Sociální patologie


Kategorie: Sociologie, Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Zápisky z přednášek stručně v heslech uvádí základy sociální patologie. První část je věnována teoretickému úvodu, v druhé části jsou charakterizovány jednotlivé sociálně patologické jevy s důrazem na situaci v ČR.

Obsah

1.
Sociální patologie jako vědní disciplína
2.
Teorie sociálních deviací
3.
Deviace
4.
Chudoba
5.
Bezdomovectví
6.
Patologické hráčství
7.
Nezaměstnanost
8.
Rozvodovost
9.
Prostituce
10.
Sebevražednost
11.
Závislosti
12.
Nikotinismus – tabakismus
13.
Alkoholismus
14.
Kriminalita

Úryvek

"Sociální patologie jako vědní disciplína
• Sociologická disciplína
• Pojem sociologie – August Comte
o Pozitivistická sociologie, mechanistická teorie
o Opíral se o pojmy z fyziky
• Pojem sociální patologie – Herbert Spencer
o Společnost jako živý organismus – centrální orgány – vše propojeno ->čerpal z biologie
o Když může onemocnět člověk, může i společnost -> sociální patologie
• Patologie
o choroba, nemoc
• Psychopatologie
o Společnost rozebírá z pohledu jedince
• Sociální patologie
o Problém z pohledu společnosti
o Za problémy může společnost sama – atmosféra společnosti
o Epistemologie – úhel pohledu
• Další vývoj
o Po 2. světové válce vymizela
o V polovině šedesátých let vznikají sociologické časopisy, přednášky
o Dříve se psychologické jevy téměř neobjevovaly
• Základní pojmy:
o Sociální patologie
 Označení pro sociálně patologické jevy – kriminalita,…
o Sociální deviace
 Odchylka od normálu, normy
 Normální je to, jak se chová většina společnosti
 Tolerance odchylek – míra tolerance, to, co je ještě přijatelné
 Normy
• Má je každá společnost
• Tvoří je každá společnost
• Dělení:
o Morální – kodexy, desatero
o Právní – zákony, školní řád
 Deviace
o Negativní – nezaměstnanost
o Pozitivní – workoholici"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50840da1a9766.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_patologie.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse