Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Teorie a metodika výchovy, včetně pojmů

Teorie a metodika výchovy, včetně pojmů


Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text provádí základními tématy předmětu Teorie a metodika výchovy. Kromě definice základních pojmů seznamuje s pojetím předmětu, hodnotovou orientací dětí, situačním pojetím výchovy, socializací a interakčním učením, výchovnou činností učitele a autoritou. Zabývá se nejen kázní, dramatickou výchovou, poruchami chování a agresí, ale také prostředky výtvarné výchovy, tělesnou výchovou a utvářením klimatu ve skupině. Závěr je věnován rodině, vývoji vztahů mezi školou a rodiči, alternativnímu školství, projektu Zdravá škola a koncepci environmentální výchovy.

Obsah

0.
Úvod
0.1.
Stěžejní pojmy – „pojmové mapy“ – k tematickým okruhům z Teorie a metodiky výchovy
0.2.
Pojmy, teorie a metodika výchovy
0.3.
Příklady otázek v testu:
1.
Teorie a metodika výchovy (TMV) – pojetí předmětu. Výchovné působení školy
1.1.
Pojetí předmětu
1.2.
Řešení koncepce TMV
1.3.
Výchovné působení školy
1.4.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVPZV).
1.5.
Rámcové charakteristiky několika kompetencí žáka základní školy
2.
Výchova k hodnotám a hodnotová orientace dětí a mládeže
2.1.
Historické hledisko
2.2.
Klasifikace hodnot I. (podle Kučerové)
2.3.
Klasifikace hodnot II. (podle Dorotíkové)
3.
Situační pojetí výchovy – model fází utváření lidské povahy
3.1.
Dva přístupy k výchovnému procesu:
3.2.
Situační pojetí výchovy – model fází utváření lidské povahy
3.3.
Co rozumíme pojmem situace?
3.4.
Co je rozhodující pro to, aby byl člověk danou situací „osloven“?
4.
Adaptace na sociální prostředí. Socializace a interakční učení
4.1.
Adaptace na sociální prostředí
4.2.
Z teorie adaptace
4.3.
Percepční aspekt adaptace
4.4.
Kognitivní aspekt adaptace
4.5.
Emoční aspekt adaptace
4.6.
Behaviorální aspekt adaptace
4.7.
Adaptace, adjustace a socializace
4.8.
K základním symptomům maladjustace patří:
4.9.
Základní předpoklady úspěšného zvládání maladjustačních potíží žáků
4.10.
Adaptace by měla být
4.11.
Socializace a interakční učení
4.12.
Utváření postoje k sobě a k prostředí
4.13.
Interakční učení
5.
Mravní výchova dětí školního věku
5.1.
Úvod do problematiky a vymezení základních pojmů
5.2.
Cíl mravní výchovy
5.3.
Obsah mravní výchovy
5.4.
Proces mravní výchovy
5.5.
Pedagogická charakteristika procesu mravní výchovy
5.6.
Metody mravní výchovy
5.7.
Rodina, škola a společnost v mravní výchově dětí a mládeže
5.8.
Česká škola
5.9.
Výchova k prosociálnosti jako základ mravní výchovy
5.9.1.
Prosociální a altruistické chování se rozvíjí v závislosti na těchto podmínkách
5.9.2.
Specifický projekt Etická výchova
6.
Výchovné činnosti třídního učitele a sebereflexe učitelova výchovného působení
6.1.
Sebereflexe učitelova výchovného působení
6.2.
Proces sebereflexe
6.3.
Proces účinné sebereflexe předpokládá, že máme k dispozici
6.4.
Výchovné kompetence učitele jako jedno z východisek jeho sebereflexe
6.5.
Učitelův deník jako nástroj podporující jeho sebereflexi
7.
Autorita v edukačních souvislostech
7.1.
Autorita a její charakteristiky
7.2.
Autorita v životě člověka a společnosti
7.3.
Autorita školy a učitele
7.4.
Vnější a vnitřní vlivy působící na utváření autority učitele
7.5.
Vlastnosti učitele podporující autoritu
8.
Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy
8.1.
K individuálním a sociálním souvislostem kázně a svobody
8.2.
Funkce kázně z edukačního hlediska
8.3.
Příčiny nedostatků v rodinné a školní výchově
9.
Dramatická výchova ve školní a mimoškolní činnosti a edukativní význam hry a zážitku
9.1.
Cíle dramatické výchovy
9.2.
Metody dramatické výchovy
9.3.
Formy dramatické výchovy
9.4.
Učitel dramatické výchovy
9.5.
Charakteristika hry a jejích výchovných aspektů
10.
Poruchy chování žáků a jejich náprava
10.1.
Přístupy k žákům s poruchami chování
10.2.
Identifikace poruchy chování
10.3.
Charakteristické rysy poruchového chování
10.4.
Intenzita poruchového chování
10.5.
Žák s poruchovým chováním ve školním prostředí
11.
Agrese a šikana jako výchovné problémy
11.1.
Vztah agrese a šikany
11.2.
Příčiny, znaky a druhy šikany
11.3.
Aktéři a oběti šikany
11.4.
Pedagogické prostředky řešení šikany a její prevence
11.5.
Postoje školy k šikaně
12.
Krása a umění jako prostředky výchovy
12.1.
Estetická výchova
12.2.
Estetická a umělecká výchova
12.3.
Cíle estetické výchovy
12.4.
Společenské funkce umění
12.5.
Prostředky estetické výchovy
12.6.
Mimovyučovací formy estetické výchovy
12.7.
Charakteristika kulturních zařízení a jejich funkce
13.
Tělesná kultura a tělesná výchova – součásti výchovy ke zdravému životnímu stylu
13.1.
Pojem tělesná kultura dále zahrnuje
13.2.
Úkoly tělesné výchovy
13.3.
Prostředky tělesné výchovy
13.4.
Organizační formy tělesné výchovy
14.
Utváření klimatu ve školní třídě a výchovné skupině
14.1.
Klima a atmosféra třídy
14.2.
Klima školy
14.2.1.
Typy školního klimatu
14.2.2.
Znaky pozitivního školního klimatu
14.3.
Pedagogické dovednosti, které učitel potřebuje ke spoluvytváření pozitivního třídního klimatu
14.4.
Školní parlament
15.
Profesně pracovní způsobilost člověka a její edukativní utváření
15.1.
Druhy práce
15.2.
Komplex požadavků jednotlivých profesí
: 1, dosažené vzdělání 15.3. Pracovní výchova
15.4.
Etapy profesionální orientace
15.5.
Profesionální orientace
16.
Rodina jako výchovný činitel
16.1.
Východiska k tématu
16.2.
Specifické rysy a předpoklady výchovy dětí v rodině
16.3.
Orientace v podmínkách rodinného prostředí
17.
Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností
17.1.
K podstatě kooperace
18.
Výchovné otázky v alternativním školství
18.1.
Tradiční a alternativní pojetí školy a výchovy
18.2.
Podmínky alternativní výchovy
18.3.
Možnosti netradiční alternativní výchovy
19.
Projekt Zdravá škola. Škola podporující zdraví
19.1.
Pojem zdraví
19.2.
Cílem výchovy ke zdravému životnímu způsobu je tedy
19.3.
Zdravý životní styl ve škole
20.
Koncepce environmentální výchovy. Výchova pro 21. století
20.1.
Stěžejní pojmy
20.2.
Základní rysy, úkoly a obsah ekologické výchovy
20.3.
Výchova pro 21 století
20.4.
Učitel v procesu 21 století

Úryvek

"POJMY – TEORIE A METODIKA VÝCHOVY

1. Adaptivní jednání: je přizpůsobivé jednání k dané situaci
2. Agresivita: útočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim
3. Aktivita: činnost, činorodost, a schopnost reagovat na vnější podněty
4. Alternativní škola: obec. Termín pokrývající všechny druhy škol, které mají jeden rys – odlišují se od standartních běžných škol ve vzdělávací soustavě. Odlišnost může spočívt ve specifičnostech obsahu vzdělání, hodnocení výsledků žáků
5. Anamnéza: soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta, o subjektivních potížích a sociálních a ekologických
6. Antroposofie: učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy
7. Autorita: uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc
8. Axiologie: učení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích
9. Daklarace lidských práv:
10. Delikvent: provinilec, pachatel deliktu
11. Demografické inf. současnosti:
12. Demokracie: vláda lidu, systém institucí dělby a delegace moci, forma vlády spravedlivý systém hodnocení a oceňování úspěchu a poroku dětí
13. Demokratická výchova: styl výchovy, který se vyznačuje působením dobrých vzorů, nikoli trestů, porozuměním pro individuální potřeby dětí, podporováním spontánnosti a diskuse. Vede k rozvoji iniciativy a samostatnosti, ale také zodpovědnosti, kázni a respektu k právům ostatních.
14. Diagnóza: určení, vymezení, stanovení, rozpoznání choroby.
15. Didaktický materiál:jakýkoli text (komunikát, který je nosičem didaktických informací
16. Didaktický: poučný, poučující, didaktický
17. Didaktika: teorie vyučování a vzdělávání, výchovná tendence
18. Dimenze: rozměr, rozsah, zaměření
19. Dramatická výchova: je učení zkušeností, tj. jednáním,, osobním nebo zprostředkovaným poznáním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince.
20. Dvě dimenze učitelova vychovatelství: a) způsobilost k výchovnému působení ve vyučování. b) být dobrým třídním učitelem
21. Edukant: žák, student, 4
22. Edukátor: je ten, kdo vychovává nebo vzdělává
23. Enkulturace: proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře
24. Estetická výchova: chápání a prožívání uměleckého stvárnění skutečnosti a vlastní umělecká tvorba žáků
25. Estetika: teorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.
26. Etické chování: mravní chování člověka, soulad jeho rozhodování, jednání a chování s humánními etickými principy"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 80 stran. Práce obsahuje grafiku.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a velké množství překlepů.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů, např.: http://www.ped.muni.cz/wedu/Body/downland/teorie_a_metodika_vychovy.rtf.; http://is.muni.cz/th/5686/pedf_d/disertacni_prace__Gulova_L..doc.; http://is.muni.cz/el/1441/jaro2006/ZS1BP_SEVV/Ep.HODNOTY.txt?fakulta=1441%3Bobdobi=3203%3Bkod=ZS1BP_SEVV; http://www.ped.muni.cz/wedu/pripojene/mravni_vychova.rtf.; http://ped.muny.cz/10-doc-217/.; http://www.seminarky.cz/-18083; http://is.muni.cz/th/54653/pedf_m/Vyuziti_metod_DV_napric_osnovami.txt?lang=en.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18081
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse