Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 9

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 9

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téze na štátné záverečné skúšky v študijnom programe manažment devátou část. Popisuje úlohu peněz v ekonomice, peněžní trh a úrokovou míru. Dále mezinárodní ekonomické vztahy jakou jsou měna, měnové vztahy či zahraniční obchod, model racionální a volbu spotřebitele. Nakonec se zabývá rozhodováním podniku v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence a účtováním a účetními soustavami. Osmou část naleznete zde a desátou část naleznete zde.

Obsah

1.
Úloha peňazí v ekonomike, peňažný trh, úroková miera
2.
Medzinárodné ekonomické vzťahy: mena a menové vzťahy, zahraničný obchod, medzinárodná ekonomická integrácia a postavenie Slovenska v rámci nich
3.
Model racionálnej voľby spotrebiteľa
4.
Mikroekonomická analýza nákladov firmy (krátke a dlhé obdobie)
5.
Výroba a rozhodovanie podnikov v krátkom a dlhom období z mikroekonomického pohľadu
6.
Rozhodovanie podnikov v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie
7.
Cenová elasticita dopytu, substitučný a príjmový efekt zmeny ceny, monopolné ceny a cenová diskriminácia, peňažná a nepeňažná kalkulácia
8.
Asymetria v informáciách a jej vplyv na rozhodovanie ekonomických aktérov
9.
Účtovníctvo, účtovné sústavy a účtovný informačný systém
10.
Zobrazenie majetku podniku a zdrojov jeho financovania v účtovnej závierke (štruktúra aktív a pasív podniku)
11.
Účtovná uzávierka nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podniku

Úryvek

"Zmeny MK:
v systéme pevných MK:
• devalvácia = znehodnotenie meny, účelové znehodnotenie meny (môže revalvovať alebo devalvovať len raz za nejaké obdobie) zvýšenie kurzu v sys. Pevných men. kurzov
• revalvácia = zhodnotenie meny
v systéme pružných MK: (naša mena je v tomto systéme)
• depreciácia = znehodnotenie ( tu je častosť zmien úplne bežná)
• apreciácia = zhodnotenie (dopyt po určitej mene vzrastie oproti jej ponuke, čo označuje vzrast hodnoty danej meny vo vzťahu k iným menám v sys. pružných men. kurzov)
Dôsledky devalvácie (depreciácie):
(Keď bude rast export -> zvýšenie HDP, dopytu po našich výrobkoch, zlepsienie nasej platobnej bilancie, import bude klesať, sortiment sa zníži, rast cien)
• Rast EX à podpora domácich výrobcov à rast HDP a zamestnanosti
• Pokles IM à menšia konkurencia à rast cien
• Menej sortimentu
• Rast aktívneho salda PB (platobnej bilancie)
Výšku menového kurzu ovplyvňuje: politická situácia, výška úrokovej miery, živelná pohroma

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD: predstavuje výmenný proces, v ktorom krajiny vyvážajú a dovážajú výrobky, služby, resp. výrobné faktory. Je založený na existencii absolútnych alebo komparatívnych výhod.
Teória absolútnych výhod porovnáva dve krajiny a dva tovary. Každá krajina môže vyrábať jeden tovar s nižšími výrobnými nákladmi ako tá iná. Tzn. Že jedna krajina bude mať absolútnu výhodu pri výrobe jedného tovaru a absolútnu nevýhodu pri výrobe druhého. Každá potom bude chcieť vyvážať tovar, pri ktorom má výhodu a dovážať tovar, pri ktorom má nevýhodu.
Teória komparatívnych výhod (D. Ricardo) hovorí, že každá krajina sa bude špecializovať na výrobu a vývoz takých tovarov a služieb, ktoré môže vyrábať relatívne efektívnejšie než v iných krajinách a naopak, každá krajina bude dovážať tovary a služby, ktoré vyrába relatívne menej efektívne než v iných krajinách.
Dôvody vzniku MO:
• Rozdielne produkčné možnosti v jednotlivých krajinách
• Rozdielne prírodné, klimatické a pôdne podmienky
• Možnosť dosahovania úspor z rozsahu (keď vyrobím viac – priemer. N sú nižšie)
• Rozdielne preferencie spotrebiteľov v rôznych krajinách
Význam (výhody) MO:
• Umožňuje realokáciu a efektívnejšie využívanie zdrojov (krajiny sa zameriavajú na výrobu takých tovarov a služieb, pre ktoré majú najvhodnejšie podmienky)
• Rozširuje spotrebné možnosti krajín (MO umožňuje dovážať tovary a služby, kt. by sa v danej krajine nedali vyrobiť, resp. by sa vyrábali s relatívne vysokými nákladmi)
• Stimuluje a prispieva k dynamizácii národnej ekonomiky, čo sa prejaví v hospodárskom raste, teda
v raste HNP. (výroba určitého tovaru pre zahraničný trh = impulz pre rozvoj krajiny)
• Poskytuje informácie a poznatky o tovaroch a službách vyrábaných v zahraničí, čím núti domácich producentov skvalitňovať a zlepšovať úroveň svojej produkcie.
• Rozvíja konkurenciu v národnej ekonomike a eliminuje monopolné postavenie výrobcov.
• Posúva svetovú ekonomiku k svojej krivke produkčných možností.
Riziká (nevýhody) MO:
• Úzka špecializácie produkcie a vývozu môže viesť k závislosti importujúcej krajiny.
• Jednostranná orientácia na vývoz môže ohroziť stabilitu krajiny pri poklese tovaru v zahraničí.
• Dovážané TaS môžu nízkymi cenami ohroziť domácich výrobcov.
Export – Import = obchodná bilancia.
Ex > Im => aktívna obchodná bilancia, aktívne saldo, obchod. prebytok (deficit) a naopak.


ZAHRANIČNOOBCHODNÁ POLITIKA
- súhrn nástrojov, opatrení a inštitucionálneho zabezpečenia, kt. vláda centrálne reguluje mnoštvo a pohyb stattkov, kt. precháczajú cez hranice do a zo zahraničia.
Protekcionistická (ochranárska) ZOP
- obmedzovanie dovozu kvôli ochrane domácich výrobcov
- krajný prípad autarkia – úplná ek. izolácia určitej krajiny
- nástroje:
a) ekonomické (nepriame)
- clá, dovozné prirážky (musia byť dočasné – max. 1 rok), intervencie centrálnej banky, opatrenia MP a FP na ovplyvňovanie platobnej bilancie
b) mimoekonomické (administratívne, priame)
- dovozné a vývozné kvóty (podiely) zabezpečujúce kvantitatívne obmedzovanie dovozu a vývozu,
- vývozné subvendie (výdavky na podporu expertu) – dumpingové ceny (nižšia ako v krajine vývozu)
- neviditeľné prekážky dovozu (tech. normy, licencie, zdravotné a hygienické predpisy)"

Poznámka

voš, Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29327
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse