Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Rozpočtové a daňové právo - vypracované otázky

Rozpočtové a daňové právo - vypracované otázky

Kategorie: Daňová problematika, Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z rozpočtového a daňového práva. Dělí se na 2 části – rozpočtové právo a daňové právo. První část se zabývá rozpočtovým právem, jeho vztahem k finančnímu právu, jeho prameny a rozpočtovými zásadami. Dále se věnuje státnímu rozpočtu a rozpočtům územních samosprávných celků, jejich kontrole a závěrečným účtům. Druhá část se pak zaměřuje na oblast daňového práva. Nejprve jej vymezuje, charakterizuje, uvádí klasifikaci daní a popisuje daňovou soustavu. Následně podrobně seznamuje s jednotlivými daněmi – DPH, spotřebními daněmi, daní z příjmů fyzických i právnických osob, daněmi z nemovitostí, daní dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. V závěrečné kapitole zpracovává problematiku správy daní a poplatků.

Obsah

Část I. – Rozpočtové právo
1.
Rozpočtové právo
1.1
Pojem a jeho vztah k finančnímu právu a jiným právním odvětvím
1.2
Rozpočtové právo (RP)
1.3
Finanční právo (FP)
1.4
Systém RP
1.5
Postavení RP v systému práva
1.6
Vztahy RP
2.
RP – prameny
2.1
Právní úprava – prameny práva
3.
Pojem rozpočet, funkce a rozpočtová soustava
3.1
Rozpočtová soustava
4.
Rozpočtové zásady – výčet, charakteristika vybraných
4.1
Rozpočtové zásady
5.
Státní rozpočet (SR) – charakteristika, příjmy
5.1
Státní rozpočet
5.2
Příjmy
6.
Rozpočty územních samosprávných celků
6.1
Charakteristika, příjmy, odlišnosti
6.2
Místní rozpočet
6.3
Příjmy obcí a krajů
7.
Státní rozpočet a rozpočty územních samosprávných celků
7.1
Výdaje rozpočtů, rozpočtová skladba
7.2
Státní rozpočet
7.2.1
Výdaje
7.3
Výdaje obcí a krajů
7.4
Rozpočtová skladba
7.4.1
Z hlediska struktury
8.
Kontrola rozpočtového hospodaření a porušení rozpočtové kázně
8.1
Finanční kontrola
8.1.1
Orgány finanční kontroly
8.2
Rozpočtová kontrola
8.3
Zákon o rozpočtových pravidlech
8.4
Porušení rozpočtové kázně
8.5
Sankce
9.
Státní závěrečný účet, Závěrečný účet územních samosprávných celků
9.1
Státní finanční aktiva a pasiva, Státní dluh
9.2
Státní závěrečný účet
9.3
Státní finanční aktiva
9.4
Státní finanční pasiva
9.5
Státní dluh
9.5.1
Státní pokladna
10.
Organizační složky státu a územních samosprávných celků
10.1
Pojem, charakteristika, právní úprava
10.2
Příspěvkové organizace
10.2.1
Pojem, charakteristika a právní úprava
10.3
Organizační složka územního samosprávního celku
11.
Fond – pojem a charakteristika, Státní fondy v ČR
11.1
Fondovní hospodaření
11.2
Dělení
11.2.1
Mezinárodní měnový fond
11.2.2
Státní fond životního prostředí
12.2.3
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
12.2.4
Státní fond kultury
12.2.5
Státní fond dopravní infrastruktury
12.2.6
Státní fond rozvoje bydlení
12.
Rozpočtový proces – právní úprava, postup při schvalování SR
12.1
Návrh státního rozpočtu
12.2
Postu při sestavování SR
13.
Rozpočtový proces – schvalování místních rozpočtů; Rozpočtové provizorium
13.1
Vlastní rozpočtový proces
13.2
Místní rozpočty
13.3
Rozpočtové provizorium
Část II. – Daňové právo
1.
Daňové právo – vymezení, charakteristika, vztah k FP a jiným právním odvětvím
2.
Daňově-právní vztah – daň, daňově-právní vztah
2.1
Daňově-právní vztah
2.2
Daň
2.3
Funkce daní
2.4
Prvky daňově-právního vztahu
3.
Klasifikace (dělení) daní, daňová soustava ČR
3.1
Klasifikace daní
3.2
Daňová soustava
3.2.1
Soustava daní v ČR
4.
Daň z přidané hodnoty
4.1
Daň z přidané hodnoty (DPH)
4.1.1
Charakter
4.1.2
Právní úprava
4.1.3
Územní působnost
4.1.4
Konstrukce DPH
4.1.5
Předmět, subjekt, místo plnění
4.1.6
Zdanitelná plnění a jejich uskutečnění
4.1.7
Daňový doklad
4.1.7.1
Náležitosti daňového dokladu
4.1.8
Základ DPH, sazba
4.1.9
Osvobození od DPH, odpočet, vrácení
4.1.10
Správa DPH
4.1.11
Zdaňovací období, výpočet, daňové přiznání
4.1.12
Splatnost DPH
5.
Spotřební daně
5.1
Charakteristika, právní úprava
5.2
Předmět, subjekt, vznik daňové povinnosti
5.3
Povinnost daň přiznat a zaplatit
5.4
Osvobození=daňové režimy, podmínečné osvobození
5.5
Institut vrácení spotřební daně
5.6
Správa spotřební daně
5.7
Zdaňovací období, splatnost
5.8
Daň z lihu
5.9
Daň z piva
5.10
Daň z tabákových výrobků
6.
Daň z příjmů fyzických osob
6.1
Charakteristika, právní úprava
6.2
Subjekt, předmět, příklady osvobození
6.3
Základ daně (ZD),výdaje
6.4
Minimální ZD, společný ZD u zdanění manželů
6.5
Nezdanitelná část ZD
6.6
Sazba daně, daň stanovená paušální částkou
7.
Daň z příjmů právnických osob
7.1
Subjekt, předmět, osvobození, ZD
7.2
Odčitatelné položky, zdaňovací období, sazba
7.3
Společná ustanovení
7.3.1
Výdaje u daní z příjmů
7.3.2
Odpisy
7.4
Správa daně z příjmů
8.
Daň z nemovitosti / daň z pozemků
8.1
Daň z nemovitostí
8.1.1
Daň z pozemků
8.1.1.1
Předmět, poplatník, osvobození, ZD
8.1.1.2
Stavební pozemky
9.
Daň z nemovitosti / daň ze staveb
9.1
Poplatník, osvobození, ZD, sazba
10.
Daň z nemovitostí / společná ustanovení
10.1
Společná ustanovení
10.2
Stavby
10.2.1
Daňové přiznání
10.2.2
Splatnost
10.3
Pozemky
10.3.1
Zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost
11.
Daň silniční
11.
Předmět, osvobození, poplatník, ZD, sazby
12.
Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí
12.1
Rozlišení
12.2
Právní úprava
12.3
Daň dědická
12.3.1
Poplatník, předmět, základ
12.4
Daň darovací
12.4.1
Poplatník, předmět, spoluvlastnictví, ZD
12.5
Daň z převodu nemovitosti
12.5.1
Předmět, poplatník, ZD
12.6
Společná ustanovení
12.7
Lhůta pro podání daňového přiznání
12.8
Osvobození
13.
Správa daní a poplatků
13.1
Správa daní a poplatků=daňové řízení
13.1.1
Právní úprava
13.1.2
Správa daně, výkon, správci
13.1.3
Daňové subjekty, třetí osoby
13.1.4
Daňové řízení, zásady
13.1.5
Fáze daňové řízení
13.1.5.1
Řízení přípravné
13.1.5.2
Řízení vyměřovací
13.1.5.3
Řízení o opravných prostředcích
13.1.5.4
Řízení inkasní
13.1.5.5
Řízení vymáhací – exekuce
13.2
Řádné opravné prostředky
13.2.1
Odvolání
13.2.2
Stížnost
13.2.3
Reklamace
13.3
Mimořádné opravné prostředky
13.3.1
Obnova řízení
13.3.2
Přezkoumávání daňových rozhodnutí
13.3.2.1
Způsob placení daní
13.4
Orgány finanční správy
13.4.1
Ministerstvo financí
13.4.2
Územní finanční orgány
13.4.2.1
Finanční úřady a finanční ředitelství
13.4.2.2
Místní finanční orgány
13.4.3
Celní orgány
13.4.4
Česká národní banka
13.4.5
Nejvyšší kontrolní úřad

Úryvek

"16/ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – PRÁVNÍ ÚPRAVA, CHARAKTERISTIKA DANĚ, OSVOBOZENÍ (ALESPOŇ 5 PŘÍKLADŮ), ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ, POPLATNÍCI DANĚ, PŘEDMĚT DANĚ, SAZBA DANĚ, SPLATNOST DANĚ A SPRÁVA DANĚ
Daň z příjmů PO

Subjekt daně
osoby, které nejsou osobami FO
s.r.o., a.s., k.s., družstva, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení PO, příspěvkové organizace, obecně prospěné organizace, banky, veřejné VŠ, pojišťovny, náboženské organizace, organizační složky státu, politické strany
pokud mají organizace sídlo v ČR, zdaňují v ČR příjmy jak ze zdrojů v ČR, tak ze zdrojů v zahraničí
pokud v ČR nemají sídlo, zdaňují v ČR pouze příjmy ze zdrojů v ČR
osvobozena je ČNB a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení

Předmět daně
P z veškeré činnosti a nakládání s veškerým majetkem
pokud se jedná o poplatníka, který nebyl zřízen za účelem podnikání, vždycky jsou příjmy P z reklam, P z členských příspěvků a P z nájemného
Osvobození od daně
členské příspěvky podle stanov, statusu, zřizovacích zakladatelských listin
výnosy kostelních sbírek
P za církevní úkony
P z cenově regulovaného nájemného z bytů
P z provozu vodních elektráren do výkonu 1 megawatu do 5 let od zahájení provozu
P z loterií a podobných her
úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů
P plynoucí z výnosů z veřejné sbírky
P z provozu ZOO s platnou licencí

Základ daně
rozdíl, o který P s výjimkou P, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny převyšují Vý při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období

Odčitatelné položky
dar obcím, krajům, hasičům, polici, útulkům pro zvířata apod.
úhrnná výše daru ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze ZD, musí být vyšší než 2 000 Kč
max. lze odečíst 5 % ze ZD
VŠ a vědecké ústavy => výjimka => lze odečíst ještě dalších 5 %

Zdaňovací období
kalendářní rok – nejčastější
hospodářský rok – může být časově posunutý
účetní období – zahrnuje se do 1 závěrky, je delší než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

Sazba daně
poměrná = procentuální
lineární
24 %
sazba zvláštní => 5 % => u investičního, podílového a penzijního fondu
15 % => pokud je daň počítána ze samostatného základu (podíly na zisku, likvidačním zůstatku apod., ale jen u zdrojů v zahraničí)

Společná ustanovení
Výdaje u daní z příjmů
daňově uznané
odpisy hmotného majetku
příspěvky PO, pokud povinnost členství vyplívá z právního předpisu
pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem
pojistné na sociální zabezpečení
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
nájemné
daň z převodu nemovitosti
Vý na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví ZC
Vý na pracovní cesty
Vý na zabezpečení požární ochrany"

Poznámka

Univerzita Palackého, Právnická fakulta, předmět Rozpočtové a daňové právo.
Rozsah jednotlivých otázek je 0,5 - 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20277
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse