Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu v regionu Národního parku Šumava - bakalářská práce

Rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu v regionu Národního parku Šumava - bakalářská práce

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první části se autorka zaměřuje hlavně na přiblížení problematiky udržitelného cestovního ruchu, jeho rozvoje a na vysvětlení pojmu ekoturistiky jakožto určité součásti udržitelného cestovního ruchu. Druhá část se týká především charakteristiky Národního parku Šumava, jeho předpokladů pro cestovní ruch a turistice v tomto regionu. Třetí a nejnáročnější částí je vlastní výzkum šetření návštěvnosti Šumavy, respektive předpokladů rozvoje trvale udržitelného cestovního ruchu v regionu. V poslední části autorka navrhuje další možnosti rozvoje trvale udržitelného cestovního ruchu ve sledovaném regionu. Cílem této práce jako celku je přiblížit "šetrný turismus".

Obsah

1.
Úvod
2.
Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu
2.1
Dopady cestovního ruchu na přírodní a kulturní prostředí
2.2
Základy trvale udržitelného cestovního ruchu
2.2.1
Trvale udržitelný rozvoj
2.2.2
Trvale udržitelný cestovní ruch
2.2.3
Ekoturistika
2.2.4
Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu
3.
Cestovní ruch v regionu Národního parku Šumava
3.1
Základní charakteristika a zonace území
3.2
Lokalizační předpoklady NP Šumava
3.2.1
Geomorfologické poměry
3.2.2
Klimatické poměry
3.2.3
Hydrologické poměry
3.2.4
Flora
3.2.5
Fauna
3.2.6
Atraktivity území
3.3
Selektivní faktory cestovního ruchu
3.4
Realizační podmínky
3.5
Turistika na Šumavě
3.5.1
Pěší turistika
3.5.2
Cykloturistika
3.5.3
Lyžařská turistika
3.5.4
Naučné stezky
3.5.5
Vodní turistika
3.5.6
Hipoturistika
3.5.7
Zařízení pro návštěvníky se sníženou mobilitou
3.5.8
Táboření, hygienická zařízení
4.
Výzkum předpokladů rozvoje trvale udržitelného cestovního ruchu v regionu Národního parku Šumava
4.1
Výzkum návštěvnosti Šumavy
4.1.1
Analýza návštěvnosti
4.2
Vlastní výzkum
4.2.1
Vyhodnocení dotazníků
4.3
Závěry z provedených výzkumů
5.
Návrhy pro další možnosti rozvoje trvale udržitelného cestovního ruchu v regionu Národního parku Šumava
5.1
Venkovská turistika
5.1.1
Agroturistika
5.1.2
Hipoturistika
5.2
Pěší turistika
5.3
Cykloturistika
5.4
Netradiční aktivity
5.4.1
Zimní netradiční aktivity
5.4.2
Letní netradiční aktivity
5.5
Podpora hromadné a nemotorové dopravy
5.6
Regionální prvky a tradice
5.7
Vzdělání a rekvalifikace
5.8
Marketing a komunikace
5.9
Organizace cestovního ruchu
6.
Závěr
7.
Cizojazyčné resumé
8.
Přílohy
8.1
Zákon o podpoře trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území obcí a o změně některých zákonů
8.2
Národní park a biosférická rezervace Šumava
8.3
Floristické bohatství Šumavy
8.4
Šumavská fauna
8.5
Organizační struktura Správy NP a CHKO Šumava
8.6
Informační střediska Správy NP a CHKO Šumava
8.7
Dotazník
8.8
Přehled tabulek a grafů k provedenému výzkumu v kapitole č. 3
8.9
Cyklotrasy v NP Šumava – strážensko-trojmezensko
8.10
Cyklotrasy v NP Šumava – železnorudsko-kvildsko
8.11
Vyhrazené cykloturistické trasy
8.12
Seznam cyklotrasy
8.13
Naučné stezky
8.14
Programy pro veřejnost 2006 – 2007
8.15
Dlouhodobé akce, nabídka odborných přednášek a besed
8.16
Ubytovací kapacity v obcích NP Šumava
8.17
Regionální rozvojová agentura Šumava
8.18
Autobusem po národním parku

Úryvek

“3.2 Vlastní výzkum

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, čemu dávají turisté přednost při pobytu, jak často Šumavu nejčastěji navštěvují, jakým způsobem se zde přepravují a jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu. Výzkum jsem prováděla ve Vimperku a v informačním centru na Kvildě v období leden – březen roku 2007. Zpracovávat a analyzovat informace, které jsem při vlastním sběru dat získala od respondentů, jsem začala 8. dubna. Zpracování a analýzu dat jsem dokončila 14. dubna.
Jako formu výzkumu jsem si zvolila dotazník (Příloha 7), který jsem rozdávala náhodnému vzorku lidí. Jediným limitním kritériem byla hranice 15 let, což znamená, že na dotazník neodpovídali mladší respondenti. A to z toho důvodu, že dotazník obsahuje otevřenou otázku na téma ochrany životního prostředí, která vyžaduje takové respondenty, kteří již nějaké povědomí o této problematice mají.
Celkový počet oslovených lidí činil 200 a jejich výběr byl náhodný. Všichni respondenti vyplnili všechny otázky, kromě otázky 13., což přisuzuji svému osobnímu kontaktu s respondenty. Otázka 13. se týkala vlastního názoru na ochranu životního prostředí. Myslím si, že tato otázka bylo pro většinu respondentů obtížná nebo neměli chuť svůj názor vyjádřit. U několika otázek bylo možno označit více možností, z tohoto důvodu procentuální odpovědi tedy nejsou počítány z celkového počtu dotazovaných, ale z celkového počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli.
Metodu dotazníku jsem si zvolila kvůli četným přednostem a výhodám, které tato forma výzkumu nabízí. Např. schopnost pojmout více tématických oblastí, relativní jednoduchost při sběru a hodnocení dat a také velká návratnost a možnost příznivě ovlivnit ochotu respondentů při vyplňování dotazníků.
Hned v úvodu dotazníku bylo respondentům sděleno, pro jaké účely je dotazník určen, co je cílem tohoto výzkumu, ubezpečení respondentů, že dotazník je pouze anonymního charakteru a poděkování za věnovaný čas. Dotazovaní měli k dispozici u některých otázek několik možností odpovědí, které měli dle vlastního uvážení zatrhnout. Bylo možné označit i několik variant odpovědí nebo odpověď vepsat.
Dotazník se skládá ze 17 otázek, které jsou rozčleněny do 4 tématických okruhů. Úkolem prvních 9 otázek je zjistit návštěvnost, tedy jak často a kdy respondenti Šumavu navštěvují, jak se zde přepravují, jakého druhu ubytování využívají, jaká místa nejčastěji navštěvují a jakým aktivitám dávají při pobytu na Šumavě přednost. Další 3 otázky se týkají vlastního názoru na poskytované služby domácího cestovního ruchu a na zkušenosti s nimi. Další 1 otázka je spjata s tématem trvale udržitelného cestovního ruchu, respektive „šetrného cestovního ruchu“, tedy týká se ochrany životního prostředí a to jak respondenti ochranu životního prostředí vnímají a kde se s ochranou životního prostředí na Šumavě setkali. Poslední 4 otázky jsou zaměřeny na zjištění osobních údajů, kdy bylo zjišťováno pohlaví respondentů, věk, dosažené vzdělání a kraj, ve kterém je místo jejich bydliště.
Mým záměrem bylo vytvořit jednoduchý dotazník, který by byl podán srozumitelně a zahrnoval veškeré možnosti odpovědí, případně umožnil vlastní vyjádření názorů k dané otázce.
3.2.1 Vyhodnocení dotazníků

Nyní následuje jednotlivé hodnocení otázek, některé výsledky jsou i graficky znázorněné. Jednotlivé četnosti odpovědí jsem dále zkoumala podle věku a pohlaví.

Otázka č. 1: Jak často Šumavu navštěvujete?

Dle výsledků výzkumu je patrné, že nadpoloviční většina respondentů (57 %) navštěvuje Šumavu několikrát do roka, což může být dáno i tím, že spousta z nich bydlí v Jihočeském kraji, tudíž si mohou dovolit na Šumavu jezdit mnohem častěji než respondenti ze vzdálenějších krajů. Téměř čtvrtina respondentů (24 %) na Šumavu jezdí pouze jednou za několik let a téměř stejný počet je těch respondentů, kteří zde byli poprvé nebo sem míří alespoň jedenkrát za rok."

Poznámka

Obsahuje schémata, tabulky, grafy a fotografie. Čistý text dosahuje cca 48 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14104
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse