo
b) Práva k nehmotným statkom (osobné majetk. práva, 3 skupiny)
59.
Vynálezy
a) Úrad primyselého vlastníctva
b) Výstavná priorita
c) Prihláška
d) Patenty sa neudeľujú
e) Patent
f) Licennčné zmluvy
60.
Priemyselné vzory
61.
Zlepšovacie návrhy
62.
Úžitkové vzory
63.
Zásady konania pred úradom priemyselného vlastníctva SR
64.
Know - how
65.
Ochrana označenia pôvodu výrobkov
66.
Ochranné známky
67.
Medzinárodná ochrana priemyselných práv
68.
Obchodné súdnictvo
69.
Konanie pred obchodným súdom
a) Priebeh konania
b) Rozhodnutie súdu
c) Vykonateľnosť
70.
Opravné prostriedky v konaní pred obchodným súdom
a) Odvolanie
b) Obnova konania
c) Dovolanie
d) Mimoriadne dovolanie
e) Výkon rozhodnutia

Úryvek

"41) Zánik záväzku inak než splnením + 42) Zánik záv. na zákl. ostat. práv. skutočností

Zánik záväzku jeho nesplnením:
- odstúpenie od zmluvy
- zaplatenie odstupného

Zánik záv. podľa Obč. zák - §559 až 587:
- dohoda o zrušení
- dohoda o vzdaní sa práv a odpustení dlhu
- novácia - nahradenie staréhozáv. novým
- vyrovnanie
- kompezačná dohoda

Ďalšie: *viď aj Obč. zák
- nemožnosť plnenia
- zmarenie účelu zmluvy

- uplynutie doby
- neuplatnenie práva
- splynutie
- smrť dlžníka

Odstúpenie od zmluvy (podľa Obch. zák- §344 a nasl.)

Odstúpením zanikajú všetky práva a povinnosti oboch strán, zmluva zaniká, odstúpenie sa nedotýka nároku na náhradu škody.
Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch , ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.

Druhá strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť:
- v prípade omeškania dlžníka/veriteľa, ak je omešk. podstatné (strana prušujúca zmluvu vedela, predvídala v
čase uzavretia zmluvy, že druhá strana nebude mať záujem na plnenie povinností pri takom porušení zmluvy)
- omeškanie - nepodstatné porušenie, môže odstúpiť v príp. nesplnenia svojej povinnosti (zo strany omeškanej)
ani v dodatočnej lehote
- ak omeškaná strana ohlási, že záv. nesplní, môže odstúpiť bez posk. dodat. lehoty (aj v prípade budúcej zml.)
- ak sa omeškanie týka len časti záv., druhá strana môže odstúpiť len ohľadom tejto časti záv.
- ohľadom povinosti, kt. sa má plniť v budúcnosti, môže odstúpť, iba ak zo správania povinnej strany vyplýva,
že táto povinosť bude porušená a povinný strana neposkytne po vyzvaní oprávnenej strany dostatoč.
zábespeku.

Oprávnená strana nemôže od zmluvy odstúpiť potom čo jej bola doručená správa o splnení povinosti

Odstupné
Strany sa môžu dohodnúť ( v zmluve) , že jedna zo strán je oprávnená zmluvu zrušiť , ak zaplatí odstupné (určitú sumu).
Zmluva sa potom ruší, ak oprávnená strana oznámi druhej, že svoje právo využíva a odstupné zaplatí

Nemožnosť plnenia (podľa Obch. zák)
Záväzok sa stáva nesplniteľný ak právne predpisy vydané po uzavretí zmluvy zakazujú dlžníkovy správanie, na kt. je viazaný.
Nemožnosť plnenia je povinný preukázať dlžník.
Ak je záväzok nesplniteľný, tak zaniká a dlžník je povinný uhradiť škodu spôsobenú veriteľovi, to neplatí ak nemožnosť plnenia bola spôsobený okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť (§374)

Zmarenie účelu zmluvy
Ak sa po uzavretí zmluvy zmarí jej účel, v dôsledku podstatnej zmeny okolností (nie zmena majetk. pomerov, ani hosp./trh. sit.) , za kt. bola zmluva uzavretá, môže dotknutá strana zmarením účelu zmluvy od nej odstúpiť.
Odstupujúca strana je povinná nahradiť druhej strane škodu

43) Následky porušenia zmluvných povinností v obchdnom práve

Omeškanie dlžníka
- dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok až do doby poskytnutia riadneho plnnia, do doby
zániku záv. To neplatí ak je v omeškaní veriteľ.
- veriteľ má nárok na náhradu škody pri omeškaní dlžníka
- v prípade omeškania s odovzdaním / vrátením veci - znáša nebezpečenstvo škody
- dlžník v omeškaní so splnením peňaž. záv /jeho časti je povinný platiť úroky z omeškania z nezaplatenej sumy (určené v zmluve, ak nie tak o 1% viac než úrok. sadzba určená podľa §502)

Omeškanie veriteľa
Veriteľ je v omeškaní ak neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to aby dlžník mohol riaden plniť svoj záväzok.
Dlžník môže od veriteľa v omeškaní požadovať náhradu škody, môže odstúpiť v prípadoch ustanovených zmluvou alebo zákonom.
Veriteľ znáša škodu ktoré vznikla na veci , kotrú bol povinný prevzať.

Náhrada škody (§373 a nasl.)
Strana, kt. poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo záväzkoveho vzťahu je povinná škodu nahradiť, neplati ak porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (prekážka, ktorá nastala nazávisle od vôle povinnéj strany a bráni jej v splnení je povinnosti, neplatí ak prekážka vznikla až v čase omeškania povinnej strany).
Zodpovednosť povinnej strany sa nevylučuje ani v prípade zverenia záv. tretej strane a porušením z jej strany.

Nárok pošk. strany na náhradu škody neplatí ak bola škoda spôsobená konaním pošk. osoby.
Povinná strana, kt. poruší svoju zodp. je povinná to oznámiť druhej strane, tiež prekážku, kt. môže spôsobiť poskodenie, bráni plnenie povinosti, ak tak neurobí - poškodený má nárok na náhradu

Škoda sa nahrádza v peniazoch alebo uvedením do predošlého stavu.
Nahrádza sa ušlý zisk a skutočná škoda.

Náhradu škody nemôže súd znížiť."

Poznámka

Psané v heslech.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8638
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse