Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Veřejná správa ke státním závěrečným zkouškám

Veřejná správa ke státním závěrečným zkouškám


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce obsahuje 30 přehledně strukturovaných otázek k bakalářským státním závěrečným zkouškám z veřejné správy. Úvodní otázky se zabývají obecnými souvislostmi dělby moci a práva. Odtud se pozornost přesunuje ke správnímu právu a organizaci veřejné správy. Další otázky se věnují legislativnímu zakotvení správy a samosprávy v ČR, postavení a působnosti obcí a krajů, kontrole ve veřejné správě, správnímu řízení a soudnictví, vztahu trhu a občanského sektoru a mnoha dalším tématům.

Obsah

1.
Principy dělby moci ve státě
1.1.
Státní moc
1.2.
Moderní pojetí formy státu
2.
Dělba moci v rámci ústavního pořádku ČR
2.1.
Moc výkonná
2.2.
Moc zákonodárná
2.3.
Moc soudní
2.4.
Prezident
3.
Právo veřejné a právo soukromé
3.1.
Veřejné právo
3.2.
Soukromé právo
4.
Tvorba práva, legislativní proces
4.1.
Věcný záměr
4.2.
Připomínky
4.3.
Legislativní rada vlády
4.4.
Návrh zákona
4.5.
Poslanecká sněmovna
4.6.
Senát
4.7.
Prezident
5.
Právní skutečnosti
5.1.
Právní skutečnost
5.2.
Právní vztahy
5.3.
Proces aplikace práva
5.4.
Prvky právní normy
6.
Právní subjektivita, úprava subjektů v oboru správního práva
6.1.
Právní subjektivita
6.2.
Subjekty správního práva
7.
Prameny správního práva v ČR
7.1.
Správní právo
7.2.
Ústava a ústavní zákony, Listina základních práv a svobod
7.3.
Zákony a zákonná opatření Senátu
7.4.
Vyhlášky
7.5.
Nařízení vlády
7.6.
Obecně závazné vyhlášky krajů a obcí
7.7.
Nařízení krajů a obcí
7.8.
Právo EU
7.9.
Mezinárodní smlouvy
8.
Základní principy organizace veřejné správy a principy právního státu
8.1.
Ústřední subjekty státní správy – přímý vykonavatelé
8.2.
Další subjekty státní správy s celostátní působností – přímý vykonavatelé
8.3.
Místní státní správa – nepřímý výkon státní správy na základě delegování pravomocí (přenesená působnost)
8.4.
Státní správa propůjčená soukromým osobám – nepřímí vykonavatelé
8.5.
Principy právního státu
9.
Pojem správy a samosprávy – ústavní základy v ČR
9.1.
Vymezení státní správy
9.2.
Ústavní základy organizace veřejné správy v ČR, základní principy fungování státní správy
9.3.
Institucionální uspořádání veřejné správy
9.4.
Státní správa
9.5.
Samospráva
9.6.
Vztah mezi státem a územní samosprávou
9.7.
Vztah mezi státem a územní samosprávou při výkonu státní správy
10.
Postavení a působnost obce
10.1.
Obecné vymezení pojmů a základní atributy obce
10.2.
Orgány obce, jejich postavení a vzájemné vztahy
10.3.
Samostatná působnost
10.4.
Přenesená působnost
10.5.
Klasifikace obcí
11.
Normotvorba obcí a krajů
11.1.
Vymezení
11.2.
Právní předpisy vydané v rámci samosprávy
11.3.
Právní předpisy vydané v rámci přenesené působnosti
11.4.
Publikace
11.5.
Sistace
12.
Konkrétní právní akty, správní rozhodnutí
12.1.
Správní akt
12.2.
Náležitosti
12.3.
Členění
12.4.
Druhy vad správních rozhodnutí
12.5.
Vlastnosti správních aktů
13.
Postavení a působnost kraje
13.1.
Samostatná působnost kraje
13.2.
Přenesená působnost kraje
13.3.
Krajský úřad
14.
Kontrola ve veřejné správě
14.1.
Vnější kontrola
14.2.
Dozor
14.3.
Dozor nad výkonem samostatné působnosti kraje
14.4.
Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce
14.5.
Dozor nad výkonem přenesené působnosti kraje
14.6.
Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce
15.
Odpovědnost ve veřejné správě
15.1.
Pojmy
15.2.
Podmínky odpovědnosti
15.3.
Rozsah odpovědností
15.4.
Odpovědnost za škodu vzniklou nezákonným rozhodnutím
15.5.
Odpovědnost za škodu vzniklou nesprávným úředním postupem
15.6.
Osobní odpovědnost úředních osob – regresní úhrada
15.7.
Podmínky uplatnění nároku
15.8.
Lhůta promlčení
16.
Správní řízení
16.1.
Pojem správního řízení obecně
16.2.
Obecné správní řízení (prvoinstanční)
16.3.
Správní rozhodnutí
16.4.
Zvláštní správní řízení
16.5.
Základní zásady činnosti správních orgánů
16.6.
Základní zásady činnosti správního řízení
17.
Správní soudnictví
17.1.
Systém
17.2.
Úloha
17.3.
Druhy žalob
18.
Správní delikty v ČR
18.1.
Správní delikt
18.2.
Správní delikt
18.3.
Jednání vylučující protiprávnost
18.4.
Obecné znaky správních deliktů
19.
Trh, stát a občanský sektor – vzájemné interakce a úloha v sociální praxi moderní společnosti
19.1.
Trh
19.2.
Stát
19.3.
Občanský sektor
19.4.
Vzájemná interakce
19.4.1.
Stát vůči trhu
19.4.2.
Trh vůči státu
19.4.3.
Stát a občanský sektor
19.4.4.
Trh a občanský sektor
19.4.5.
Stát, trh a občanský sektor
20.
Formy demokracie
20.1.
Přímá demokracie
20.2.
Zastupitelská (nepřímá) demokracie
20.3.
Znaky demokratického státu
21.
Volební a stranické systémy
21.1.
Volební systémy
21.2.
Většinový volební systém
21.3.
Proporční (poměrný) volební systém
21.4.
Volební systém v ČR
21.5.
Stranické systémy
22.
Politické ideologie ve vztahu ke státní moci a veřejné správě
22.1.
Politické strany
22.2.
Základní znaky politických stran
22.3.
Základní dělení politických stran
22.4.
Ideologie
22.5.
Liberalismus
22.6.
Konzervatismus
22.7.
Socialismus
22.8.
Komunismus
22.9.
Anarchismus
22.10.
Feminismus
22.11.
Nacionalismus
23.
Základní etapy vývoje veřejné správy v českých zemích ve 20. století
23.1.
28. 10. 1918
23.2.
1928
23.3.
1939
23.4.
Po 2. světové válce
23.5.
1948
23.6.
1950
23.7.
1960
23.8.
1982
23.9.
1968
24.
Reforma veřejné správy po roce 1990 v ČR
24.1.
17. 11. 1989 revoluce
24.2.
1990
24.3.
1. 1. 1993
24.4.
2000–2001
24.5.
1. 5. 2004
24.6.
Regiony soudržnosti
25.
Systém daní v ČR
25.1.
Daň
25.2.
Hlavní funkce
25.3.
Přímé daně
25.3.1.
Daň z příjmu fyzických osob
25.3.2.
Daň z příjmu právnických osob
25.3.3.
Daň z nemovitostí
25.3.4.
Daň silniční
25.3.5.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
25.4.
Nepřímé daně
25.4.1.
Daň z přidané hodnoty
25.4.2.
Spotřební daň
26.
Veřejné výdaje, programy a projekty, analýza jejich efektivnosti
26.1.
Veřejné výdaje
26.2.
Základní funkce veřejných výdajů
26.3.
Součástí hodnotící analýzy veřejných projektů je zajištění efektivnosti v těchto bodech
26.4.
Ukazatele efektivnosti veřejných výdajů
27.
Metody financování sociálního zabezpečení – teorie a praxe v ČR
27.1.
Sociální zabezpečení
27.2.
Nástroje sociální zabezpečení
27.3.
Dávky sociálního zabezpečení
27.4.
Základní systémy financování sociální zabezpečení
28.
Pojem sociálního státu
28.1.
Sociální stát = welfare state
28.2.
Příčiny vzniku sociálního státu
28.3.
Sociální stát
28.4.
Typologie sociálního státu
28.5.
Kritika sociálního státu
28.6.
Typy krizí sociálního státu
29.
Tři pilíře sociální politiky: sociální pojištění, sociální pomoc, doplňkové sociální systémy
29.1.
Sociální pojištění
29.2.
Státní sociální podpora
29.3.
Sociální pomoc
30.
Nástroje sociální politiky
30.1.
Kolektivní vyjednávání
30.2.
Nástroje právní povahy
30.3.
Veřejné slyšení
30.4.
Sociální programy
30.5.
Nátlakové akce
30.6.
Hromadné sdělovací prostředky
30.7.
Ekonomické nástroje
30.8.
Konkrétní nástroje sociální politiky

Úryvek

"1. Principy dělby moci ve státě (šlo by spojit otázkou č. 2)
Státní moc
: schopnost státu prosazovat na svém území obecnou vůli, vyjádřenou v právním řádu, včetně prostředků donucení
: je suverénní, nezávislá na jiné moci
: spojována s právem, řídí se právním řádem, právo je vynutitelné jen sankcí státní moci

Moderní pojetí formy státu
: rozdělení podle povahy a složení nevyšších státních orgánů, jejich vzájemných vztahů a rozdělení moci
a) forma vlády (základním kritériem pro určení formy vlády je organizace a dělba moci)
: parlamentní (systémy s neúplnou dělbou moci)
 původ ve Velké Británii, není zde důsledná dělba moci
 možné slučování moci zákonodárné a výkonné (poslanec může být členem vlády)
 výkonná moc nemá přímou legitimitu, je odvozena od moci zákonodárné
 shodná politická orientace vlády a většiny parlamentu (opoziční stínová vláda nemá takovou podporu)
 použitelná v republice i v monarchii (je dána vztahem státu a exekutivy, nikoli osobou hlavy státu)

: prezidentská (zásadní oddělení moci) např. v USA
 možná pouze v republice, důsledná dělba moci, neslučitelnost pozice v moci zákonodárné a výkonné
 možnost odlišné politické orientace exekutivy a parlamentu
 prezident je představitelem výkonné moci
 nositelem pravomocí je prezident, ten může moc delegovat na ministry), platí slovo prezidenta
 neexistuje institut důvěry či nedůvěry ,,vládě“, prezident nemá pravomoc rozpustit parlament

: direktoriální (vláda shromáždění – jednotná moc)
 specifická forma vlády (např. Švýcarsko), není oddělena exekutiva od legislativy
 parlament volí vládu - zastoupeny 4 nejsilněší strany (2+2+2+1) – konsensuální demokracie
 prezident je předseda vlády (volen na jeden rok parlamentem ze členů vlády, postupná rotace)
 vláda odpovídá parlamentu, nelze ji však odvolat (parlament nemůže vládě vyslovit nedůvěru)

: modifikovaná
 Francie – neoprezidentská republika (prvky parlamentí i prezidentské vlády)
- poloprezidentský systém, prezident je volen přímo
- vláda je jmenována prezidentem dle výsledku voleb a odpovídá se parlamentu
- taxativní výčet věcí vymezených v zákoně (parlamentu), ostatní pravomoci má vláda
- správní executiva (zajištění běžné státní správy)
- politická executiva (prezident, předseda vlády, ministři zahraničí, vnitra, fiannací a obrany)
- kohabitace (soužití vlády a prezidinta s odlišnou politickou orienací)
 Německo
- exekutiva posílena jako u Francie, ale má blíže k parlamentnímu systému
- postavení prezidenta je velmi slabé – pouze reprezentativní funkce
- kancléř volen parlamentem na základě výsledku voleb, kancléř odpovídá parlamentu
- omezení parlamentu ve vztahu k vyslovení důvěry a nedůvěry knacléři (ochrana před nestabilitou)

: monarchie
 absolutní – veškerá moc v rukou panovníka, neexistence dělby moci
 konstituční – moc je rukou lidu, který si volí své zástupce do parlamentu, panovník má fakticky pouze reprezentativní funkci (př. královna VB má právo veta, ale nikdy ho nepoužila - platí co řekne parlament)
b) státní zřízení (unie x federace)
: územní členění státu a vztah mezi státem a jeho územními jednotkami
c) státní režim (demokracie x autokracie „diktátorství“)
: regulace života občanů, postavení občana ve společnosti, míra práv a svobod"

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26476
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse