Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 6

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 6

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje téze na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment šestá část. Práce popisuje detailně základní otázky managementu jako jsou význam malého a středního podnikání v národním hospodářství, význam strategického řídění pro úspěch MSP. Nakonec se zabývá podnikatelským plánem, cash to cash cyklem a významem řízení lidských zdrojů. Pátou část naleznete zde

Obsah

1.
Význam malého a stredného podnikania v národnom hospodárstve: členenie podnikov, význam pre hospodárstvo krajiny a regiónu, výhody a nevýhody MSP
2.
Význam strategického riadenia pre úspech MSP: stratégia a strategické plánovanie, prínosy BSC a BOS pre podnik, grafické vyjadrenie
3.
Podnikateľský plán: význam pre podnikanie, štruktúra. Životný cyklus podniku: zobrazenie jednotlivých fáz, porovnanie teoretického a reálneho cyklu
4.
Cash to Cash cyklus: význam pre MSP, grafické zobrazenie a vysvetlenie práce s týmto cyklom
5.
Význam riadenia ľudských zdrojov/ľudského potenciálu, základné funkcie/procesy, systémový model

Úryvek

"Význam malých a stredných podnikov
Národohospodárske funkcie malých podnikov:
a) ekonomické – decentralizácia hospodárskeho systému, výrobno-rastová funkcia, funkcia zásobovania obyvateľstva, stabilizácia konjunktúry, funkcia regionálneho rozvoja,
b) spoločenské – sloboda a stabilita v spoločnosti, vzdelávacia funkcia, ekologická funkcia,
c) politické – stabilita demokracie, objekt politiky.
Small Business Administration (SBA v USA) uvádza: udržiavanie súťaživosti a tým udržiavanie trhového mechanizmu. Malé podnikanie podporuje demokraciu, pretože ekonomická a politická moc sa rozptyľuje, ponúka príležitosť pre sebarealizáciu a rozvoj osobnej iniciatívy, predstavuje veľký a diferencovaný zdroj pracovných príležitostí.
Charta pre malé podniky – záväzok Európskej únie. Táto charta obsahuje záväzky politiky Európskej únie vzhľadom k malým a stredným podnikom: posilniť duch inovatívnosti a podnikavosti, čo umožní európskym podnikom čeliť budúcim výzvam.
Charakteristika malých a stredných podnikov
Klasifikácia podnikov: veľkosť podnikov, predmet činnosti, právna forma, vlastníctvo.
V EÚ sa rozlišujú: mikropodniky – od 0 do 9 zamestnancov a obrat do 2 miliónov €,
malé podniky – od 10 do 49 zamestnancov a obrat do 10 miliónov €,
stredné podniky – od 50 do 249 zamestnancov a obrat do 50 mil €,
veľké podniky nad 250 zamestnancov.
Medzi kvantitatívne kritéria patria: obrat podniku, výška vloženého kapitálu, hodnota vložených výrobných faktorov, zisk podniku, počet zamestnancov.
Podľa charakteru konečného výsledku
• Výrobné podniky – podniky prvovýroby, podniky druhovýroby
• Podniky služieb – obchodné podniky, dopravné, bankové, poisťovacie, podniky ubytovacích a stravovacích služieb, ostatné služby
Tri sektory národného hospodárstva
• Priamy sektor (podniky prvovýroby)
• Sekundárny sektor (spracovateľské podniky)
• Terciárny sektor (služby v najširšom zmysle)
Podľa právnej formy podniku
• Podnik jednotlivca – živnosť
• Personálne – osobné spoločnosti
• Kapitálové spoločnosti
• Zmiešané spoločnosti
• Družstvá
• Verejné podniky
Najvýznamnejším odvetvím na Slovensku je priemysel: priemysel palív, energetika, hutníctvo neželezných kovov, chemický priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnický a elektronický priemysel, kovospracujúci priemysel, priemysel stavebných hmôt, drevospracujúci priemysel, papier a celulóza, sklo, keramika a porcelán, textilný a odevný priemysel, kožiarsky priemysel, polygrafický priemysel, priemysle potravín a pochutín, tabakový priemysel...
Výhody MSP:
• vytváranie nových pracovných miest,
• väčšie inovačné schopnosti,
• pružná reakcia na zmenu požiadaviek a podmienok,
• lepšia orientácia v malom regionálnom priestore,
• lepšie prispôsobenie sa podmienkam regiónu,
• prístup ku lacnej pracovnej sile,
• prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile,
• prístup k výrobným priestore,
• znalosť infraštruktúry.
Nevýhody MSP:
• obmedzené finančné zdroje,
• nedostatok znalostí v oblasti riadenia podniku,
• nedostatok informácií o trhu a obmedzené zdroje na výskum a reklamu,
• vysoké náklady a diferenciáciu produkcie, nižšia produktivita práce,
• vysoká intenzita práce vlastníka.
Čo sa týka spolupráce medzi malými podnikmi, ide o vytváranie spojenectiev (aliancií) a sietí (networking). Výhody: prístup k novým technológiám a ich spoločné využívanie, lepšie zhodnocovanie podnikových zdrojov, otváranie nových trhov, prístup k novým znalostiam, riešenie problémov s pomocou partnerov, tvorbu nových inovatívnych produktov, lepšie poskytovanie produktov a služieb zákazníkov.
Na malé a stredné podniky majú veľký vplyv externé podmienky podnikania, v ktorých musia podniky fungovať. Ide najmä o vplyvy: Celosvetovo dochádza k výrazným menám v technológiách, menia sa inštitúcie a dochádza k posunom v hodnotách. Globalizácia...
Mení sa charakter konkurencie v medzinárodnom prostredí a rastie vplyv politiky na ekonomiku. Prevažujú tendencie ku koncentrácii... Vzťahy medzi veľkými a malými až strednými podnikmi smerujú do podoby aliancií a symbiózy.
Na trhu sa prejavujú dve odlišné tendencie, pričom jedna smeruje k atomizácii pod tlakom rozmanitosti ľudských potrieb a schopnosťou ich zabezpečovať. Druhá tendencia smeruje k vytváraniu veľkých a vplyvných trhových zoskupení v globálnej ekonomike.
Rastie kúpna sila obyvateľov a zosilňujú sa tendencie pre vytváranie trhu kupujúceho. Prehlbuje sa nerovnomernosť v rozdelení bohatstva.
Výrobcovia musia viac ako doteraz rešpektovať celospoločenské záujmy a celosvetové problémy...
Rastie význam poznania zákazníka – marketingového výskumu. Rastie podiel marketingovo riadených firiem. Rastie vplyv zdokonaľujúcich sa teórií riadenia podnikov. Zlepšujú sa možnosti využitia informačných a komunikačných technológií.
S využitím počítačových sietí a internetu rastie množstvo informácií a ich prístupnosť.
2. Význam strategického riadenia pre úspech MSP: stratégia a strategické plánovanie, prínosy BSC a BOS pre podnik, grafické vyjadrenie.
Plánovanie – proces stanovenia cieľov a postupov ich dosiahnutia:
 identifikáciu východiskovej situácie,
 odhad a ocenenie možností plánovaného rozvoja v priestore a čase,
 stanovenie cieľov, ich vzájomného usporiadania a vzájomných väzieb,
 vypracovanie návrhov, hodnotenia a prístupových postupov pre dosiahnutie uvažovaných cieľov,
 výber vhodného postupu prechodu od východiskového stavu k cieľom podľa definovaných kritérií,
 určenie postupu realizácie zvoleného plánu vrátane adaptácie na meniace sa podmienky.
Plánovanie – základ manažmentu, zvyšuje sa šanca, že sa vyhneme zlej ceste, vychádza zo zisťovania informácií a ich využitia pre stanovenie východiskovej situácie, odhad možností plánovaného rozvoja vo vymedzenom priestore a čase, stanovenie cieľov a ich usporiadaniu, vypracovanie návrhov vhodných postupov a výber kritérií, výber vhodného plánu pre prechod z východiskového do cieľového stavu pri dodržaní požadovaných kritérií a obmedzujúcich podmienok, stanovenie postupu realizácie zvoleného plánu vrátane reakcií na možné zmeny podmienok.
Plánovanie znamená rozhodnúť o tom: aké aktivity musia byť vykonané, v akom poradí je potrebné tieto aktivity realizovať, kedy je potrebné činnosti vykonať, aké zdroje je potrebné vyčleniť, akým spôsobom bude kontrolované plnenie plánu a realizované potrebné zásahy.
Plán predstavuje opis do budúcnosti orientovaných činností, vymedzuje činnosti v čase a priestore a stanovuje zdroje, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov.
Výhody plánovania:
 podporuje proaktívne konanie, t.j. aktívne ovplyvňovanie chodu vecí,
 pomáha odstraňovať faktor náhody, nakoľko rozmýšľaním sa získava predstava o tom, čo sa má stať
 slúži ako východisko pre alokáciu a efektívne využitie zdrojov,
 umožňuje efektívne vykonávanie činností."

Poznámka

voš, Práce obsahuje grafy a schémata o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29324
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse