Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Průmyslové dědictví Kladna

Průmyslové dědictví Kladna

Kategorie: Historie, Humanitní - ostatní, Geografie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Hlavním cílem bakalářská práce „Průmyslové dědictví Kladna“ je zachycení historie a hodnoty vybraných objektů z industriálního dědictví Kladna (event. blízkého okolí), upozornění na jejich současný stav a přiblížení postojů občanů a města Kladna k těmto důležitým památníkům minulosti. Zároveň se práce pokusí zachytit proměnu města s dlouholetou tradicí těžby uhlí a hutnictví, význam těchto oborů pro město, proměnu města po jejich ukončení a jeho nové směřování – a k tomu je třeba ukázat historický obraz města v kontextu se současnou situací.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Indrustriální dědictví a průmyslová architektura
1.2.
Technické památky
1.3.
Průmyslové Kladno
2.
Historie hutnictví a hornictví v Kladně
2.1.
Historie hutnictví
2.1.1.
Vojtěšská huť
2.1.2.
Poldina huť
2.2.
Historie hornictví
2.2.1.
Uhelný hlubinný důl Michal (Michael-Layer)
2.2.2.
Uhelný hlubinný důl Kübeck
2.2.3.
Areál dolu Mayrau
2.2.4.
Uhelný hlubinný důl Max/president Beneš/Feirlinger II/Gottwald I
2.2.5.
Uhelný hlubinný důl Schoeller/Nejedlý
2.2.6.
Kablo Kladno
2.3.
Konec hornictví a hutnictví v Kladně
2.4.
Současný stav industriálních památek v Kladně
2.4.1.
Vojtěšská huť – Vápenky
2.4.2.
Důl Michael-Layer
2.4.3.
Důl Kübeck
2.4.4.
Areál dolu Mayrau
2.4.5.
Důl Max
2.4.6.
Důl Schoeller
2.4.7.
Kablo Kladno
3.
Současnost a možná budoucnost technických památek v Kladně
3.1.
Areál dolu Mayrau
3.2.
Inspirace pro revitalizaci průmyslových oblastí z domova i ze zahraničí
3.2.1.
Dolní oblast Vítkovic
3.2.2.
Duisburg
3.2.3.
Dortmund
3.2.4.
Manchester
3.2.5.
Newport
3.2.6.
Liverpool
3.2.7.
Možné poučení pro Kladno
3.3.
Sdružení, akce, plány a projekty
3.3.1.
Industriální stopy
3.3.2.
Industriální cesty českým středozápadem
3.3.3.
Sdružení Kladno-Koněv, Klad-ON/OFF, Městské zásahy Kladno 2013, Kladno_minulé, Kladno Záporno, Halda, Klub přátel hornických tradic Kladno o.s.
4.
Závěr
5.
Resumé
6.
Obrazová příloha

Úryvek

"1.1 Industriální dědictví a průmyslová architektura

Pojmy jako industriální dědictví či průmyslová architektura se během celé práce objevují velmi často a je tedy třeba je vysvětlit. Použít můžeme například definici Ákoše Paulinyiho, který termín průmyslové či industriální dědictví definuje takto:
„Architektura a ostatní technická zařízení typická pro industriální éru, jejíž počátky hledejme v 18. století ve Velké Británii.“1 V tomto období se prudce rozvíjela průmyslová výroba, která měnila vzhled a strukturu měst a následně ve fázích úpadku řada těchto staveb – často velmi dominantních – ztratila svůj účel. A proto se nabízí otázka zmíněná již v úvodu – zda má smysl tyto staré budovy zachraňovat. Průmyslovým dědictvím se zabývá například i Charta industriálního dědictví, která byla
sepsána v červenci roku 2003 na kongresu Mezinárodního výboru pro obnovu industriálního dědictví v Nižním Tagilu u Moskvy. Charta stručně shrnuje „podstatu industriálního dědictví, upozorňuje na jeho celospolečenské hodnoty a zároveň definuje hlavní priority a způsoby, jak tuto nedílnou součást našeho kulturního odkazu chránit a napomoci jejímu zachování.“2 K pojmu průmyslové či industriální dědictví se velmi úzce pojí i termín průmyslová archeologie, která stojí na začátku osvěty při prosazování zájmů o architekturu z období průmyslového rozmachu. Vznikla opět ve Velké Británii, kde se z řady průmyslových budov stala, po ukončení jejich využívání k původnímu účelu, například muzea. Počátky byly jistě velmi těžké, nová myšlenka prosadit továrnu či slévárnu jako kulturní památku, si jen těžko hledala cestu. Jako mezinárodní pomoc v tomto boji byla v roce 1975 v Německu založena – výše uvedená - organizace TICCIH
- The International Committee for the Industrial Heritage (Mezinárodní výbor pro ochranu industriálního dědictví)3, jejímž hlavním cílem je ochrana průmyslového dědictví ve světě. Organizace se také snaží předejít nekontrolovanému ničením
architektonicky důležitých staveb.


1 Paulinyi, Ákoš – Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha: ISV nakladatelství, 2002. Str. 17.
2 http://vcpd.cvut.cz/1-65-a-k-t-u-a-l-i-t-y-preklad-charty-industrialniho-dedictvi.aspx (navštíveno
12.4.2013)
3 Tamtéž.

Důležité je jistě také zmínit se o situaci v České republice. Zde se starostí o kulturní památky zabývá zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který později doplnila řada změn (poslední z roku 2012). Podle tohoto zákona byl zřízen i Národní památkový ústav, který je „odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče
s celostátní působností“4 a na jehož internetových stránkách nalezneme Ústřední seznam

kulturních památek obsahující právě i nemovité kulturní památky, které jsou pro tuto práci podstatné, neboť zahrnují i industriální památky. Jejich aktuální počet lze zjistit v internetovém seznamu MonumNet5.

Kromě Národního památkového ústavu byla v České republice v roce 1986 založena Sekce ochrany průmyslového dědictví při Národním technickém muzeu, jejíž vznik pravděpodobně podnítila demolice neorenesančního nádraží v Praze-Těšnově v roce 1985. Sekce se zasloužila o zmapování průmyslových staveb na území naší republiky, které jsou často díly významných architektů a o prosazování myšlenky na jejich zachování. Dalším významným krokem v této oblasti bylo v roce 2002 založení Výzkumného centra průmyslového dědictví (VCPD) při Českém vysokém učení technickém v Praze, které svým zaměřením „vytváří koordinační platformu pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového
využití technických památek, průmyslových staveb a areálů.“6 Centrum mělo svůj

vlastní registr stavebních děl, na který v roce 2011 navázal projekt Industriální topografie. Průmyslová architektura a industriální stavby, který se snaží o „metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD.“7 Centrum kromě systematického mapování průmyslového dědictví v České republice, vytváří i podmínky pro aplikaci objektivní metodiky, podílí se na pedagogické, publikační a osvětové činnosti při konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví. Mezi jeho počiny patří například veřejnosti
známé Industriální cesty, které již od roku 2001 připomínají průmyslové dědictví České republiky a snaží se najít možnosti, jak s ním do budoucna naložit. Kladno se do přehlídky prvně zapojilo v roce 2005 a žádný z následujících ročníků nevynechalo
(zatím poslední ročník proběhl v roce 2011)."

Poznámka

Součástí práce je obrazová příloha o rozsahu cca 11 stran.
Institut mezinárodních studií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27780
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse