Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověk

Starověk

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na zpracovanou maturitní otázku s obrázky, mapami a zajímavými články, kterými jistě zaujmete u maturity. Popisuje období starověku jako je řím a doba republiky.

Obsah

1.
Starověký Řím
2.
Doba republiky

Úryvek

"DOBA KRÁLOVSKÁ (753 - 510 př.n.l.)
- Král: vládl, stál v čele armády a za obec obětovával bohům (Juppiterův chrám na Kapitolu)
Servius Tullius - reforma: rozdělení obyvatel do majetkových tříd: 5+1 (bezzemci)
→ každá třída měla práva i povinnosti
Tarquinius Superbus - poslední král, na trůn se dostal pomocí vraždy, ale zajistil Římu velkou moc
- kvůli aférce syna (vztah s tetou Lukrécií) občané vyhnali krále
- 510 př.n.l. / Sesazení krále a vyhnání s celou rodinou z Říma = Vznik republiky
(nejdříve postupně omezovány pravomoci králů)

DOBA REPUBLIKY ( 510 - 27 př.n.l.)
(Republika od latinského - res publica = veřejná záležitost)

- bylo povinností každého občana se starat a zajímat o chod státu a ctí bránit stát
(Práva: vlastnit majetek, uzavírat sňatky, politická účast / Povinnosti: služba varmádě, obrana vlasti)

Obyvatelstvo - občanství chráněno pro úzký okruh významných obyvatel (nabití občanství: narození, adopce, za zásluhy)
• Patrcijové: svobodní, urození římané
• Plebejové: neurození, přistěhovalci

→ ženy a děti / klienti / cizinci usedlí v Římě / otroci

Úřad: Senát / Lidové shromáždění
Úředníci: 2 Konzulové / Prétor / Kvestor / Diktátor / Cenzor / Édil

Boje plebejů za politická práva
1. odchod plebejů na Svatou horu, protože mnoha plebejům hrozilo dlužní otroctví
2. odchod plebejů - vymohli si sepsání zákonů: „Zákony dvanácti desek“
3. odchod plebejů = zrovnoprávnění plebejů s patriciji

Boje za ovládnutí Itálie
- Římané chtěli ovládnout Apeninský poloostrov, proto:
• unesli Sabinky a tím vyvolali boje se Sabiny
• 510 př.n.l. - sesazení etruského krále Tarquinia Superbuse
• podrobení Latinů - spíše spojenectví s latinskými městy
• vpád Galů (Keltů), kteří dobyli Řím → nakonec vyhráli válku Římané
• války se Samnity, potom s Řeky s městem Tarent: Římanům pomohl epeirský král Pyrrhos
→ "Pyrrhovo vítězství" (= vítězství skoro s porážkou) - vítězství Římanů

265 př.n.l. - definitivní dobytí Apeninského poloostrova = celá Itálie pod nadvládou Říma

Boje za ovládnutí středozemního moře - 3 Punské války
- napětí mezi Římem a Kartágem (Punové)
Roznětka: povstání proti tyranovi v Syrakusách - povstalci požádali o pomoc římany i puny
Příčiny války • souboj o nadvládu ve Středozemním moři
• ovládnutí obilnice na Sicílii

I. Punská válka (264 - 241 př.n.l.)
256 př.n.l. - bitva u mysu Eknom - největší námořní bitva
241 př.n.l. - rozhodující bitva u Aegatských ostrovů,
- Římané získali: Sicílii, Lipanské ostrovy, Sardinii a Korsiku
II. Punská válka (218 - 202 př.n.l.)
- nový punský velitel Hanibal → nejříve oblehal spojenecké město Říma Saguntum a dobyl ho,
pak se vydal do Itálie, pochod přes Alpy se slony, vojsko utrpělo velké ztráty
216 př.n.l. - porážka Římanů u Kann proti Hannibalovi → Řím v ohrožení „Hanibal ante portas“
- Hanibal měl však problémy se zásobováním
- velitelem se stal Scipio Maior: cílem Říma bylo odlákat Hanibala domů do Kartága
202 př.n.l. - bitva u Zamy: Scipio se vylodil v Africe a porazil Hanibala, uzavřen tvrdý mír
- Kartágo kapitulovalo a zavázalo se zaplatit Římu válečné náhrady, ztratili také kolonie

III. Punská válka (149 - 146 př.n.l.)
- Řím chtěl přesto skoncovat s Kartágem, takže když punové porušili zákaz vést války, protože
okolní státy na ně útočily, Řím jim nakázal opustit město, to však punové nepřijali → válka
- Scipio Minor (vnuk Scipia Maiora) dobyl Kartágo
- jelikož Makedonie podporovala Hanibala došlo k válkám → Řím zvítězil a Makedonie se stala
římskou provincií, římané dobyli i Korint v Řecku → Řecko se stalo provincií Říma

→ Řím ovládal celé Středomoří (mare nostrum - naše moře)

Krize republikánského zřízení
- ve 3 oblastech: agrární (zemědělství), vojenské a správní

Občané a) Optimáti - opora v senátu, cíle: žádné, neboť současná situace jim vyhovovala
b) Populárové - opora v lidovém shromáždění, chtěli hospodářské a politické reformy

Reformy: 1. agrární: Bratři Gracchové - Pozemková reforma → zabiti
2. vojenská: populár Gaius Marius provedl reformu: profesionalizoval armádu
3. správní: postupem doby změny ve správě

Válka se spojenci - spojenci chtěli římské občanství, věrným ho dali hned a totéž slíbili těm,
co složí zbraně a přihlásí se v Římě → římského občanství na celou Itálii

Občanská válka (Populárové vs. Optimáti)
- Příčina: spor o velení ve válce proti Mithridatovi (pontský král Malé Asie) → populár Marius nebo optimát Sulla
- Sulla zvítězil, porazil na východě Mithridata a pak porazil stoupence Maria

Sullova diktatura - nechal si udělit titul diktátora na neomezenou dobu
- vzdal se diktatury ze zdravotních důvodů, zanedlouho zemřel

Spartakovo povstání - povstání otroků, v čele Spartakus - cíl: vyvést otroky do jejich domovů
- povstání porazil Crassus → Spartakus údajně v zabit, ale tělo se nenašlo


I. Triumvirát Marcus Licinius Crassus
Gnaeus Pompeius Magnus
Gaius Iulius Caesar

- Pompeius zvolen jediným konzulem, začal diktovat Caesarovi podmínky
- Caesar překročil s vojskem říčku Rubikon ve válce zabil Pompeiuse a stal se 1.římským císařem

15. 3. 44 př.n.l. Caesar v senátu zavražděn („Březnové Idy“)
- určil vzávěti za nástupce Oktaviána (vnuka své sestry), kterého adoptoval

II. Triumvirát Oktaviánus
Marcus Antonius
Lepidus

- rostlo napětí mezi Oktaviánem a Markem Antoniem → válka:
31 př. n. l. - námořní bitva u Actia - zvítězil Oktavián, Antoniu a Kleopatra spáchali sebevraždu

- Oktaviánus se stal jediným vládcem → DOBA CÍSAŘSKÁ (27 př. n. l. – 284 n. l.)
DOBA CÍSAŘSKÁ ( 27 - 476 př.n.l.)
- po bitvě u Actia 31 př.n.l. - Antonius spáchal sebevraždu → Octavián jediným vládcem Říma

Oktavián Augustus
- Octavián se vzdal plné moci a obnovil formálně republiku, ale podmanil si úřady a senátu přiznal
podíl na řízení státu, čímž si zajistil jeho podporu • senát mu udělil titul Augustus (Vznešený)
• přijal také titul Imperátor (vládce)
- forma vlády: principát = císař se považuje pouze za prvního občana a prvního senátora ve státě
- Octavián vládl se senátem, vystupoval jako první muž ve státě (princeps)
- ve skutečnosti byl vládcem říše a opravdovým císařem: rozhodoval o válce i o státních příjmech

Vnitřní politika - po válkách zavládl vnitřní mír, říše však trpěla morálním úpadkem společnosti

Reformy Octaviána Augusta:
• stanovil pevné platy úředníkům v provinciích, které rozdělil na senátní a císařské (okrajová území, kde bylo třeba vojska), z císařských provincií → peníze do císařské pokladny (ne do státní)
• zavedl nové daně → snaha zvýšit příjem státní pokladny (zavedl i císařskou pokladnu)
• právo razit mince zlaté a stříbrné měl práco pouze císař, senát pouze bronzové

Zahraniční politika
• snaha uplatňovat římský mír „pax Romana“ - Řím je oprávněn vládnout celému světu
• snaha zabezpečit římské hranice "limes Romanus" - systém táborů, strážních věží a hradeb
• vznik provincie: Germánie - římská vojska poražena v bitvě v Teutoburském lese

Iuliovsko-klaudijská dynastie (27 př.n.l. - 68 n.l.)
- Augustus neměl syna, jen dvě dcery, aby si zajistil následovníka zapletl příbuzenstvo do sňatků,
rozvodů, adopcí a podezřelých úmrtí v rodině → spojení dvou rodů: Iuliů a Kladiů

Tiberius - adoptovaný syn císaře Augusta
- zavedl úsporná opatření (poloprázdná pokladna):tvrdá disciplína ve vojsku, stíhání přehmatů
úředníků → nenáviděný římany, posilování osobní moci vedlo ke sporům se senátem
- Tiberius odešel do soukromí na ostrov Capri, říše je dobře řízena pomocí dopisů 11 let, začal se
však zneužívat zákon o urážce majestátu, aby mohli být odstraněny nepohodlné osoby nebo získán majetek bohatých občanů, Tiberius byl nakonec zavražděn

Caligula „Botička“ - pravnuk Tibéria
- odstranil udavačství, nařídil daňové úlevy, nechal úředníky volit, povolil návrat vyhnanců
- poté se začal choval jako šílenec: vraždy příbuzných, senátorů → zavražděn

Claudius - Caligulův strýc
- věnoval se vědě, vytvořil dokonale fungující úřednický aparát, budoval akvadukty a silnice
- v provinciích zakládal kolonie → romanizace* obyvatel, uděloval hojně římské občanství

Nero - adoptivní syn Claudia
- zpočátku vládl v souladu s římskými nařízeními senátu - pod vlivem jeho rádců
- probusila se v něm neomezená moc → začaly opět konfiskace, popravy i vlastní rodiny
- pokládal se za skvělého umělce, pro inspiraci zapálil Řím → obviněni křesťané a Židé
- vzbouřily se proti němu legie v provinciích, při útěku z Říma spáchal sebevraždu"

Poznámka

Práce obsahuje několik dokumentů i prezentace, proto nelze určit přesný počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28658
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse