Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance - výpisky z přednášek

Veřejné finance - výpisky z přednášek


Kategorie: Finance, Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek ekonomie na téma veřejné finance. Nejdříve práce definuje, co jsou to veřejné finance, poté již uvádí jejich členění, charakteristiky a teorie. Heslovitou formou popisuje veřejný sektor a státní rozpočet, i veřejné výdaje. Zabývá se soustavou veřejných příjmů a veřejnou správou. Uvádí do problematiky daní, včetně jejich základních druhů. Charakterizuje daňový systém České republiky, i daň z příjmu, reálné a nepřímé daně. Seznamuje s veřejným zdravotním pojištěním a fiskální politikou. Závěr pojednává o strukturálních fondech.

Obsah

1.
Veřejné finance
1.1.
Fiskální systém
1.2.
Zdrojem veřejných příjmů – daně
1.3.
Základní prvky
1.4.
Členění národního hospodářství podle principu financování
1.5.
Členění národního hospodářství podle Pestoffa
1.6.
Opodstatnění existence neziskových organizací
1.7.
Opodstatnění svobody sdružování
1.8.
Brzdy svobody sdružování
1.9.
Teorie neziskových organizací
1.10.
Teorie vládních, tržních selhání
1.11.
Veřejný statek
1.11.1.
Charakteristika podle Samuelsona
1.12.
Teorie informační asymetrie
1.13.
Teorie státu blahobytu
1.14.
Teorie vzájemné závislosti
1.15.
Veřejné finance ve smíšené ekonomice
1.16.
Přístupy ve veřejných financích
2.
Veřejný sektor
2.1.
Meritorní nástroje ekonomiky a řízení u neziskových organizací
2.1.1.
Plánování
2.1.2.
SWOT analýza
2.1.3.
Marketing
2.1.3.1.
Marketingový postup neziskových organizací
2.1.4.
Fundraising
2.1.5.
Komunikace, organizace a řízení
2.1.6.
Rozhodování, motivace, odměňování
2.1.7.
Investice
2.1.8.
Inovace
3.
Státní rozpočet
3.1.
Pohled na státní rozpočet
3.2.
Rozpočtový proces
3.2.1.
Sestavování rozpočtu
3.2.2.
Schvalování rozpočtu
3.2.3.
Rozpočtové provizorium
4.
Veřejné výdaje
4.1.
Vlivy na růst veřejných výdajů
4.2.
Příčiny neefektivnosti veřejných výdajů
4.3.
Rozpočtové příjmy
5.
Soustava veřejných příjmů v ČR
5.1.
Druhy – úvěrové, neúvěrové
5.2.
Členění příjmů z hlediska návratnosti
5.3.
Členění z časového hlediska
5.4.
Členění podle závaznosti
5.5.
Rozpočet obce
6.
Veřejná správa ČR
6.1.
Rozpočet obce
6.2.
Rozpočtová skladba
6.3.
Příjmy rozpočtu obce
6.4.
Výdaje rozpočtu obce
7.
Úvod do problematiky daní
7.1.
Historie
7.2.
Daň – ekonomická kategorie
7.3.
Základní druhy daní
7.3.1.
Podle způsobu placení daně
7.3.2.
Podle předmětu zdanění
7.4.
Daňová kompenzace
7.5.
Další příjmy veřejných rozpočtů
7.6.
Daň je kategorií legislativní
7.7.
Základní daňové principy
8.
Daňový systém ČR
8.1.
Cíle daňové reformy ČR
8.2.
Daňová soustava v ČR
8.3.
Daňová sazba
9.
Daň z příjmu
9.1.
Základní přístupy
9.1.1.
Poplatník FO
9.2.
Příjmy PO i FO - podnikatelé
10.
Reálné daně
10.1.
Daň z nemovitostí
10.2.
Daň z pozemků
10.3.
Daň ze staveb
10.4.
Silniční daň
10.5.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
11.
Nepřímé daně
11.1.
Daň z přidané hodnoty
11.1.1.
Příklad
11.2.
Selektivní spotřební daně
11.3.
Příspěvky na sociální zabezpečení a pojistné zdravotního pojištění
11.4.
Základ daně, sazby a způsob placení
11.4.1.
Základ daně
11.4.2.
Sazby daně
12.
Veřejné zdravotní pojištění
13.
Fiskální politika
13.1.
Základní typy fiskální politiky
13.2.
Fiskální decentralizace
13.3.
Efektivní zabezpečování veřejných služeb
13.4.
Role kraje a jeho působnost z pohledu veřejných financí
13.4.1.
Kraj
13.5.
Role obcí a problém fiskální decentralizace
13.5.1.
Obce
13.6.
Přerozdělování a sociální spravedlnost
13.7.
Rozpočtový deficit
13.7.1.
Složení rozpočtového deficitu
13.7.2.
Hodnocení deficitu
13.7.3.
Financování deficitu
13.8.
Vládní dluh
13.9.
Interpretace veřejného (státního) dluhu – koncepce
13.10.
Veřejné rozpočty a vládní dluh v ČR
13.10.1.
Schodky veřejných rozpočtů
13.11.
Příjmy veřejných rozpočtů
13.12.
Výdaje veřejných rozpočtů
13.13.
Státní rozpočet – vývojové etapy
13.14.
Cyklický a strukturální rozpočtový deficit
13.16.
Státní dluh
14.
Strukturální fondy EU – historie, současnost, budoucnost
14.1.
1.-6. etapa – přehled
14.1.1.
Strukturální fondy EU
14.1.2.
První etapa (1958-1973)
14.1.3.
Druhá etapa (1974-1985)
14.1.4.
Třetí etapa (1986-1993)
14.1.5.
Čtvrtá etapa (1994-1999)
14.1.6.
Pátá etapa (2000-2006)
14.1.7.
Šestá etapa (2007-2013)

Úryvek

"Veřejné finance

= specifické vztahy mezi orgány a institucemi veřejné správy a - občany
- domácnostmi
- firmami
- nezisk. organizacemi
Místní správa = veřejná správa
Finanční vztahy, operace = veřejné finance
 financování transferů
 stimulace chování ekonomických subjektů (dotace, daně, pokuty…)  ovlivňujeme, regulujeme chování, př. stimulace ekologického chování
- charakteristika vztahů
 nenávratnost
 neekvivalentnost – př. daně – zaplatím  zůstanou v rozpočtu; čím více zaplatím  nedostávám více ze státního rozpočtu
 nedobrovolnost

V rámci veřejných financí má každé rozhodnutí nějaké dopady.

Municipální vztahy = místní vztahy; co si spravují občané, to je veřejné  veřejné finance

Fiskální systém – koloběh finančních prostředků v rámci veřejné rozpočtové soustavy = je nutné vytvořit dostatek fin. prostředků, aby bylo možné financovat veřejné výdaje

Veř. výdaje se financují státním nebo místním rozpočtem.
 členění závisí jen na politické situaci, ale i na historických, geografických podmínkách.

Zdrojem veřejných příjmů – daně (= nejvýznamnější zdroj)
- předmět zdanění
- majetek (př. byt – daň z nemovitosti)
- důchody (daň z příjmu)
- spotřeba… (DPH…)
- různá zdanění - sazby

Veřejná volba – politická hra (prosazování zájmů subjektů) – dochází k transformaci velkého množství individuálních názorů a preferencí všech zúčastněných subjektů do jednoho kolektivního rozhodnutí. Pomocí volby se jednotlivé zájmy subjektů transformují v jedno rozhodnutí (shodou, většinovým pravidlem, plurativním hlasováním)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 54 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.seminarky.cz/Financni-rizeni-a-investicni-rozhodovani-prednasky-12507.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16531
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse