Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální politika - vypracované otázky ke zkoušce

Sociální politika - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Hospodářská politika, Politologie, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti sociální politiky. Práce definuje sociální politiku, její nástroje, principy, subjekty a objekty. Autor dále rozebírá pojem sociální stát a představuje jeho typy. Poté se zabývá chudobou, která může vést až k sociálnímu vyloučení ze společnosti. V následujících otázkách se věnuje oblasti zabezpečení občana státem v době nezaměstnanosti, ale řeší také všeobecné podmínky sociálního zabezpečení, jeho funkce a možnosti. Závěr patří informacím o politice zaměstnanosti, rodinné, zdravotní a bytové politice.

Obsah

1.
Vymezení, podstata a pojetí sociální politiky
1.1
Vymezení základních pojmů
1.2
Pojem sociální politika
1.3
Významové roviny sociální politiky
1.4
Aktivní a pasivní sociální politika
2.
Subjekty a objekty sociální politiky
2.1
Aktéři sociální politiky
2.2
Mezinárodní organizace jako sociální subjekty
2.3
Působnost mezinárodních institucí
2.4
Význam v sociální politice
3.
Sociální stát, východiska a vznik sociálního státu
3.1
Sociální stát a jeho role v sociální politice
3.2
Východiska sociálního státu
3.3
Vznik sociálního státu
3.4
Faktory vzniku sociálního státu
3.5
Vývojové etapy sociálního státu
4.
Typologie sociálních států, krize sociálního státu
4.1
Typologie sociálních států
4.2
Krize sociálního státu
4.3
Kritika sociálního státu
4.4
Modernizace sociálního státu
5.
Cíle, základní principy a funkce sociální politiky
5.1
Proces tvorby naplňování cílů
5.2
Základní principy sociální politiky
5.3
Funkce sociální politiky
6.
Nástroje sociální politiky, sociální doktrína jako nástroj sociální politiky
6.1
Nástroje sociální politiky
6.2
Sociální doktrína jako nástroj sociální politiky
6.3
Sociální doktrína ČR
6.4
Způsoby uplatňování sociální doktríny v praktické sociální politice
7.
Sociální politika a sociální správa
7.1
Pojetí sociální úpravy
7.2
Klasifikace systému sociální správy
7.3
Veřejnoprávní sociální správa
7.4
Role krajů v oblasti sociální politiky
7.5
Role obcí v oblasti sociální politiky
8.
Sociální politika a soukromoprávní sociální správa
8.1
Sociální správa na lokální úrovni
8.2
Sociální politika a soukromoprávní sociální správa (SSS) - ziskových subjektů
8.3
Sociální politika a SSS - nestátních neziskových organizací
8.4
Financování sociální správy
9.
Chudoba, základní koncepty chudoby
9.1
Pojem chudoba
9.2
Základní koncepty chudoby
9.3
Příčiny vzniku chudoby
9.4
Skupiny obyvatel ohrožené chudoby
9.5
Měření chudoby
9.6
Způsoby řešení chudoby
10.
Sociální vyloučení, hlavní příčiny sociálního vyloučení
10.1
Pojem sociální vyloučení a příčiny sociálního vyloučení
10.2
Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením v ČR
10.3
Význam sociální integrace
10.4
Další způsoby řešení sociálního vyloučení
11.
Nezaměstnanost, vymezení nezaměstnanosti
11.1
Definice nezaměstnaného
11.2
Příčiny nezaměstnanosti
11.3
Základní typy a měření nezaměstnanosti
11.4
Důsledky nezaměstnanosti
11.5
Skupiny obyvatel ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
12.
Sociální zabezpečení v systému sociální ochrany
12.1
Sociální zabezpečení
12.2
Vymezení a různá pojetí sociálního zabezpečení
12.3
Význam v sociální politice
12.4
Základní faktory
12.5
Principy a financování sociálního zabezpečení
13.
Důchodové pojištění
13.1
Důchodové pojištění v ČR
13.2
Právní úprava
13.3
Charakteristika systému
13.4
Sociální události
13.5
Okruh zabezpečovaných osob
13.6
Dávky důchodového pojištění
14.
Penzijní připojištění v ČR a jeho význam v důchodovém systému
14.1
Penzijní připojištění v ČR se státním příspěvkem
14.2
Význam penzijního připojištění v důchodovém systému
14.3
Dávky penzijního připojištění
14.4
Důchodová reforma v ČR
15.
Nemocenské pojištění
15.1
Právní úprava
15.2
Charakteristika systému
15.3
Sociální události
15.4
Okruh zabezpečovaných osob
15.5
Dávky nemocenského pojištění
15.6
Změny v nemocenském pojištění
16.
Státní sociální podpora (SSP)
16.1
Právní úprava
16.2
Charakteristika systému
16.3
Sociální události
16.4
Dávky státní sociální podpory
16.5
Význam životního a existenčního minima v systému SSP
17.
Pomoc v hmotné nouzi
17.1
Právní úprava
17.2
Charakteristika systému
17.3
Sociální události
17.4
Okruh zabezpečovaných osob
17.5
Dávky pomoci v hmotné nouzi
17.6
Využití životního a existenčního minima
17.7
Orgány pomoci v hmotné nouzi
18.
Sociální služby
18.1
Struktura sociálních služeb
18.2
Právní úprava
18.3
Příspěvek na péči
18.4
Základní druhy a formy sociálních služeb
18.5
Financovaní sociálních služeb
18.6
Standardy kvality sociálních služeb
19.
Politika zaměstnanosti
19.1
Cíle státní politiky zaměstnanosti
19.2
Pasivní a aktivní politika zaměstnanosti
19.3
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v ČR
20.
Vzdělávací politika
20.1
Postavení vzdělání ve společnosti
20.2
Cíle a principy vzdělávací politiky
20.3
Vzdělávací politika a trh práce v ČR
21.
Bytová politika bydlení
21.1
Bytové systémy a nástroje bytové politiky
21.2
Programy státní podpory bydlení v ČR sociální bydlení
22.
Zdravotní politika, její východiska a předpoklady
22.1
Systém zdravotní péče a úloha státu
22.2
Veřejné zdravotní pojištění a zdravotní péče v ČR
23.
Rodinná politika
23.1
Rodina a přístupy k rodinné politice
23.2
Vývoj rodinné politiky
23.3
Systémy podpory rodin
23.4
Přímá a nepřímá podpora rodin

Úryvek

"SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
- soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

Působnost v oblasti sociálních služeb:
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Krajský úřad
- Obecní úřad obce s rozšířenou působností
- Okresní správa sociálního zabezpečení

Poskytovatelé sociálních služeb:
- územní samosprávné celky (zřizují právnické osoby)
- právnické osoby
- fyzické osoby
- Ministerstvo práce a sociálních věcí (zřizují organizační složky státu)

PRÁVNÍ ÚPRAVA:

- Zákon č. 108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 01.01.2007

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI:

Příspěvek na péči:
- poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci
- náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu
- nárok na příspěvek má osoba, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti
- nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku
- o příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku na péči:
- výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
• 3000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
• 5000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
• 9000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
• 12000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

- výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
• 2000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
• 4000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
• 8000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
• 12000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

ZÁKLADNÍ DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

Sociální služby:
- zahrnují:
• sociální poradenství
• služby sociální péče
• služby sociální prevence
- formy poskytování:
• pobytové
• ambulantní
• terénní

Sociální poradenství:
o základní – základní činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb
o odborné – zaměřené na specifické potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob (součástí je půjčování kompenzačních pomůcek)

Služby sociální péče
- pomáhají zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost  cíl: zapojení do běžného života společnosti, zajištění důstojného prostředí a zacházení
- druhy (14):
osobní asistence
pečovatelská služba
tísňová péče
průvodcovské a předčitatelské služby
podpora samostatného bydlení
odlehčovací služby
centra denních služeb
denní stacionáře
týdenní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče"

Poznámka

Vypracované otázky ze skript Renaty Haláskové: Aktuální problémy sociální politiky, Ostrava 2005 a z knihy Vojtěcha Krebse: Sociální politika, Praha 2010.
Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. V textu se vyskytuje 1 schéma. Rozsah jednotlivých otázek je cca 3 strany.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20845
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse