Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo a sociální politika - vypracované otázky

Právo a sociální politika - vypracované otázky

Kategorie: Právo, Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledně zpracovaný soubor otázek se zaměřuje na oblast práva a sociální politiky. Věnuje se vývoji ústavnosti u nás a ve světě, vzniku a vývoji sociální politiky, sociálnímu státu i jeho současným problémům. Rovněž poskytuje informace o sociální reformě, chudobě, důchodovém pojištění či sociálním zabezpečení. Kompletní seznam otázek je uveden níže.

Obsah

1.
Ústavnost jako požadavek a produkt moderní společnosti
1.1
Ústava
1.2
Rychlý rozmach teorií ústavností a ústavní praxe
1.3
Vývoj ústavnosti
1.3.1
Tři fáze
2.
Ústava – vymezení a obsah pojmu, jejich členění
2.1
Ústava
2.2
Funkce
2.3
Obsah
2.4
Typy definice ústavy
2.5
Druhy ústavy
3.
Formy vlády a jejich historický vývoj
3.1
Forma vlády
3.1.1
Monarchie
3.1.2
Republika
3.2
Existující formy vlády
4.
Státy unitární, složené a svazy států
4.1
Unitární státy
4.2
Členění podle stupně samostatnosti administrativních jednotek
4.3
Složené státy
4.4
Svazy států
5.
Počátky ústavnosti ve středověké Anglii
5.1
Historický vývoj ústavnosti ve středověké Anglii
6.
Anglická buržoazní revoluce a vznik parlamentní monarchie
6.1
Anglická buržoazní revoluce
6.2
Období 18. – 20. století
7.
Současná anglická ústavnost, její charakteristika a prameny
7.1
Současná anglická ústavnost
7.2
Nejnovější doplňky anglické ústavy
7.3
Základní principy
7.4
Nejvyšší státní orgány
7.5
Nejvyšší soudní orgány
7.6
Ombudsman
8.
Velká francouzská buržoazní revoluce, počátek ústavnosti
8.1
Velká francouzská buržoazní revoluce a vývoj před ní
8.2
Následující vývoj státoprávních forem ve Francii
9.
Vývoj ústavního systému Francie a jeho současnost
9.1
Současná francouzská ústava
9.2
Zákonodárná moc
9.3
Výkonná moc
9.4
Soudní moc
9.5
Místní samospráva
9.6
Francouzské společenství
10.
Ústavní systém USA jako průsečík vlivu odlišných systémů právních kultur
10.1
Americká ústava
10.2
Základní rysy americké ústavy
10.3
Federalismus
10.4
Nejvyšší státní orgány
11.
Základní zákon SRN a jeho zvláštnost
11.1
Základní zákon SRN
11.2
Základní rysy
11.3
Přistoupení bývalé NDR
11.4
Principy základního zákona
12.
Nejvyšší spolkové orgány SRN
12.1
Spolkový sněm
12.2
Spolková rada
12.3
Spolková vláda
12.4
Spolkový prezident
122.5
Spolkový ústavní soud
13.
Vznik a charakteristika ústavy ČR
13.1
Charakteristika Ústavy ČR
13.2
Ústavní řád České republiky tvoří normy
13.3
Struktura Ústavy ČR
13.4
Struktura Listiny základních práv a svobod
14.
Soudní moc – struktura a fungování českého soudnictví
14.1
Právní úprava soudnictví
14.2
Čtyři druhy soudnictví
14.3
Ústavní soud
14.4
Soustava soudů
15.
Reforma veřejné správy v ČR – současný stav a problémy
15.1
Systém veřejné správy v ČR zahrnuje
15.2
Současný stav
15.3
Reforma
15.4
Základní problémy fungování veřejné správy v ČR
16.
Sociální politika
16.1
Vymezení pojmu
16.2
Členění
16.3
Vztah sociální politiky k jiným společenským systémům
17.
Vznik a vývoj moderní sociální politiky, klasifikace, problematičnost
17.1
Vývoj sociální politiky v minulosti
17.2
Druhy – typy sociální politiky
18.
Sociální politika, sociální stát, právní stát
18.1
Sociální stát a sociální politika
19.
Vznik, charakteristika a vývoj sociálního státu
19.1
Vymezení pojmu sociální stát
20.
Současné problémy sociálního státu a hledání východisek dalšího fungování
20.1
Projevy krize sociální státu
20.2
Hledání východisek z krize
21.
Problémy transformace sociální politiky v ČR
21.1
Socialistická sociální politika a její transformace
21.2
Transformace ekonomiky
22.
Sociální reforma jako důsledek a nedílná součást společenských změn
22.1
Sociální reforma v ČR
23.
Prohlubování integračních procesů v sociální politice EU
23.1
Problémy sociální politiky EU
24.
Právní rámec sociální politiky v ČR a její členění
25.
Problém sociální chudoby a její příčiny, sociální vyloučení
25.1
Koncepce chudoby
25.2
Nejčastější příčiny chudoby
25.3
Sociální vyloučení
26.
Základní východiska sociálního zabezpečení
26.1
Sociální zabezpečení
26.2
Současný systém sociálního zabezpečení v ČR
26.3
Východiska pro novou koncepci sociálního zabezpečení
27.
Důchodové pojištění, druhy důchodů, důchodová reforma
27.1
Druhy důchodů
27.2
Důchodová reforma
28.
Rodina jako objekt zájmu sociální politiky
28.1
Sociální politika a rodina
28.2
Systém podpory rodin ve světě
29.
Problémy vzdělávací politiky v ČR, její význam při integraci do EU
29.1
Vzdělávací politika
29.2
Principy vzdělávací politiky

Úryvek

"I. Ústavnost jako požadavek a produkt moderní společnosti.
_______________________________________________________
Ústava,
Je základní zákon, který stanovuje zásady uspořádání státu, jeho nejvyšší orgány, vztahy mezi nimi a postavení člověka jako občana. V jistém smyslu je základním odvětvím práva - to co ústava řeší v nejobecnějších ustanoveních, konkretizují a rozvíjejí ostatní odvětví práva.

Ústavou nazýváme právní akty, dokumenty, deklarace a listiny nebo právní obyčeje, které upravují:
- základní mocenské poměry ve státě,
- organizaci a fungování orgánů státní moci a jejich vzájemné vztahy,
- postavení a úlohu jednotlivce, jeho vztah ke státu a státu k němu,
- vztahy k jiným státům.

Ústavní vývoj úzce souvisí s vývojem politickým, ústavní přeměny však většinou následují s určitým časovým odstupem za změnami politického režimu.

Prvky ústavnosti se ve společnosti vytvářeli po staletí. Aristoteles byl hlavním představitelem teorie ústavnosti ve starověku. Podle něho měly být na ústavě založeny zákony, které by zavazovaly vládce. Stát považoval za nutnou formu organizace tehdejší společnosti a přirozený projev ústavnosti, kdy cílem státu mělo být zabezpečení blaženého života. Historický význam Aristotelova chápání ústavy spočívá v tom, že z něho vycházela řada teoretiků starověku, středověku i novověku.

Rychlý rozmach teorií ústavností a ústavní praxe,
je spojen až se vznikem moderní společnosti a moderního státu v období vzniku průmyslové velkovýroby a kapitalistického společenského zřízení v 17. a 18. století, kdy nový způsob hospodaření přinesl převratné a rychlé změny ve všech oblastech společenského života, především však změnil postavení jednotlivce jako člověka a občana.
Změněné společenské podmínky a nové postavení člověka - občana si vynutily i nové státoprávní a ústavní uspořádání, a vzniká tak:

Moderní konstitucionalismus, za jehož základní rys je považována suverenita lidu jako tvůrce ústavního režimu a rovnost práv, kdy je historicky spojen s odmítnutím absolutismu.

V tomto období dochází ke vzniku psaných ústav, které byly reakcí na století trvající zvůli absolutistických panovníků majících ničím neomezenou moc.


Vývoj ústavnosti.
S rozvojem kapitalismu v Evropě se začíná vytvářet nový obraz společnosti, v němž jednotlivec vystupuje jako:
- osobnost, individualita,
- člen občanské společnosti (soukromník se svým majetkem a jinými soukromými zájmy),
- člen politické společnosti (občan podílející se se na správě veřejných věcí - užíváním
svobody slova, volbami, shromažďováním, apod.).

Vývoj obsahové stránky ústav probíhal ve třech fázích:
1. fáze - věnovala hlavní pozornost organizaci státní moci a její dělby - vzniká teorie dělby mocí, postavení jednotlivce v nich ještě řešeno není, tím se zabývají zvláštní deklarace a charty,
2. fáze - vztah státní moci a jednotlivce se postupně stává jedním ze znaků moderní ústavnosti, což se projevilo zejména po I. světové válce - jedinec není jen chráněn před neoprávněnými zásahy státu, ale získává čím dál větší právo na řízení veřejných záležitostí, zejména volební právo,"

Poznámka

Vypracované otázky k semestrální zkoušce z předmětu Právo a sociální politika (Bc.). Rozsah jednotlivých otázek je 0,5 - 3 strany (většina má cca 1 stranu). Práce je psaná v odrážkách. Nadpisy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21026
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse