Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance - výpisky z přednášek

Veřejné finance - výpisky z přednášek

Kategorie: Finance, Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek ekonomie na téma veřejné finance. Dotýká se všech důležitých tématům této oblasti. Seznamuje nejen s pojistným na zdravotním pojištěním a sociálním zabezpečením, ale také z podstatou a druhy daní, včetně rozboru podle daňových náležitostí. Charakterizuje rozpočtovou soustavu ČR, státní rozpočet a finance orgánů územní správy. Dále se věnuje nejen obecným modelům financování sociálního zabezpečení ale také státní sociální podpoře, i financování politiky zaměstnanosti.

Obsah

1.
Veřejné finance
1.1.
Vymezení a funkce veřejných financí
1.2.
Další formy peněžních vztahů v oblasti veřejných financí
1.3.
Články veřejných financí
2.
Příjmy veřejných financí a jejich členění
2.1.
Výdaje veřejných financí – veřejné výdaje
2.1.1.
Členění z makroekonomického hlediska
2.1.2.
Členění podle sektorů
2.1.3.
Členění podle plánovatelnosti
2.2.
Faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejných výdajů
3.
Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
3.1.
Pojistné na zdravotní pojištění
3.2.
Cíl zdravotního pojištění
3.3.
Pojištěnci zdravotně pojištění
3.4.
Plátci pojistného
4.
Pojistné na sociální zabezpečení jako příjem veřejných financí v ČR
4.1.
Sociální pojištění (zabezpečení)
4.1.1.
Pojistné jako druh veřejného příjmu
4.1.2.
Cíle
4.1.3.
Pojištěnci
4.1.4.
Výpočet pojistného
5.
Podstata a členění daní
5.1.
Úvod do daní
5.2.
Daň
5.3.
Charakteristika daňových náležitostí
6.
Daň z příjmu fyzických osob (rozbor podle daňových náležitostí)
6.1.
Poplatník = fyzická osoba
6.2.
Předmět
6.3.
Postup při výpočtu základu
6.4.
Daň z příjmů právnických osob
6.4.1.
Poplatník = právnická osoba (všechny PO)
6.4.2.
Předmět
6.4.3.
Základ daně
6.5.
Majetkové daně
7.
Daň z nemovitostí (rozbor podle daňových náležitostí).
7.1.
Daň z nemovitosti
7.1.1.
Daň z pozemku
7.1.2.
Daň ze staveb
8.
Daň darovací a dědická a z převodu nemovitostí (rozbor podle daňových náležitostí)
8.1.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
8.1.1.
Daň z převodu nemovitostí
8.1.2.
Daň darovací, daň dědická
8.2.
Silniční daň
9.
Nepřímé daně v ČR (rozbor podle daňových náležitostí)
9.1.
Nepřímé daně
9.2.
Spotřební daně
9.3.
Daň z přidané hodnoty
10.
Poplatkový systém v ČR, charakteristika poplatků
10.1.
Clo jako příjem veřejných financí
10.1.1.
Druhy cla
10.1.2.
Celní politika v EU
10.2.
Poplatky jako příjem veřejných financí
10.2.1.
Druhy poplatků
11.
Rozpočtová soustava v ČR
11.1.
Soustava rozpočtových orgánů a institucí - dělení
12.
Státní rozpočet
12.1.
Vymezení státního rozpočtu:
12.2.
Rozpočtové zásady
12.3.
Rozpočtový proces
13.
Účelové finanční fondy jako článek veřejných financí
13.1.
Druhy účelových fondů
13.1.1.
Státní účelové fondy
14.
Finance orgánů územní samosprávy
14.1.
Obce
14.1.1.
Funkce obcí
14.1.2.
Základní principy financování obcí
14.1.3.
Rozpočet obce, jeho příjmy a výdaje
14.1.4.
Orgány obce a jejich úloha v oblasti financování:
14.2.
Kraje
14.2.1.
Funkce krajů
14.2.2.
Financování krajů
14.2.3.
Základní orgán
15.
Financování organizačních složek a příspěvkových organizací státu a územních samosprávných celků
15.1.
Druhy organizací územně-samosprávních celků (ÚSC)
15.1.1.
Zákon o rozpočtových zásadách č. 250/2000 Sb.
15.1.2.
Organizační složka
15.1.3.
Příspěvkové organizace
15.2.
Organizační složky státu
15.2.1.
Příspěvkové organizace státu
16.
Financování obecně prospěšných společností a nadací
16.1.
Problematika neziskových organizací
16.2.
Veřejnoprávní
16.3.
Soukromoprávní
16.3.1.
Obecně prospěšné společnosti
16.3.2.
Nadace
17.
Obecné modely financování sociálního zabezpečení
17.1.
Financování sociálního zabezpečení
17.1.1.
Vymezení a principy
17.1.2.
Historické modely financování
17.1.3.
Současné modely financování
18.
Sociální pojištění v ČR, jeho úloha při financování sociálního zabezpečení
18.1.
Sociální zabezpečení v ČR
18.1.1.
Sociální pojištění
18.1.2.
Nemocenské pojištění
19.
Státní sociální podpora v ČR (SSP)
19.1.
SSP ako součást sociální zabezpečení
19.2.
Dávky SSP
19.3.
Dávky sociální péče jako součást sociálního zabezpečení
20.
Financování politiky zaměstnanosti
20.1.
Sociální zabezpečení nezaměstnaných
20.1.1.
Pasivní politika zaměstnanosti
20.1.2.
Aktivní politika zaměstnanosti


Úryvek

"1) VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH FINANCÍ
VEŘEJNÉ FINANCE = peněžní vztahy, které zprostředkovávají tvorbu, rozdělování a užití peněžních fondů státu, orgánů územní samosprávy, veřejnoprávních organizací a státních podniků (např. česká pošta)
- hlavním článkem VF jsou finance státu (točí se kolem státního rozpočtu)
- manipulace s peněžními fondy státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací (nemocnice, školy, …), organizačních složek (dříve rozpočtové organizace - ČSSZ, ÚP, ministerstva, soudy, policie, armáda)
= všechny tyto peněžní vztahy, do kterých vstupují tyto instituce
Peněžní fond = určitá suma peněz

Principy veřejných financí
VF fungují na základě uplatňování tří principů:
1) nenávratnost
= většina peněžních vztahů má nenávratný charakter
- subjekt poskytuje peníze jinému subjektu, tyto peníze se už nevrátí zpátky (daně, poplatky)
2) neekvivalentnost
= převládající princip - týká se větší části VF, subjekt platí a nedostává zpět žádnou protihodnotu
x některé jsou ekvivalentní - např. správní poplatky - za úkon orgánu veřejné správy (např. za vydání pasu)
3) nedobrovolnost
= zákony nutí jednotlivé subjekty platit (vyplývají z mocenské úlohy státu)

Cíl veřejných financí
= shromáždit peněžní prostředky a jejich prostřednictvím zabezpečit fungování státu (peněžní prostředky určené na financování armády, policie, státu; ekonomické, sociální funkce)
- zabezpečit veřejné statky pro obyvatelstvo (souvisí s ↑) a zmírnit nerovnosti, které se ve společnosti vytvářejí = tímto způsobem by měly VF přispívat ke stabilizaci ekonomiky

2) FUNKCE VEŘEJNÝCH FINANCÍ
a) funkce alokační (rozdělovací)
- shromáždit finanční zdroje (především daňová soustava) a rozdělit tyto peníze do jednotlivých resortů veřejného sektoru tak, aby mohly být zajištěny veřejné statky pro obyvatelstvo"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16499
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse