Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Předvolební průzkumy a jejich relevance k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 2002 a 2006

Předvolební průzkumy a jejich relevance k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 2002 a 2006

Kategorie: Politologie, Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Studijní středisko Karlovy Vary, Karlovy Vary

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá kvalitou výzkumů veřejného mínění se zaměřením na volební a stranické preference. Snaží se vysvětlit příčiny rozdílů mezi výsledky výzkumu veřejného mínění a výsledky voleb. První část podává vymezení relevantních pojmů jako veřejnost či výzkum veřejného mínění a nastiňuje historii výzkumu veřejného mínění. Druhá část porovnává výsledky výzkumů hlavních českých agentur s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 2002 a 2006. Závěrem jsou popsány možné příčiny rozdílů mezi výsledky výzkumů a výsledky voleb.

Obsah

1.
Úvod
2.
Veřejné mínění, proč a jak jej zkoumat
2.1.
Veřejnost a veřejné mínění
2.2.
Výzkumy veřejného mínění
2.3.
Trocha historie – proč se metodika reprezentativního výběrového šetření dostala do popředí
2.4.
Výzkumy v České republice
2.5.
Standardy kvality výběrových šetření
2.6.
Typy zkoumaného jevu
2.7.
Další dohodnutá pravidla
3.
Typy výzkumů, které mohou být mylně považovány za reprezentativní
3.1.
Ankety, internet a média
3.2.
Nátlakové výzkumy a výzkumy na zakázku
4.
Metodika
4.1.
K technikám dotazování
5.
Výsledky výzkumů v médiích
5.1.
Prezentace výsledků
6.
Zvláštní typ výzkumu – exit poll
7.
Vývoj stranických a volebních preferencí
7.1.
Vývoj preferencí před volbami v roce 2002
7.2.
Problémy výzkumu v období 1998 – 2002
7.3.
Poslední výzkumy preferencí v konfrontaci s výsledky voleb v roce 2002
8.
Vývoj preferencí v letech 2002 - 2006
9.
Preference před volbami do PS v roce 2006
10.
Příčiny rozdílů mezi výsledky voleb a předvolebních průzkumů
10.1.
Manipulace s výzkumnými výsledky
10.2.
Kvalita tazatelů a poctivost tazatelů
10.3.
Procento odmítnutých odpovědí
10.4.
Poctivé odpovědi respondentů odpovídající jejich skutečnému volebnímu chování
10.5.
Samotné zveřejňování výsledků výzkumů
10.6.
Embargo na předvolební šetření a vliv událostí na volby během tohoto embarga
10.7.
Odlišnost volební situace od dotazování
10.8.
Nepřesnost měření
10.9.
Specifika volebního systému
11.
Závěr
12.
Přílohy (tabulky)

Úryvek

"Veřejné mínění, proč a jak jej zkoumat

2. 1 Veřejnost a veřejné mínění

Na úvod je třeba vyjasnit termíny „veřejnost“ a „veřejné mínění“, s nimiž v této práci budeme dále operovat. Definovat tyto pojmy přitom kupodivu není vůbec jednoduché. Chápání pojmu veřejnost totiž prošlo dlouhým a poměrně složitým historickým vývojem. Jeho kořeny sahají do časů antického Říma, kde pojem veřejnost (latinsky publicus či publicum) měl fakticky dva různé významy. Termínem „veřejnost“ a jeho odvozeninami staří Římané jednak označovali majetek, územní zisky nebo příjmy státu a stát jako takový. Původní latinské res publica (věc veřejná), které v moderní době začalo být poněkud úzce a nepřesně ztotožňováno s republikou a republikánským zřízením, jež z tohoto sousloví ovšem byly odvozeny, pak ve skutečnosti mohlo označovat nejen stát a jeho domény, ale prakticky cokoli, co nebylo považováno za soukromé vlastnictví nebo soukromou doménu jedince či rodiny a co bylo sdíleno větším počtem lidí. To souviselo s tím, že pojem veřejnost pro Římany kromě státu představoval v jiném směru jakési vágní a dosti široké vymezení sféry života ležící mimo okruh domova či rodiny.

Ve středověku se samotný pojem veřejnost či veřejný příliš neobjevoval, protože středověké feudální pojetí státu jakožto osobní domény bohem vyvoleného, svrchovaného panovníka bylo odlišné od římského konceptu státu jako věci veřejné a protože i uvažování o sféře života mimo rámec rodiny v kategoriích veřejného nebo veřejnosti bylo středověkému myšlení a společenskému uspořádání poněkud vzdálené. Přesto však nikdy zcela nezmizel, když třeba některé italské městské státy, jako Benátky, Florencie nebo Janov se vždy nazývaly republikami a od 16. století se „věcí veřejnou“ (tzv. Rzecz pospolita, tedy republika) nazývala i polská stavovská monarchie.

V obou původních zmiňovaných významech pak na starou latinskou tradici navázal novověk. V 17. století v souvislosti se vznikem moderního práva, které se inspirovalo latinskými vzory v mnoha ohledech, se pojem veřejnost a veřejný znovu objevil ve významu státní nebo státních věcí a příjmů se týkající. O jedno století později, v době osvícenství, pak došlo k renesanci a určitému pročištění pojmu veřejnost i v jeho druhém původním významu označujícím sféru života ležící mimo domov, rodinu, respektive soukromou sféru. Veřejností v tomto smyslu začala být obecně nazývána ona část či vrstva obyvatelstva, která se přímo angažovala nebo alespoň aktivně zajímala o společenské (kulturní, ekonomické, politické apod.) dění. V době osvícenství to ovšem představovalo jen malou část populace tvořenou vesměs tehdejší společenskou elitou, jež zahrnovala osobně svobodné, zámožné nebo vzdělané jedince z řad aristokracie, duchovenstva či měšťanstva. Avšak postupem času, který přinášel rozšiřování osobní svobody a občanských práv na stále širší okruh osob a který byl provázen hlavně rostoucí demokratizací vzdělání, se význam a obsah tohoto pojetí veřejnosti zásadně měnil. Nejenže se okruh „veřejnosti“ značně rozšiřoval, ale zároveň začalo být stále zřejmější, že veřejnost nepředstavuje žádný jednotný, homogenní celek, ale že zahrnuje řadu různých skupin s velmi odlišnými a často konfliktními zájmy a také protichůdnými názory. Historický vývoj náhledu na pojem veřejnosti lze pak stručně shrnout tak, že „z původního významu veřejnosti jako společenské elity složené ze svobodných, vzdělaných a angažovaných občanů se postupně mění v koncept pluralitních veřejností, které jsou mnohdy synonymem pro veškeré obyvatelstvo.“ V současném široce akceptovaném pojetí, jež můžeme přijmout i za definici termínu platnou pro potřeby následujícího textu, se pod pojmem veřejnost obvykle rozumí „větší část společnosti (resp. národa, lidu) zainteresovaná na výsledcích ekonomických a společenských aktivit s obecnějším dopadem, na řešení určitého společenského problému, resp. na společenském dění jako takovém.“ Veřejnost tedy můžeme chápat jako soubor všech občanů, kteří projevují alespoň v nějaké minimální míře zájem o veřejné dění v oblasti politiky, ekonomie, kultury či společenského života. Jsou to všichni lidé, kteří se jakkoli zajímají o řízení státu a o správu věcí veřejných."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, rozsah čistého textu činí cca 35 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse