Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 8

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 8

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje téze na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment osmá část. Zabývá se základy ekonomické teorie. Popisuje principy fungování jednotlivých sytémů, podstatu a význam výrobních faktorů na makroekonomické úrovni. Dále se zaměřuje na podstatu fungování tržního mechanizmu a postavení a funkci domácností. Nakonec popisuje postavení a funkci státu a makroekonomické agregátní ukazatele. Sedmou část naleznete zde a devátou část naleznete zde.

Obsah

1.
Princípy fungovania jednotlivých ekonomických systémov
2.
Podstata a význam výrobných faktorov na makroekonomickej úrovni
3.
Podstata fungovania trhového mechanizmu: pôsobenie dopytu a ponuky, trhová rovnováha a nerovnováha, tvorba ceny na rôznych typoch trhov (trh statkov, trh výrobných faktorov, trh práce, trh pôdy, peňažný trh, agregátny trh)
4.
Postavenie, funkcie domácností a podnikov ekonomike: spotreba a úspory domácností, investície podnikov z makroekonomického pohľadu
5.
Postavenie a funkcie štátu v ekonomike: dane a štátny rozpočet, cenová regulácia
6.
Makroekonomické agregátne ukazovatele, cenové indexy a ich využitie v ekonomickej praxi
7.
Makroekonomické problémy nezamestnanosť a inflácia

Úryvek

"1. Princípy fungovania jednotlivých ekonomických systémov.
Ekonomický systém predstavuje určitý spôsob organizácie a fungovania národného hospodárstva. Je tvorený súborom záväzných pravidiel, nástrojov a inštitucionálneho zabezpečenia spoločenskej výroby v súlade s potrebami obyvateľstva krajiny. V závislosti od toho ako sa pristupuje k trom základným otázkam ( čo vyrábať, Ako vyrábať, pre koho vyrábať) a ako spoločnosť alokuje svoje obmedzené zdroje, poznáme ekon. systémy:
• Primitívne (prírodné) civilizácie
Rozhodovania človeka sú pudové, založené na inštinktoch s cieľom zachovania ľudskej existencie. O odpovediach na 3 zákl. otázky rozhodujú tradície a zvyky. Malá pozornosť sa venuje pracovným postupom, prioritou je uspokojiť existenčné potreby produktmi, ktoré si členovia domácnosti sami zaobstarajú a zhotovia. Toto rozhodovanie bolo typické pre spoločnosť až do nástupu kapitalizmu.
• Príkazová ekonomika- centrálne riadená alebo centrálne plánované ekonomiky
Rozhodnutia o výrobe a rozdeľovaní uskutočňuje štát zastúpený vládou. Je to systém založený na príkazoch z centra. Na všetky 3 otázky odpovedá štát, ktorý má v príkazovej ekonomike veľmi dôležitú prerozdeľovaciu funkciu s cieľom zabezpečiť sociálnu rovnosť medzi občanmi. Základným nástrojom usmerňovania a ovplyvňovania chodu ekonomiku sú direktívne nariadenia a plány, ktoré väčšinou nereagujú na aktuálne potreby ľudí. Výroba je orientovaná na plnenie plánov, čoho výsledkom je nadprodukcia alebo nedostatok tovarov a služieb. Prevláda štátne vlastníctvo, ceny sú určované štátom. Pri existenčných statkoch je cena pod úrovňou ceny, ktorá by vznikla na základe trhového pôsobenia čo spôsobuje nedostatok týchto komodít a ich získavanie v tieňovej ekonomike kde sú predražené. Tento spôsob hospodárenia nemotivuje podniky k úsporám zdrojov. Hospodárenie v príkazovej ekonomike je neefektívne a náročné na zdroje. Typickým príkladom sú socialistické štáty.
• Trhová ekonomika- (neexistuje)
- založená na princípe slobodného podnikania, štát nezasahuje, trh je voľný, riadené trhovým mechanizmom
(ponuka- dopyt), dokonalá konkurencia, súkromné vlastníctvo
- cieľ: spotrebiteľ- maximalizácia úžitku výrobca- maximalizácia zisku
- nevýhody: 1. monopoly a oligopoly
2. externality- vedľajšie účinky činností
prenášané z jedného ekonomického subjektu na iný,
2 typy pozitívne e., negatívne e.
3. trh nemotivuje k produkcii verejných statkov
4. trh nedostatočne ochraňuje slabých
5. trhová e. nie je stabilná (ekonomické cykly)
6. asymetria informácií
A. Smith- princíp „neviditeľnej ruky trhu“
• Zmiešaná ekonomika
-J. M. Keynes- počas krízy musí štát zasiahnuť do ekonomiky
- štát plní 4 základné funkcie:
1. legislatívna- tvorba zákonných noriem a opatrení zameraných na reguláciu správania sa subjektov v ekonomike
2. alokačná- prerozdelenie výrobných vstupov tak, aby ekonomika fungovala efektívne, konkurencia
3. redistribučná- prerozdeľovanie príjmov občanov
4. stabilizačná- zabezpečuje stabilitu hospodárstva
- výskyt- všetky súčasné moderné krajiny
2. Podstata a význam výrobných faktorov na makroekonomickej úrovni.Výrobné faktory- činitele ktoré tvoria nevyhnutné vstupy pre výrobu nových statkov
Práca
Pôda
Kapitál
Ľudský kapitál
Podľa pôvodu:
• Primárne- pôvodné, originálne výrobné faktory, ktoré sú reprezentované pôdou, prácou a ľudským kapitálom.
• Sekundárne- odvodené, druhotné výrobné faktory, ktoré sú tvorené kapitálom ako produktom predchádzajúcich výrobných procesov
Podľa výskytu:
• Absolútne obmedzené výrobné faktory- pôda, ktorú nemožno rozširovať
• Relatívne obmedzené- kapitál, práca a ľudský kapitál
Výrobné faktory sú vzácne- ich výskyt je obmedzený ale potreby ľudí sú neobmedzené. Sú čiastočne zastupiteľné vo výrobe. Ale len kombinácia výrobných faktorov vstupujúcich do výroby prináša výsledky v podobe výstupu.

PRÁCA
-akákoľvek ekonomicky zameraná manuálna alebo duševná činnosť, ktorej výsledkom sú statky a služby uspokojujúce naše potreby a ktorá je zdrojom príjmu.
-predstavuje vedomú a účelovú hospodársku aktivitu ľudí. Nositeľom práce je pracovná sila (ľudia). Pre fungovanie ekonomiky je smerodajné množstvo práce, ktoré je dané:
• Počtom obyvateľov schopných a ochotných pracovať
• Štruktúrou obyvateľstva z hľadiska veku, pohlavia, klasifikácie atď.
• Dĺžkou pracovného času
• Intenzitou práce (množstvo práce vynaloženého za časovú jednotku)
Podľa pracovnej aktivity ju rozdeľujeme na:
• Ekonomicky neaktívna (deti a mládež v predproduktívnom veku do 15r)
• Ekonomicky aktívna – ľudia v produktívnom veku (15-59) a poproduktívnom (nad 60r)
Kvalita práce určuje v národnom hospodárstve:
• Vzdelanosť obyvateľstva danej ekonomiky
• Kvalifikácia pracovnej sily
• Štruktúra kvalifikácie
Produktivita práce- udáva ako sa zvýši produkcia statkov pri nezmenenom množstve práce
Faktory, ktoré ju ovplyvňujú- technická a technologická vybavenosť práce, organizácia práce,
kvalifikácia a motivácia, prírodné a pôdne podmienky
Základným východiskom všeobecného rastu produktivity je deľba práce- rozdelenie ekonomických úloh na špecializované činnosti, resp. medzi špecializované zložky hospodárstva
Typy deľby práce:
• Prirodzená- rozdelenie práce medzi ľudí na základe vrodených schopností (muži a ženy, mladí a starí)
• Spoločenská- východiskom pre profesionalizáciu práce, začalo to keď sa oddelilo pastierstvo od poľnohospodárstva, potom odčlenenie remesiel, oddelenie výroby od obchodu a vznik služieb
• Technická- vznikla manufaktúrnou výrobou, rozdelenie výrobného procesu jednej výrobnej jednotky na časti alebo na jednotlivé operácie, úkony
• Medzinárodná- má teritoriálne aspekty, prekračuje hranice národného hospodárstva, východiskom pre medzinárodné ekonomické vzťahy, podporuje liberalizáciu zahraničného obchodu a globalizačné tendencie vo svete
PÔDA
Zahrňuje všetky súčasti prírodného prostredia. Existuje v konkrétnych formách:
• Obrábaná pôda, nerastné bohatstvo
• Lúky, pasienky, lesná pôda, močariská, vodné zdroje
• Stavebné parcely
Z hľadiska využitia sa môže pôda uplatniť ako:
• Pestovateľský základ- produkcia plodín, vplyv činiteľov- klimatické pásmo, úrodnosť (bonita), poloha pôdy vzhľadom na centrá spotreby a dopravné spojenia. Podlieha zákonu klesajúcich výnosov

• Stanovisko- pre ťažobný alebo spracovateľský priemysel, predpokladom pre existenciu podniku je nerastné bohatstvo
• Stavenisko- základ výstavby, pôdne plochy pod mestskou, vidieckou zástavbou, dopravnou a komunálnou infraštruktúrou."

Poznámka

voš, Práce obsahuje grafy a naskenované listy o rozsahu cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29326
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse