Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ústavní vývoj ČR 1918 - 1992

Ústavní vývoj ČR 1918 - 1992

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Období 1918 - 1920 - prorakouská orientace, pokračování předválečného stavu s cílem získat autonomii českých zemí v rámci rakouského státu (agrární stav, staročeši), nejvýznamnější byl orientován na vznik samostatného českého státu a na získání jeho politické a státní samostatnosti; výrazně protirakouská orientace, domácí odboj, Tříkrálová deklarace, Národní výbor, Národní výbor československý, zahraniční odboj (Český komitét zahraniční, Československá národní rada, Washingtonská deklarace, revoluční vystoupení českého lidu a vyhlášením samostatnosti nového
československého státu. Ústavní zákonodárství - 11/1918, 37/1918, novelizace prozatímní ústavy, 138/1919, 271/1919. Související zákonodárství - 35/1918 (o osobní nedotknutelnosti členů Národního shromáždění), 36/1918 (o jednacím řádu Národního shromáždění). Období 1920 - 1938 - Ústava z roku 1920, souhrnné základní znaky ústavy. Související zákonodárství - volební zákony: 123/1920, 124/1920, 325/1920, 326/1920, 327/1920, 162/1920 o Ústavním soudě, 293/1920 o ochraně svobody osobní,domovní a tajemství listovního, 126/1920 o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, 236/1920 (státní občanství), Podkarpatská Rus (a Zakarpatská Ukrajina). Období 1938 - 1945 - Mnichov, Česko-slovenská republika (tzv. druhá republika), Zmocňovací zákon, Protektorát Čechy a Morava, Slovensko, Prozatímní státní zřízení, Dekrety prezidenta republiky, v období nesvobody vzniklo pět skupin právních předpisů (právní předpisy orgánů druhé republiky, právní předpisy orgánů Protektorátu Čechy a Morava, právní předpisy orgánů slovenského státu, právní předpisy prozatímního státního zřízení, právní předpisy Slovenské národní rad). Ústavní zákonodárství - Česko-slovenská republika - ústavní zákon o autonomii Slovenské země, ústavní zákon o autonomii Podkarpatské Rusi, ústavní zákon – zmocňovací zákon (330/1938), Protektorát Čechy a Morava, Slovensko - Ústava Slovenské republiky, Prozatímní státní zřízení - ústavní dekret 1/1940 o ustavené Státní radě, ústavní dekret 2/1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné (pouhé 3 §), ústavní dekret 11/1944 o obnovení právního pořádku, ústavní dekret 18/1944 o národních výborech a Prozatímním národním shromáždění, ústavní dekret 1/1945 o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné (2. 4. 1945, Košice), úst. d. 3/1945, Postupimská dohoda. Období 1945 - 1948 - obnova ústavního řádu a právní kontinuita, obnova orgánů státní moci, Košický vládní program, Prozatímní národní shromáždění, Ústavodárné národní shromáždění, příprava nové ústavy. Ústavní zákonodárství - ústavní dekret 22/1945, úst. dekret 33/1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ústavní dekret prezidenta republiky č. 47/1945 o Prozatímním národním shromáždění, úst. dekret 57/1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky, pro toto období zůstala v platnosti Ústava z roku 1920 (ač byla měněna či doplňována). Související zákonodárství - dekret prezidenta republiky 16/1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných soudech, dekret prez. republiky 12/1945 (konfiskace), dekret 104/1945 (o závodních radách). Období 1948 - 1960 - únorové události, přijetí nové ústavy 1948, Ústava 1948 (tzv. 9. května), souhrnně základní znaky ústavy. Související zákonodárství - ústavní zákon č. 47/1950 o úpravách organizaci veřejné správy, ústavní zákon č. 64/1952 o soudech a prokuratuře, ústavní zákon č. 81/1953 o řízení národních výborů vládou, ústavní zákon č. 12/1954 o národních výborech, ústavní zákon č. 26/1954 o volbách do Národního shromáždění a o volbách do SNR, ústavní zákon 33/1956 o slovenských národních orgánech, ústavní zákon č. 35/1960. Příprava a přijetí nové ústavy - federalizace československého státu. Vývoj po roce 1989 - platné ústavní právo, Ústava 1960, souhrnně základní znaky ústavy, ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci. Související zákonodárství - období 1960 – 1968, období 1968 – 1988 (ústavní zákon č. 10/1969 o Radě obrany státu, ústavní zákon č. 57/1969 o změně ústavního zákona č. 81/1968, ústavní zákon 155/1969 o doplnění hlavy osmé Ústavy, ústavní zákon č. 125/1970 o doplnění ústavního zákona č. 143/1968, ústavní zákon č. 126/1970 o opatřeních v soustavě federálních orgánů, ústavní zákon č. 43/1971 o změně ústavy a úst. zákona č. 143/1968
ústavní zákon č. 50/1975 o doplnění č. 64 úst. z. 143/1968), období 1989 – 1992 (ústavní zákon č. 135/1989 o změně ústavy, ústavní zákon č. 46/1990 o změnách ústavy a úst. zák. č. 143/1968, ústavní zákon č. 100/1990 o změnách ústavy a úst. zák. č. 143/1968, ústavní zákon č. 294/1990
ústavní zákon 376/1990, ústavní zákon 556/1990, ústavní zákon č. 23/1991 Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 91/1991 o Ústavním soudu České Slovenské federativní republiky
ústavní zákon č. 326/1991).

Obsah

1.
Období 1918 - 1920
1.1
Ústavní zákonodárství
1.2
Související zákonodárství
2.
Období 1920 - 1938
2.1
Související zákonodárství
3.
Období 1938 - 1945
3.1
Ústavní zákonodárství
4.
Období 1945 - 1948
4.1
Ústavní zákonodárství
4.2
Související zákonodárství
5.
Období 1948 - 1960
5.1
Související zákonodárství
5.2
Příprava a přijetí nové ústavy
6.
Vývoj po roce 1989
6.1
Související zákonodárství

Úryvek

"Protektorát Čechy a Morava
- 16. 3. 1939 vydán Hitlerův Výnos Vůdce a Říšského kancléře o zřízení Protektorátu Čechy a Morava – tímto byl potvrzen faktický stav zániku státu
- odepřena státní suverenita, území se stalo součástí německé říše
- přiznána samosprávná autonomie s tím, že každé nařízení nebo opatření autonomní moci muselo být v souladu s potřebami Říše
- dále bylo upraveno postavení obyvatel protektorátu, forma státní správy a vztahy říšských orgánů k orgánům protektorátním
- výnosem byly zlikvidovány dosavadní ústavní orgány
- na území existovaly dvě soustavy orgánů – říšských a protektorátních
- v oblasti nejvyšších státních orgánů došlo k rozpuštění Národního shromáždění dekretem státního prezidenta Háchy dne 21. 3. 1939 (naposledy se tento orgán sešel v prosinci 1938); nové volby nebyly vypsány
- místo NS měl působit Výbor Národního souručenství, jako reprezentativní orgán politického sdružení českého národa (členové byli jmenováni státní prezidentem); po nástupu Hendricha přestalo Národní souručenství jako soustřeďující politický orgán existovat (měl za úkol kontrolovat činnost vlády a předkládat vládě a jednotlivým ministerstvům návrhy a rezoluce)
- dalším nejvyšším orgánem se stal státní prezident, který byl formálně v čele autonomní protektorátní správy; k výkonu úřadu potřeboval zmocnění a pověření Vůdce
- v čele výkonné moci byla formálně protektorátní vláda (členové byli do funkcí potvrzováni říšským protektorem)

Důležitý zásah do organizace a vlády a jednotlivých ministerstev přinesly Heydrichovy správní reformy. Heydrich především nechal zatknout a popravit ministerského předsedu Eliáše, o jehož spojení s Benešem nacisté již delší dobu věděli.
V lednu 1942 byla provedena reorganizace vlády, znamenající prakticky její likvidaci. Nové rozdělení resortu bylo přizpůsobeno německému vzoru (počet se tak značně zmenšil – došlo např. ke sloučení všech hospodářských ministerstev v jediné ministerstvo hospodářství a práce).

Zmocňovací zákon – po uplynutí dvouletého zmocnění bylo vládě toto zmocnění prodlouženo nařízením říšského protektora ze dne 12. 12. 1940.
Mimo uvedené nejvyšší orgány existovala i autonomní správa na místní úrovni. Po okupaci českého území převzaly německé orgány celou stávající soustavu těchto orgánů, s tím, že kompetence těchto orgánů byly omezovány a postupně rušeny. Německé orgány mohly kdykoliv nahradit autonomní protektorátní správu (stalo se tak např. na úseku policejní správy).
Heydrichovou správní reformou (jaro 1942) byla dokončena likvidace autonomní místní správy a tím odstraněna stávající dvoukolejnost státní správy ve prospěch německých úřadů a orgánů.

Z říšských orgánů byla důležitá funkce říšského protektora, který byl nejvyšším zástupcem Vůdce na území protektorátu a zastupoval zde říšskou vládu; řídil všechny říšské orgány (s výjimkou branné moci) na území protektorátu.

Úprava postavení obyvatelstva protektorátu – rozdělení na tři skupiny:
a) plnoprávné říšské občany
b) Čechy s udělením protektorátní příslušnosti
c) skupina bezprávných občanů s uplatněním rasistických předpisů o rasovém původu

Z pohledu ústavního vývoje a pro jeho pozdější hodnocení je významnou problematika protiněmeckého odboje, který se vyvíjel formou domácího odboje a formou zahraničního odboje.
Domácí odboj – reagoval na národnostní útlak, policejní teror a na hospodářský rozvrat; probíhal v ilegalitě; vyvrcholil Slovenským národním povstáním a Pražským květnovým povstáním.
Zahraniční odboj – začal se vytvářet ihned v roce 1939 ve Francii politickými představiteli v ustaveném Národním výboru Československém."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5817
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse