Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Příčiny a projevy syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhající profesích - bakalářská práce

Příčiny a projevy syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhající profesích - bakalářská práce

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První kapitola se věnuje teoretickému zázemí a vývoji syndromu vyhoření z hlediska vědy. Druhá kapitola nastiňuje profese s rizikem vzniku syndromu vyhoření, což zahrnuje nejen hrubý výčet konkrétních profesí, ale také rizikové faktory, se kterými se na daném pracovišti mohou pracovníci setkat. Třetí popisuje vývoj příznaků a stádií syndromu vyhoření a čtvrtá, závěrečná kapitola pojednává o prevenci syndromu vyhoření, a to jak z hlediska obecných zásad na jedné straně, tak z hlediska interních a externích postupů na straně druhé. Neopomenutelnou součástí kapitoly o prevenci je prevence na úrovni jednotlivce a organizace a také prevence v rámci krizového pracoviště. V praktické části jsou zformulovány cíle celého výzkumu a stanoveny si výzkumné otázky. Tyto kapitoly vymezují a charakterizují metodu použitou při výzkumu. Následuje vlastní výzkum, jeho vyhodnocení, doporučení pro praxi a závěr.
Součástí práce je i příloha, která obsahuje dotazník.

Obsah

Úvod
I. Teoretická část
1
Syndrom vyhoření
1.1
Pojem a definice
1.2
Teoretické zázemí syndromu vyhoření
1.2.1
Chápání pojmu burn out
2
Profese s rizikem vzniku syndromu vyhoření
2.1
Obecné podmínky pracoviště podporujícího vznik syndromu vyhoření
2.2
Přehled ohrožených profesí
2.2.1
Zdravotní sestry
2.2.2
Učitelé
2.2.3
Vedoucí pracovníci a manažeři
2.2.4
Vysokoškoláci nastupující do zaměstnání
2.3
Rizikové faktory
2.3.1
Zátěž a přetížení
2.3.2
Frustrace
2.3.3
Negativní vztahy mezi lidmi
2.3.4
Přílišná emocionální zátěž
2.3.5
Prostředí, pracovní podmínky, organizace práce
2.3.5.1
Míra svobody a kontroly
2.3.5.2
Nesmyslnost požadavků
2.3.5.3
Autorita
2.3.5.4
Odpovědnost
2.3.5.5
Neplnění úkolu
2.3.5.6
Očekávání
2.3.5.7
Sociální komunikace
2.3.5.8
Organizační podmínky
3
Příznaky a stadia syndromu vyhoření
3.1
Příznaky syndromu vyhoření
3.1.1
Subjektivní příznaky
3.1.2
Objektivní příznaky
3.2
Stadia syndromu vyhoření
3.2.1
Fáze syndromu vyhoření
3.2.1.1
Nadšení
3.2.1.2
Vystřízlivění
3.2.1.3
Nespokojenost
3.2.1.4
Apatie X Vlastní intervence
4
Prevence syndromu vyhoření
4.1
Obecné zásady prevence
4.2
Interní a externí postupy
4.2.1
Rady pro osoby nacházející se v nebezpečí vyhoření
4.3
Prevence na úrovni jednotlivce a na úrovni organizace
4.3.1
Prevence syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce
4.3.2
Prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace
4.4
Prevence v rámci krizového pracoviště
II. Praktická část
5
Empirický výzkum
5.1
Vymezení zkoumaného problému, cíle výzkumu
5.2
Výzkumné otázky
5.3
Volba typu výzkumu, použitá výzkumná metoda
5.4
Charakteristika výzkumného vzorku
5.5
Průběh výzkumu
6
Vlastní výzkum
7
Vyhodnocení a interpretace dat
7.1
Vyhodnocení a interpretace druhé části dotazníku
7.1.1
Otázka č. 1: Pohlaví
7.1.2
Otázka č. 2: V pomáhající profesi pracuji..
7.1.3
Otázka č. 3: Znalost pojmu „burn-out syndrom, syndrom vyhoření“
7.1.4
Otázka č. 4: Snaha předcházet syndromu vyhoření
7.1.5
Otázka č. 5: Znalost pojmu „duševní hygiena“
7.1.6
Otázka č. 6: Dodržování zásad duševní hygieny, aktivní přístup ke zvládání stresu
7.2
Vyhodnocení a interpretace první části dotazníku
7.2.1
Otázka č.1: Jsem spokojený se svou prací
7.2.2
Otázka č.2: Snadno se rozčílím a utrhuji se na lidi
7.2.3
Otázka č.3: Mám potíže se spaním, protože mám problémy v práci
7.2.4
Otázka č.4: Dostávám se častěji a snadněji do konfliktů
7.2.5
Otázka č.5: Můj přístup k práci by se dal označit jako „proč se namáhat??“
7.2.6
Otázka č.6: Práce mi dělá starosti i v době volna
7.2.7
Otázka č.7: Pilně pracuji, ale nemám úspěch
7.2.8
Otázka č.8: Jsem častěji nemocná(ý) než dříve
7.2.9
Otázka č.9: Cítím se smutná(ý) bez jasného důvodu
7.2.10
Otázka č.10: Cítím se unavená(ý), i když mám dostatek spánku
7.2.11
Otázka č.11: Hovořit s lidmi mě vyčerpává
7.2.12
Otázka č.12: Moje pracovní pocity zasahují do mého soukromého života
7.2.13
Otázka č.13: Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve
7.3
Dotazník
8
Vyhodnocení výzkumu
8.1
Hlavní výzkumné otázky
8.2
Dílčí výzkumné otázky
8.2.1
Výzkumná otázka č.1
8.2.2
Výzkumná otázka č.2
8.2.3
Výzkumná otázka č.3
8.2.4
Výzkumná otázka č.4
9
Doporučení pro praxi
10
Závěr
11
Příloha

Úryvek

“2.2 Přehled ohrožených profesí

Předkládám přehled profesí, které jsou z hlediska výskytu syndromu vyhoření nejohroženější:
- lékaři (zvláště pracovníci hospiců, onkologických oddělení, nefrologie, jednotkách intenzívní péče, gynekologie, neonatální péče atp.);
- zdravotní sestry;
- zdravotní personál;
- psychologové a psychoterapeuti;
- psychiatři;
- sociální pracovníci;
- poradci ve věcech sociální péče (o děti, dospívající, rodiny v krizi, propuště-né z výkonu trestu apod.);
- učitelé všech stupňů;
- policisté;
- pracovníci v nápravných zařízeních ministerstva spravedlnosti;
- žurnalisté;
- politici;
- sportovci (atleti, trenéři, manažeři atp.);
- duchovní (kněží, faráři, kazatelé);
- poradci v organizačních věcech;
- vedoucí pracovníci všech stupňů;
- administrátoři;
- právníci (zvláště pak tzv. „obhájci chudých“);
- pedagogové pracující s duševně postiženými dětmi;
- vedoucí letecké dopravy;
- piloti a osádky letadel;
- podnikatelé a manažeři;
- obchodníci;
- vyjednavatelé;
- úředníci;
- sociální kurátoři;
- pracovníci exekutivy apod.

2.2.1 Zdravotní sestry

U zdravotních sester dochází k syndromu vyhoření velmi často. Snaží se starat o své pacienty co nejlépe a někteří to chápou, jejich péče si cení a váží a poděkují za ni. Někteří to ovšem nechápou, neprojeví uznání, nepoděkují za péči, kterou jim sestra věnovala. Není divu, že ta se pak cítí frustrována - neuspokojena z hlediska svých základních psychických a soci-álně-psychologických potřeb. To všechno má pak vliv na její sebehodnocení i na celkový postoj k vlastnímu zaměstnání a pacientům.

2.2.2 Učitelé

Nejčastěji se jedná u učitelky základních a středních škol – často se jedná o relativně nej-lepší učitelky, které vstupovaly do zaměstnání s představou, že budou pomáhat svým žákům na jejich cestě za poznáním. V zaměstnání se ovšem setkaly s realitou, kterou tvoří malý zájem až nezájem ze stran studentů o to, co je ony chtěly naučit. Dalšími jevy, které přispívají k psychickému náporu je mimořádná kázeň žáků na straně jedné a nedostatek kázeňských pro-středků učitelů na straně druhé. Pokud přičteme nedobré mezilidské vztahy v pedagogickém prostředí, problémy v rodině a nesmyslných překážek ze strany vedení (tzv. „házení klacků pod nohy“), můžeme pozorovat už první příznaky syndromu vyhoření.

2.2.3 Vedoucí pracovníci a manažeři

Syndrom vyhoření je zde způsoben tím, že je na vedoucí pracovníky a manažery tlačeno ze dvou stran – od svých nadřízených a od svých podřízených (jedná se o tzv. „dvojí vazbu“ – double bind). Negativní vliv má dále konkurenční tlak, řešení střetů vedení s odbory, vnitroskupinové i externí konflikty, nesnadná problematika jednání s lidmi, vytváření koalic a kontrakoalic apod.

2.2.4 Vysokoškoláci nastupující do zaměstnání

Příčiny upozornění na výskyt syndromu vyhoření u této skupiny jsou dány tím, že po ukončení vysoké školy a následnému nástupu do zaměstnání následuje období (zhruba po šesti měsících), kdy se u nich rodí negativní pocit, který vyjadřují slovy „nic se nedá dělat“, „každý se bojí něco změnit“ či „nikdo ani prstem nehne“. Následuje ztráta nadšení, iluzí, idejí, kuráže.

2.3 Rizikové faktory

Dle Vodáčkové (2002) se lze na problém vyhoření podívat i z úhlu celého týmu a organizace. Ty jsou ohroženy tehdy, ignorují-li dva základní rizikové faktory:
- nedostatek vnitřní struktury organizace, nevymezení kompetencí pracovníků a nevyváženost jejich práv a povinností;
- nedostatek uznání pracovníkům.
K nejčastějším faktorům možného vzniku syndromu vyhoření v pracovní sféře dle Vodáčkové (2002) patří:
- nejasnost profesionální role;
- nesplnitelnost pracovních úkolů;
- neslučitelnost pracovních úkolů;
- přemíra úkolů;
- neadekvátní finanční ohodnocení;
- úkoly přesahující schopnosti nebo kvalifikaci pracovníka;
- kritika a absence ocenění.

2.3.1 Zátěž a přetížení

Stres je pro současnou dobu velmi zaužívaným pojmem a setkáváme se s ním na každém kroku. Stres má negativní vliv nejen na náš zdravotní stav, ale také na náš stav duševní a duchovní. Je definován jako vztah mezi dvěma silami, které na sebe působí protikladně. Obě tyto síly jsou subjektivně definovány, přičemž pojem „subjektivní“ znamená, že to, co se zdá jedné osobě „příliš“ těžké atp., se osobě druhé příliš těžké, až neúnosné, zdát nemusí. Jsou-li obě tyto síly vyrovnány, nebo převažuje-li ta „pozitivní“, nedochází u člověka ke stresu. V opačném případě ke stresu dochází, a dojde-li k překročení určité zvládnutelné hranice, hovoříme zde o stresu, který má patologické účinky na celou osobnost člověka. Pohybuje-li se ten dlouhodobě ve stresové situaci, je u něj nebezpečí psychického vyhoření velmi pravdě-podobné.

2.3.2 Frustrace
Pokud vykonáváme určitou činnost, očekáváme, že tato činnost bude nějakým způsobem odměněna – ať už po finanční stránce, či v podobě společenského uznání, ocenění naší námahy druhými lidmi, o jejich vyjádření k našemu úsilí apod. Dostane-li se nám kladného ocenění, mluvíme o s a t i a c i (uspokojení). Pokud se nám tohoto kladného uznání nedostane, potom s jedná o f r u s t r a c i (neuspokojení) – ovšem i tady ne na místě připomenutí, že i frustraci potřeb (očekávání atp.) je třeba brát individuálně. To, co může jedné osobě připadat jako výhra, může osoba druhá považovat za prohru. Tyto zážitky frustrace, ve smyslu zklamaných očekávání, se mohou v člověku hromadit a kumulovat, což pak v konečném důsledku může být významný činitel syndromu vyhoření."

Poznámka

Obsahuje grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 24 stran.
Zaměřeno na Zlín.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14148
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse